logo

Faculty of Humanities and Social Sciences

University of Zagreb

 International information

 Student mobility

 Academic mobility

 Međunarodni projekti
ODLAZNI STUDENTI (studenti FFZG)

MOBILNOST STUDENATA odnosi se na studiranje na inozemnoj visokoškolskoj instituciji (instituciji domaćinu) nakon čega se student vraća na Filozofski fakultet i dovršava upisani studijski program. Trajanje mobilnosti regulirano je Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti .

Studenti Filozofskoga fakulteta mogu ostvariti mobilnost na inozemnoj visokoškolskoj instituciji:

  1. u okviru programa mobilnosti ERASMUS+, ERASMUS MUNDUS, CEEPUS…
  2. putem bilateralnih međusveučilišnih sporazuma
  3. putem bilateralnih međufakultetskih sporazuma
  4. izvan sporazuma (tzv. freemeoveri) i dr.

 

UPUTE ZA MOBILNOST STUDENATA FFZG - pažljivo proučiti!

Upute za međunarodnu mobilnost studenata sadržavaju sažetak najvažnijih i najuobičajenijih postupaka, dokumenata i termina studentske mobilnosti a kao pravni okvir korišteni su Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti i Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Upute su interni dokument, prilagođene su stručnim i administrativnim službama Filozofskoga fakulteta i u ovakvome obliku ne mogu se primjenjivati izvan Filozofskoga fakulteta.

Za podrobnije informacije i situacije koje nisu uključene u ove Upute potrebno je konzultirati navedene Pravilnike.

 

 

Uvjeti za prijavu te kriteriji i način odabira kandidata za mobilnost određuju se institucionalnim sporazumom i raspisanim natječajima, a ako drugačije nije navedeno u natječaju, student može sudjelovati u mobilnosti kad ispunjava sljedeće uvjete:

-          u trenutku odlaska na mobilnost ima status redovitog studenta (definiran Statutom Sveučilišta u Zagrebu) preddiplomskog studija i ima najmanje ostvarenih 60 ECTS bodova odnosno ako ima status redovitog studenta diplomskog ili poslijediplomskog studija;

-          hrvatski je državljanin ili osoba sa statusom izbjeglice odnosno osoba bez državljanstva ili osoba s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj;

-          ispunjava ostale uvjete određene institucionalnim sporazumom u okviru kojeg se

ostvaruje mobilnost.

 

 OBVEZE STUDENTA PRIJE ODLASKA

1) U Uredu za međunarodnu suradnju (FFZG)

Student se PRIJE odlaska na mobilnost mora emailom javiti u Ured za međunarodnu suradnju FF radi upisa u evidenciju i administrativne podrške za vrijeme mobilnosti. Student se javlja e-mailom koordinatoru za mobilnost studenata.

2) Na Odsjeku  

Studenti dvopredmetnih programa obveze reguliraju na oba odsjeka (i u slučajevima kada se mobilnost odvija samo na jednoj  studijskoj grupi).

U dogovoru sa ECTS koordinatorom i/ili predmetnim nastavnicima sastaviti Ugovor o učenju / o stručnoj praksi i prikupiti potrebne potpise i pečat na Ugovoru. (za detalje vidjeti poglavlje Obrasci /Forms)

 3) U Studentskoj službi (Referadi)

1)       regulirati svoja studentska prava za period trajanja mobilnosti

2)       donijeti kopiju Ugovora o učenju (original na uvid) i odluku o naknadnim obvezama na matičnom studiju

3)       donijeti Indeks

4)       Potvrdu o upisu u sljedeći semestar (Potvrda se isprinta sa Studomata)

5)       ispunjeni Upisni list (samo studenti koji se ne vode kroz ISVU)

 

 

OBVEZE STUDENTA NAKON POVRATKA  I PRIZNAVANJE STEČENE MOBILNOSTI

 1) U Uredu za međunarodnu suradnju FF

Student se nakon povratka sa mobilnosti mora javiti emailom u Ured za međunarodnu suradnju FF radi  upisa u evidenciju. Student se javlja e-mailom koordinatoru za mobilnost studenata.

 2) Na Odsjeku

Student donosi potpisani Ugovor o učenju i Prijepis ocjena, koji je izdala institucija domaćin,  ECTS koordinatoru odsjeka.

Nakon ostvarene mobilnosti institucija domaćin dužna je studentu izdati prijepis ocjena i/ili potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi.

Odsječki ECTS koordinator uz konzultacije s predmetnim nastavnicima i pročelnicima/predstojnicima katedri ispunjava Obrazac za priznavanje ispita.

ECTS koordinator treba u napomenama Obrasca za priznavanje ispita navesti obveze koje student mora nadoknaditi na matičnom studiju a temeljem unaprijed dogovorenih prava i obveza studenta upisanih u Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka sa mobilnosti – 2016-2017

U Indeks, ISVU i Dopunsku ispravu upisuju se nazivi predmeta ostvarene ocjene i ECTS bodovi te stručna praksa.

Nazivi predmeta upisuju se na hrvatskom i izvornom jeziku, a gdje to nije moguće na engleskom jeziku s naznakom predmeta kojeg zamjenjuju ili kao zasebni izborni predmet.

 3) U Studentskoj službi (Referadi)

Student odlazi u Studentsku službu s:

-          ispunjenim Indeksom,

-          kopijom Ugovora o učenju,

-          Prijepisom ocjena,

-          ispunjenim Obrascem za priznavanje ispita

i dalje regulira svoj status.

Na temelju ispunjenog i ovjerenog Obrasca za priznavanje ispita, Studentska služba unosi naziv kolegija i ocjenu u Indeks

 VAŽNA NAPOMENA:

Ukoliko su studentu određene dodatne obveze – ocjena se unosi nakon što student ispuni obvezu (seminar, razgovor, rad; itd)

Ukoliko bodovi nisu izraženi u ECTS sustavu – unijeti pripisanu ECTS vrijednost (ako je moguće pretvoriti u ECTS) + kriterij pretvorbe