Osnove arapskog jezika I

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Arapski jezik u porodici semitskih jezika; arapski kao lingua sacra; razvoj arapskoga; suvremena sociolingvistička situacija u arabofonom svijetu: diglosija i bilingvizam. Arapsko pismo kao konsonantsko, pomoći znaci za kratke vokale /a/, /i/ i /u/ . Fonetski opis (alif, bā’, tā’, tā’). Početak učenja arapskog pisma. Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije (bā’ – tā’).
2. tjedan: Fonetski opis (gīm, hā’, hā’, dāl, dāl, rā’, zā’, sīn, šīn) i nastavak učenja arapskoga pisma. Pomoćni znaci u ar. pismu: sukūn, šadda, tanwīn. Znak za dugi vokal /ā/. Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije (gīm – šīn), udvojeni konsonanti, dugi vokal /ā/; čitanje i pisanje.
3. tjedan: Fonetski opis arapskih emfatika (sād, dād, tā’, zā’) i nastavak učenja ar. pisma. Znaci za duge vokale /u/ i /i/Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije (sād – zā’).
4. tjedan: Fonetski opis (ayn, gayn, fā’, qāf, kāf, lām, mīm) i nastavak učenja arapskoga pisma.Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije (ayn – mīm).
5. tjedan: Fonetski opis (nūn, hā, wāw, yā’) i nastavak učenja arapskoga pisma; tā marbūta, alif maqsūra.Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije
6. tjedan: Hamza: izgovor i pravila pisanja; interpunkcija u arapskome; arapske znamenke. Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije.
7. tjedan: Provjera znanja (test s diktatom). Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije.
8. tjedan: Arapski vokali /a, u, i/ i njihovi alofoniVježbe: vježbanje izgovora i ortografije
9. tjedan: Određeni član u arapskome; “sunčeva i mjesečeva slova”, asimilacija člana.Vježbe: vježbanje razlikovanja sunčevih i mjesečevih slova, čitanje i pisanje, diktat.
10. tjedan: Podjela riječi na slogove, primarni i sekundarni naglasak u arapskim riječima. Nepostojana hamza: riječi s početnom nepostojanom hamzom i slučaj određenoga člana. Wasla.Vježbe: Čitanje sintagmi s nepostojanom hamzom.
11. tjedan: 1. sat: Provjera znanja (test s diktatom); 2. sat: adaptacija stranih riječi u arapskome.Vježbe: Čitanje
12. tjedan: Kategorije roda i padeža u arapskome. Vježbe: Vježbanje roda i padeža, čitanje, usvajanje leksika
13. tjedan: Atribucija i predikacija u arapskome; pridjevska sintagma i jednostavna imenska rečenica; kongruencija.Vježbe: Vježbanje čitanja, određivanja roda i padeža, vježbanje razlikovanja jednostavne imenske rečenice i pridjevske sintagme; usvajanje leksika.
14. tjedan: Pripreme za ispit, probni testovi.

Literatura

Obavezna

Muftić, Teufik, Arapsko pismo,Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 1982
Janković, Srđan, Arapski izgovor s osnovama arapskog pisma, Svjetlost, Sarajevo, 1987
Abboud, P. F., Elementary Modern Standard Arabic I, Cambridge University Press, 1983

Dopunska

Cowan, David, Modern Literary Arabic, Cambridge University Press (više izdanja)