Diplomski rad

UPUTE ZA PRIJAVU, IZRADU I OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

  1. Ispunjeni obrazac Katedre (moguće preuzeti ovdje) s podacima o ideji teme, okvirnom naslovu i predloženom mentoru (ili mentorima ako je riječ o interdisciplinarnom radu) treba predati u tiskanom ili elektronskom obliku predstojniku Katedre za muzeologiju do kraja druge godine studija, idealno do kraja zimskog semestra 2. godine Diplomskog studija.
  2. U dogovoru s mentorom (ili mentorima) student izrađuje rad preme sljedećim elementima:

1) naslovna stranica (oblikovanje naslovnice)
2) sadržaj
3) sažetak na hrvatskom i engleskom (oko 150 riječi) + ključne riječi (maksimalno 7)
4) uvod (navesti cilj i svrhu rada)
5) izlaganje materijala (korištena metodologija, opis istraživanja, tumačenje rezultata)
6) zaključak (sumirati osnovne tvrdnje koje se donose u radu)
7) popis korištene literature (bibilografija)
8) prilozi (ako postoje)

Opseg diplomskog rada iznosi minimalno 45 KARTICA TEKSTA (1800 slovnih znakova s proredom), a za interdisciplinaran rad barem 55 KARTICA.

Interdisciplinarne teme, jednako tako i teme koje bi mogle biti od interesa muzejskoj profesiji u Hrvatskoj, posebno će se poticati. U iznimnim slučajevima, o kojima odlučuje mentor moguće je i da dvoje studenata radi zajedno na jednom diplomskom radu.

Nakon što se mentor složio s konačnim sadržajem i oblikom rada kandidat ga umnaža u tri primjerka uvezana na spiralu (ili samo dostavlja elektronsku verziju mentoru). Najranije sedam dana poslije toga može uslijediti postupak obrane koji se sastoji od prezentiranja glavnih zaključaka ili rezultata istraživanja rada (15-20 min) te rasprave nastale na temelju pitanja članova Povjerenstva.

 

  1. Prije izlaska na obranu diplomskog rada, student moraju imati položene sve ispite i obavljenu studentsku praksu (upisanu u indeks) te prijavljenu obranu u Studomatu/ISVU.

 

  1. U skladu s odlukom Filozofskog fakulteta o online obranama diplomskih radova, izmijenjen je način pohrane radova u repozitorij, koji sada obavljaju sami studenti. Ovdje možete pronaći Upute za unos diplomskih radova, a sa daljnjim pitanjima javite se na knjiznica@ffzg.hr

 

Prijedlog citiranja

Kako postoji nekoliko načina citiranja literature, važno jest odabrati jedan dosljedno ga primijeniti kroz cijeli rad.

CHICAGO STYLE:

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

  1. način: author –date: s referencama na literaturu u zagradama u samom tekstu i bibliografijom na kraju rada;
  2. način: notes and bibliography – s referencama na bilješke na dnu stranice (footnotes) ili na kraju teksta (endnotes) te bibliografija na kraju rada

ODSJEK ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI:

http://www.ffzg.unizg.hr/infoz/web/index.php/hr/9-nastava/705-citiranje

 

Slikovni prilozi

Rednim brojem označava se ilustracija unutar teksta, u dijelu koji na nju upućuje (Sl.1.), te ispod same ilustracije.

Podaci koje slijede nakon numeracije:

  1. tko i kada je izradio
  2. ako je preuzeta iz literature (fotografiran ili skeniran prikaz): autor, naslov, izdavač, godina, stranica rada iz kojeg je preuzeta
  3. ako je preuzeta s interneta: s internetske stranice i kada (datum)

Isto vrijedi i za grafičke prikaze poput grafova i tablica.