logo

Faculty of Humanities and Social Sciences

University of Zagreb

 International information

 Student mobility

 Academic mobility

 Međunarodni projekti
Cotutelle

ŠTO JE MEĐUNARODNI DVOJNI DOKTORAT ZNANOSTI (COTUTELLE)

  • O međunarodnom dvojnom doktoratu (Cotutelle de thèse/Joint PhD Thesis Supervision) govorimo kada doktorand upiše doktorski studij na dva različita sveučilišta, iz dvije zemlje, te uz superviziju dva mentora s tih sveučilišta radi jedan doktorski rad.
  • Preduvjet dvojnom doktoratu jest sporazum. Za svakog se pojedinog doktoranda potpisuje sporazum o dvojnom doktoratu koji predstavlja temeljni akt kojim su utvrđeni uvjeti i postupak provedbe međunarodnog dvojnog doktorata.
  • Dva sveučilišta koja potpišu sporazum o dvojnom doktoratu obvezuju se da će usko surađivati na praćenju, mentorstvu i ocjenjivanju dotičnog doktoranda te da će priznati one dijelove doktorskog rada koje doktorand izradi na drugom sveučilištu.
  • Svako od dva sveučilišta doktorandu će dodijeliti doktorsku titulu/diplomu za jedan doktorski rad koji će doktorand izraditi na oba sveučilišta.
  • Doktorand s dvojnim doktoratom kroz svoj doktorski rad intenzivno upoznaje znanstveno-istraživačke sustave dviju različitih zemalja i time stječe dodatne kvalifikacije koje uključuju i bolje poznavanje stranog jezika i strane kulture. Budući da doktorand obranom doktorskog rada dobiva i dvije diplome, raste i njegova konkurentnost na tržištu rada.

POSTUPNIK O MEĐUNARODNIM DVOJNIM DOKTORATIMA

Ovim Postupnikom uređuje se postupak prihvaćanja Sporazuma o međunarodnim dvojnim doktoratima na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (u nastavku Ff) na kojemu je doktorant upisao doktorski studij ili je pokrenuo postupak za stjecanje doktorata znanosti. Ostali uvjeti i postupak su propisani Pravilnikom o međunarodnim dvojnim doktoratima znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

1. Kandidati koji kao studenti doktorskih studija Ff-a žele završiti dvojni doktorat upućuju se na ured koji se bavi dvojnim doktoratima Sveučilišta u Zagrebu i ured inozemnoga sveučilišta u kojemu žele steći dvojni doktorat radi uređivanja njihovih prava i obaveza.

2. Kandidati koji kao studenti upisani na nekom inozemnom sveučilištu žele na Ff upisati i završiti dvojni doktorat od Ureda za međunarodnu suradnju Ff (u nastavku Međunarodni ured) traže potvrdu da je moguće krenuti u postupak sklapanja sporazuma.

3. Kandidat dostavlja pisanu Molbu za stjecanje dvojnoga doktorata Uredu za poslijediplomske studije Ff (u nastavku Poslijediplomski ured) uz sljedeće spise:

1. obrazloženje teme i područje rada
2. životopis s osnovnim podatcima o sebi, radovima i budućemu radu
3. prijedlog mentora
4. program stranoga studija
5. potvrdu o upisu na inozemni doktorski studij
6. PotvrduMeđunarodnoga ureda o mogućemu pokretanju postupka (Upute)

Poslijediplomski ured upućuje predmet voditelju najprikladnijega doktorskoga studija Ff.

4. Predloženi mentor, voditelj studija i vijeće studija nakon dogovora o svim bitnim pojedinostima o budućemu doktoratu u pisanome obliku navode uvjete stjecanja dvojnog doktorata u okviru programa i šalju ih Poslijediplomskomu uredu.

5. Poslijediplomski ured prosljeđuje Međunarodnomu uredu pisani prijedlog svih uvjeta koji se trebaju unijeti u sporazum. Međunarodni ured u dogovoru sa Sveučilištem i kandidatom sastavlja prijedlog teksta ugovora.

6. Kandidat je dužan prevesti prijedlog teksta sa stranoga jezika na hrvatski ili obratno, prema tomu na kojemu je jeziku sastavljen. Fakultetski međunarodni ured provjerava sa sveučilišnim Uredom za međunarodnu suradnju prihvatljivost teksta ugovora.

7. Međunarodni ured šalje provjeren prijedlog sporazuma Poslijediplomskome uredu te prodekanu za znanost i međunarodnu suradnju.

8. Poslijediplomski ured stavlja prihvatljiv prijedlog za prihvaćanje sporazuma o dvojnome doktoratu, uključujući i prijedlog mentora, kao točku Vijeća poslijediplomskih studija.

9. Vijeće poslijediplomskih studija i Fakultetsko vijeće na svojim sjednicama daju suglasnost za prihvaćanje prijedloga sporazuma.

10. Poslijediplomski ured šalje odluku Fakultetskoga vijeća o suglasnosti za prihvaćanje prijedloga dvojnoga doktorata Međunarodnome uredu Ff koji ga prosljeđuje sveučilišnomu Uredu za međunarodnu suradnju uz dekanov potpis.

prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, prodekan
za znanost i međunarodnu suradnju (2010.)

VAŽNI DOKUMENTI I UPUTE

Molimo proučiti!

 

 

·        Ostale informacije (administrativna procedura, provedba i tijek, itd.):

TIJEK POSTUPKA