Preddiplomski studij

ECTS Informacijski paket: https://theta.ffzg.hr/ECTS/Studij/Index/945

Opći dio

 

Naziv studija: studij hungarologije, dvopredmetni studij

Nositelj studija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Izvoditelj studija: Katedra za hungarologiju, Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku

Trajanje studija:

                  preddiplomski studij: 6 semestara

                  diplomski studij: 4 semestra

                  Ukupno trajanje do stjecanja naslova magistra: 10 semestara.

 

 

Preddiplomski studij

 

Trajanje preddiplomskog studija: 6 semestara

Nakon preddiplomskoga studija stječe se naslov «baccalaurea / baccalaureus humanističkih znanosti, smjer hungarologija».

 

Uvjeti za studij: završena srednja škola, uspješno položen prijemni ispit na Filozofskome fakultetu

Ciljevi preddiplomskog studija: preddiplomski sudij daje studentima osnovno znanje mađarskoga jezika, te elementarno poznavanje mađarske kulturne odnosno književne povijesti, kao i osnovno znanje o temeljnim strukturama mađarskog jezika. Preddiplomski studij hungarologije osposobljava studenta za nastavak na diplomskome studiju.

 

 

Hodogram preddiplomskog studija

 

A) Obavezni program koji propisuje i izvodi Katedra za hungarologiju

 

 1. semestar:                                  sati /tjedan                    bodovi

Jezične vježbe iz mađarskog jezika I.            8                      7

Uvod u mađarsko jezikoslovlje                      1p                     2

Uvod u mađarsku civilizaciju                        2p+2s               6

      ukupno:                                               13                    15

 

 1. semestar:                                  sati /tjedan                    bodovi

Jezične vježbe iz mađarskog jezika II.           8                      7

Uvod u mađarsku književnost                       1p                     2

Fonologija mađarskog jezika                         1p+1s               3

      ukupno:                                                     13                    12

 

 1. semestar:                                  sati /tjedan                    bodovi

Jezične vježbe iz mađarskog jezika III.        8                        7

Suvremeni mađarski jezik I.

(Uvod u opću i glagolsku morfologiju)           1p+2s               4

Mađarska književnost I.

(romantizam)                                               1p+2s               4

ukupno:                                                         14                    15

 

 1. semestar:                                  sati /tjedan                    bodovi

Jezične vježbe iz mađarskog jezika IV.         8                      7

Suvremeni mađarski jezik II.

(imenske i relacijske riječi)                           1p+2s               4

Mađarska književnost II.

((proto)realizam)                                         1p+2s               4

ukupno:                                                        14                    15

 

 1. semestar:                                  sati /tjedan                    bodovi

Jezične i prevoditeljske vježbe

iz mađarskog jezika V.                                 6                      5

Suvremeni mađarski jezik III.

(sintagmatika)                                             1p+1s               3

Mađarska književnost III.

(moderna i avangarda)                                 1p+2s               4

ukupno:                                                          13                    12

 

 1. semestar:                                  sati /tjedan                    bodovi

Jezične i prevoditeljske vježbe

iz mađarskog jezika VI.                               6                      5

Suvremeni mađarski jezik IV.

(sintaksa)                                                    1p+1s               3

Mađarska književnost IV.

(postmodernizam)                                        1p+2s               4

ukupno:                                                          13                    12

 

Preddiplomski se studij završava polaganjem završnog ispita/rigoroza, za uspješno polaganje kojega studenti dobivaju 2 ECTS-a.

 

 

B) Kolegiji koje ne izvodi Katedra za hungarologiju

 

– Prema općem režimu studiranja studenti hungarologije moraju odslušati i položiti dva semestra stranog jezika struke. Preporuka Katedre za hungarologiju je slušanje engleskog ili njemačkog jezika prema programu i unutrašnjem pravilniku Centra za strane jezike (http://www.ffzg.unizg.hr/centar). Prema pravilniku Centra bodovna vrijednost kolegija Strani jezik struke je 2 ECTS-a u jednom semestru. Studenti koji studiraju anglistiku ili germanistiku, umjesto stranog jezika struke biraju jedan od preporučenih izbornih kolegija.

 

– Zbog realiziranja predviđenih 90 ECTS bodova na preddiplomskom dijelu studija hungarologije, studenti uz predočene obavezne kolegije na našem studiju moraju upisati barem jedan izborni kolegij koji se bira iz ponude izbornih kolegija Filozofskog fakulteta, prema preporuci matične Katedre za hungarologiju, koju katedra oglašava početkom svake akademske godine na temelju za tu godinu objavljene fakultetske ponude. Minimalna bodovna vrijednost izbornog/izbornih kolegija trebalo bi biti 3 ECTS-a.

 

Bodovna struktura na preddiplomskom studiju hungarologije:

 

1., 3. i 4. semestar:       3 x 15 ECTS-a     (45)

2. semestar:                  12 ECTS-a           (12)

5-6. semestar:               2 x 12 ECTS-a      (24)

Završni ispit:                   2 ECTS-a              (2)

Izborni kolegiji:             min. 3 ECTS-a         (3)

Strani jezik struke:        2 x 2 ECTS-a          (4)

ukupno:                                                          90 ECTS-a

 

 

 

Uvjetovanost pojedinih kolegija:

 

1. semestar:

– Jezične vježbe iz mađarskog jezika I.          nema uvjeta

– Uvod u mađarsko jezikoslovlje                     nema uvjeta

– Uvod u mađarsku civilizaciju                          nema uvjeta

 

2. semestar:

– Jezične vježbe iz mađarskog jezika II.         Jezične vježbe iz mađarskog jezika I.

– Uvod u mađarsku književnost                     nema uvjeta

– Fonologija mađarskog jezika                       nema uvjeta

 

3. semestar:

– Jezične vježbe iz mađarskog jezika III.        Jezične vježbe iz mađarskog jezika II.

– Suvremeni mađarski jezik I.                         Jezične vježbe iz mađarskog jezika II.

Fonologija mađarskog jezika

– Mađarska književnost I.                                Jezične vježbe iz mađarskog jezika II.

Uvod u mađarsku civilizaciju

Uvod u mađarsku književnost

4. semestar:

– Jezične vježbe iz mađarskog jezika IV.       Jezične vježbe iz mađarskog jezika III.

– Suvremeni mađarski jezik II.                         Jezične vježbe iz mađarskog jezika III.                                                                          Fonologija mađarskog jezika

– Mađarska književnost III.                               Jezične vježbe iz mađarskog jezika II.

Uvod u mađarsku civilizaciju

Uvod u mađarsku književnost

 

5. semestar:

– Jezične i prevoditeljske vježbe

iz mađarskog jezika V.                             Jezične vježbe iz mađarskog jezika IV.

 

– Suvremeni mađarski jezik III.                  Jezične vježbe iz mađarskog jezika IV.

Suvremeni mađarski jezik I., II.

 

– Mađarska književnost III.                        Jezične vježbe iz mađarskog jezika IV.

Mađarska književnost II. ((proto)realizam)

 

6. semestar:

– Jezične i prevoditeljske vježbe

iz mađarskog jezika VI.                           Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika V.

 

– Suvremeni mađarski jezik IV.               Jezične vježbe iz mađarskog jezika IV.

Suvremeni mađarski jezik I., II.

 

– Mađarska književnost IV.                      Jezične vježbe iz mađarskog jezika IV.

Mađarska književnost II. ((proto)realizam)

 

ISHODI UČENJA

 

 

Prvostupnici će moći:

 

 1. ostvariti svakodnevnu komunikaciju u pismu i govoru na standardnom mađarskom jeziku
 2. aktivno sudjelovati u raspravama koje se tiču poznatih tema s područja vlastitog interesa na mađarskom jeziku s izvornim govornicima, obrazlažući svoja stajališta
 3. sažeti i protumačiti smisao općih tekstova svakodnevne tematike, te jednostavnijih stručnih – književnih i medijskih – tekstova na standardnom mađarskom jeziku
 4. preoblikovati jednostavnije tekstove na mađarskom jeziku tako da postignu gramatičku i komunikacijsku prihvatljivost
 5. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na poznatu temu na mađarskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 6. samostalno prevesti s mađarskog na hrvatski i s hrvatskog na mađarski tekstove vezane za poznate teme i za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 7. u okviru suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u mađarskom jeziku, te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 8. prepoznati, imenovati (na hrvatskom i na mađarskom jeziku) i praktično upotrebljavati temeljna morfonološka i morfosintaktička pravila u svrhu generiranja gramatički i pragmatički pravilnih kraćih tekstova
 9. kategorizirati funkcionalne dijelove mađarske rečenice i ilustrirati  komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 10. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonologije, morfologije i sintakse mađarskog jezika.
 11. identificirati temeljne karakteristike razvoja mađarske kulture i civilizacije (povijesna razdoblja, zemljopisne i geopolitičke pojmove, promjene državnog teritorija, nacionalne simbole, predodžbe o Mađarima kod susjednih naroda), i naučene karakteristike povezati s opće poznatim činjenicama hrvatsko-mađarskih povijesnih dodira
 12. razlikovati različite metodologije u interdisciplinarnom okviru hungarologije (etnologija, povijest, povijest književnosti, lingvistika) i koristiti osnovnu filološku aparaturu pojedinačnih grana književne znanosti (povijest, teorija, komparatistika)
 13. upotrijebiti temeljna pomagala (tiskana i digitalna) i mrežne resurse mađarskih kulturoloških studija (baze podataka, enciklopedije, digitalne knjžnice sa full text pristupom, on-line rječnike)
 14. izdvojiti i svojim riječima (na materinskom jeziku tj. na hrvatskom) opisati relevantne obrasce mađarskih književno-povijesnih razdoblja
 15. prepričati tematike pročitanih dužih književnih djela iz klasičnog i modernog doba (19–20. st.) te prepoznati, imenovati i kritički prosuđivati stilske karakteristike pročitanih tekstova
 16. koristiti i razviti stečene hungarološke vještine u kontekstu svakodnevnog života (osobni susreti i pojavljivanje mađarske kulture u medijima, itd.) te, procijenivši vlastite interese i kompetencije, odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 17. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečena na studiju hungarologije sa znanjima stečenima na drugom studijskom programu s društveno-humanističkog područja