Nikola Nalješković
PJESME

MOLIM VAS LJUVENI

Molim vas ljuveni ki pjesni slišate,
Da u čem vi meni za zlo ne imate.
Zašto ja nesrićan u svemu dosad bih
Od oni prvi dan u ki se porodih,
Neg samo ljuvezan što me je gojila,
Zasve er bih savezan radi nje od vila;
Najliše vrhu svih od drage vil moje,
Otkli savezan bih, ku slavim ja poje.
Ere ta rajska vil zasve er je zabila
U srce moje stril, vele mi jes mila.
Tuj radi boljezni koje ja podnosih,
Složiti sej pjesni usiljen velmi bih;
Koje su od tuga ter glasa ne imaju,
Kako one od luga ke slavji spijevaju;
Neg labut ke poje u blatu pribili,
Kada se tuj stoje životom razdili.
Molim vas togaj rad da mi ne zazrite
Neg srcem da moj jad i nemir žalite;
Er ljubav, nebesa ka vlada i svit vas
Po toj me zaveza na moj rođeni čas.

SVE KE ČUH LJUVEZNI

Sve ke čuh ljuvezni i ke sam ja čtio
Pisane u pjesni, i ke sam vidio,
Ne nađoh, ma diko, nijednu pod nebi,
U svemu toliko nesrećna koja bi,
Koliko, jaoh, ova naša, ku nemiri
I mnoštvo jadova od prvi čas tiri
Do tužni ovi dan, ki od nas s veseljem
Budući pričekan priđe nam s dreseljem.
Jer ka nam, jaoh, sinu, sinu nam s njim rados,
Do mal čas ka minu, svrnu se u žalos.
Jaoh, što je tolika nesreća vrhu nas,
Ka ne bi od vika ljuvenijem do danas?
Zač vele nesreća podnijesmo, ma ova
Dođe nam najveća i puna jadova;
Jaoh, puna žalosti od koje sad naše
Nesrećne mladosti tuž no se rastaše.
Nu jeda ljubav da, opeta da mirni
Budemo mi vazda pokli smo njoj virni.