logo

Faculty of Humanities and Social Sciences

University of Zagreb

 International information

 Student mobility

 Academic mobility

 Međunarodni projekti
Cotutelle

 COTUTELLE International dual doctorates:

 

 MEĐUNARODNI DVOJNI DOKTORAT ZNANOSTI

(COTUTELLE)

Brošura

 • Kandidati su dužni proučiti POSTUPNIKFilozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • Ostali uvjeti i postupak su propisani Pravilnikom o međunarodnim dvojnim doktoratima znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

O međunarodnom dvojnom doktoratu (Cotutelle de thèse/Joint PhD Thesis Supervision) govorimo kada doktorand upiše doktorski studij na dva različita sveučilišta, iz dvije zemlje, te uz superviziju dva mentora s tih sveučilišta radi jedan doktorski rad.

 • Preduvjet dvojnom doktoratu jest cotutelle sporazum. Za svakog se pojedinog doktoranda NA POČETKU STUDIJA  potpisuje sporazum o dvojnom doktoratu koji predstavlja temeljni akt kojim su utvrđeni uvjeti i postupak provedbe međunarodnog dvojnog doktorata.
 • Dva sveučilišta koja potpišu sporazum o dvojnom doktoratu obvezuju se da će usko surađivati na praćenju, mentorstvu i ocjenjivanju dotičnog doktoranda te da će priznati one dijelove doktorskog rada koje doktorand izradi na drugom sveučilištu.
 • Svako od dva sveučilišta doktorandu će dodijeliti doktorsku titulu/diplomu za jedan doktorski rad koji će doktorand izraditi na oba sveučilišta.
 • Doktorand s dvojnim doktoratom kroz svoj doktorski rad intenzivno upoznaje znanstveno-istraživačke sustave dviju različitih zemalja i time stječe dodatne kvalifikacije koje uključuju i bolje poznavanje stranog jezika i strane kulture. Budući da doktorand obranom doktorskog rada dobiva i dvije diplome, raste i njegova konkurentnost na tržištu rada.

VAŽNI DOKUMENTI, UPUTE i KONTAKTI:

Dokumentacija potrebna za pokretanje postupka stjecanja međunarodnoga dvojnoga  doktorata znanosti:

 1. Zahtjev kandidata
 2. Ovjerena preslika diplome o završenom diplomskom studiju
 3. Prijevod diplome na hrvatski jezik
 4. Preporuka mentora, nastavnika Filozofskog fakulteta u Zagrebu
 5. Preporuka mentora, nastavnika partnerskog sveučilišta
 6. Nacrt teme buduće disertacije
 7. Životopis
 8. Potvrda partnerskog sveučilišta o odobrenju upisa na doktorski studij

 

Dokumentacija se predaje u Ured za poslijediplomske studije Filozofskoga fakulteta (prizemlje, soba A003) ili se šalje poštom na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Ured za poslijediplomske studije, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

Postupak stjecanja dvojnog doktorata pokreće se sklapanjem sporazuma između Sveučilišta u Zagrebu i partnerskog sveučilišta (s kojim je doktorand uz pomoć mentora ostvario mogućnost suradnje). Više informacija: Služba za međunarodnu suradnju (tsveljo@ffzg.hr).

 

KONTAKTI:

Ured za međunarodnu suradnju (Knjižnica, Prizemlje)

Tel: (01) 409 22 66 / http://www.ffzg.unizg.hr/international/

Ured za poslijediplomske studije (Soba A 003)

Tel: (0)1 40 92 024 i 409 22 72

 http://www.ffzg.unizg.hr/student/index.php?cid=1111

Pravilnici:

 ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA OBRANU DOKTORSKOGA RADA

 • OBRAZAC 1 Zahtjev za refundaciju troškova
 • Potvrda o boravku za osobe koje su po ugovornim obvezama dvojnih doktorata bile na mobilnosti u svrhu sudjelovanja u radu povjerenstva za obranu doktorata