Diplomski studij

ECTS Informacijski paket: https://theta.ffzg.hr/ECTS/Studij/Index/1124

Opći dio

 

Naziv studija: studij hungarologije, dvopredmetni studij

Nositelj studija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Izvoditelj studija: Katedra za hungarologiju, Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku

Trajanje studija:

                  preddiplomski studij: 6 semestara

                  diplomski studij: 4 semestra

                  Ukupno trajanje do stjecanja naslova magistra: 10 semestara.

 

 

 

Diplomski studij hungarologije

 

 

Trajanje diplomskog studija, akademski nazivi: diplomski studij hungarologije traje 10 semestara, a zaključuje se završnim radom[1] kojim student stječe naslov «magistar/magistrica hungarologije».

 

Ciljevi diplomskog studija: diplomski studij osposobljava za početak stručnoga ili znanstvenoga rada u hungarologiji, ili za zaposlenje u  kulturi (prevodilaštvo, izdavačka djelatnost), u medijima, diplomaciji ili gospodarstvu, gdje se traže stupanj naobrazbe, jezične, znanstvene i metodološke kompetencije koje se stječu na diplomskome studiju hungarologije. Velika je pozornost usmjerena na dalje usavršavanje jezične kompetencije s obzirom na to da je znanje jezika preduvjet za rad ne samo u znanstvenoj hungarologiji, nego i u drugim poslovima koji traže hungarološku spremu. S druge strane, studenti na diplomskom studiju imaju prilike još više produbiti svoje strukovno znanje kako na području mađarske književnosti, tako i iz mađarskog jezikoslovlja, i to u okvirima kolegija koji fokusiraju uže i specijaliziranije teme u odnosu na većinu kolegija na preddiplomskom studiju.

 

Hodogram diplomskog studija

 

 1. semestar:                                  sati /tjedan                    bodovi

Jezične i prevoditeljske

vježbe iz mađarskog jezika I.                        4                      5

Tvorba riječi u mađarskom jeziku                1p+1s                3

Kontrastivno morfosintaktički opis

mađarskog jezika                                         1p+1s               3

Tokovi i autorske poetike 19. stoljeća

u mađarskoj književnosti                             1p+2s               4

      ukupno:                                                    11                    15

 

 1. semestar:                                  sati /tjedan                    bodovi

Jezične i prevoditeljske

vježbe iz mađarskog jezika II..                      4                      5

Tokovi i autorske poetike 20. stoljeća

umađarskoj književnosti                               1p+2s                4

Povijest mađarskog jezika                              2                      3

Unutrašnji izborni predmet[2]                          2                      3

ukupno:                                                           11                    15

 

 1. semestar:                                  sati /tjedan                    bodovi

Jezične i prevoditeljske vježbe

iz mađarskog jezika III .                               4                      5

Izborni kolegij iz struke                                2                      3

ukupno:                                                       6                      8

 

 1. semestar:                                  sati /tjedan                    bodovi

Jezične i prevoditeljske vježbe iz

mađarskog jezika IV.                                   4                      5

Izborni kolegij iz struke                               2                      3

ukupno:                                                       6                      8

Magistarski rad:         15 bodova                  

 

Zbroj bodova (od 7. do 10. semestra):

15 + 15+ 8 + 8 + 15 = 61 bod

 

Uvjetovanost:

Pojedini kolegiji mogu se upisati bez uvjeta, osim jezičnih vježbi, gdje studenti moraju u svakom semestru položiti dotični kolegij Jezičnih i prevoditeljskih vježbi da bi mogli upisati sljedeći kolegij iz istoimenog predmeta.

 

ISHODI UČENJA

 

 

Drugostupnici će moći:

 

 1. razumjeti dugačke književne, stručne i znanstvene tekstove s područja humanistike te prepoznati stilske različitosti; razumjeti televizijske programe i filmove
 2. aktivno sudjelovati u raspravama različite tematike, tečno i precizno obrazlažući svoje ideje i stajališta
 3. sažeti i protumačiti smisao tekstova na mađarskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima.
 4. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na mađarskom jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 5. isplanirati jasan, dobro strukturiran pisani tekst o složenim temama na mađarskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 6. samostalno prevesti s mađarskog na hrvatski i s hrvatskog na mađarski tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 7. u okviru suvremenih opisnih i funkcionalističkih gramatičkih pristupa, produbljeno opisati i objasniti složenije morfosintaktičke kategorije u mađarskom jeziku, te ih s obrazloženjem povezati i uspoređivati s hrvatskim jezičnim sustavom
 8. praktično upotrebljavati složenija morfosintaktička pravila u svrhu generiranja gramatički i pragmatički pravilnih tekstova
 9. protumačiti složenije leksičko-semantičke procese u mađarskom jeziku na temelju morfosemantičke analize složenih oblika riječi, kao i samostalno generirati gramatički prihvatljive derivate u skladu s ciljanom komunikacijskom funkcijom
 10. interpretirati i vrednovati pojedina razdoblja povijesnog razvoja mađarskog jezika na temelju suvremenih povijesno-sociolingvističkih i interdisciplinarnih pristupa, te navoditi, oprimjeriti i protumačiti važnije povijesne promjene u morfonološkom sustavu mađarskog jezika
 11. imenovati, moći čitati (uz interpretaciju), te vrednovati jezičnopovijesni i kulturološki  značaj najvažnijih mađarskih jezičnih spomenika
 12. čitati i prepričati na mađarskom jeziku stručne tekstove srednje složenosti iz domene mađarskog jezikoslovlja sa čvrstim vladanjem stručnog nazivlja, u svrhu daljeg samostalnog širenja vlastita znanja, kao i u svrhu primjene pročitanog teorijskog gradiva za rješavanje novih i nepoznatih pitanja
 13. usporediti i komentirati književno-kulturne i povijesne procese u današnjoj Mađarskoj i na mađarskim govornim područjima u susjednim zemljama, na temelju interdisciplinarnog pristupa hungarologije
 14. samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati kulturne topose Mađara o drugima i drugih o Mađarima, s obzirom na njihov povijesni razvoj, u kontaktu bilo sa širom europskom kulturom, bilo sa užim srednjoeuropskim kulturama
 15. opisati svojim riječima specifičnosti pojedinačnih književnopovijesnih razdoblja, književnostilskih formacija i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u povijesti književnosti (sa specifičnim naglaskom na jezičnu i regionalnu raznolikost  mađarske književne kulture)
 16. primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju pojedinačnih književnih djela
 17. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima iz suvremenog mađarskog govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 18. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečena na studiju hungarologije sa znanjima stečenima na drugom studijskom programu s društveno-humanističkog područja
 19. koristiti stečena znanja u svrhu daljeg samostalnog ili formalnog (cjeloživotnog) obrazovanja na području hungarološke struke


[1] Ovaj hodogram sastavljen je prema regulativi prema kojoj studenti koji studiraju dva predmeta završni rad pišu iz obje studijske grupe. POčetkom akademske godine 2009/10. očekuje se odobrenje nove regulative, u skladu s kojom, tijekom zimskog semestra 2009/10. moguće su manje promjene u strukturi kolegija i bodovanja i na našem studiju.

[2] Studenti obavezno upisuju kolegij „Stara mađarska književnost“.