Povijest judaističkih studija

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan diplomski studij judaistike.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 1. Uvod: terminologija, periodizacija, historiografija, geografija
 2. Predmoderni židovski identiteti
 3. Haskala i emancipacija: različiti konteksti u zapadnoj, srednjoj i istočnoj Europi
 4. Fragmentacija židovskog identiteta u srednjoj i istočnoj Europi
 5. Šoa i Izrael: izraelski identitet i identiteti u dijaspori
 6. Izraelski identiteti: mnogostrukost, složenost, sukobi i suradnja (?)
 7. Američki židovski identiteti (film, hrana, tikun olam, judaizam kao “social justice”)
 8. Haredim – obnova tradicije i izazovi moderne
 9. Habad – traganje za globalnim židovskim identitetom
 10. Židovska edukacija: židovska integracija i židovski identitet
 11. Akademski judaizam kao novi židovski identitet: od Wissenschafta do suvremene moderne ortodoksije
 12. Židovski internacionalizam. Izraelizacija identiteta u dijaspori
 13. Židovski muzeji. Muzeji posvećeni Šoa. Baštinski turizam
 14. Židovski identiteti u Hrvatskoj
 15. Zaključak

Literatura

Obavezna

 1. Burton Visotzky, David Fishman, From Mesopotamia To Modernity: Ten Introductions To Jewish History And Literature (Perseus, 1999): (odabrana poglavlja)
 2. The Cambridge History of Judaism: Volume 7, The Early Modern World, 1500-1815, J. Karp & A. Sutcliffe eds. (Cambridge University Press: November 16, 2017):  odabrana poglavlja
 3. The Cambridge History of Judaism: Volume 8, The Modern World, 1815-2000, M. B. Hart & T. Michels eds.(Cambridge University Press, September 28, 2017): odabrana poglavlja

Dopunska

 1. Yosef Haim Yerushalmi, Zakhor: Jewish History and Jewish Memory (University of Washington Press, 1996.)
 2. Salo Wittmayer Baron, “Ghetto and Emancipation: Shall We Revise the Traditional View?,” (The Menorah Journal, 1928.)
 3. Martin Goodman, The Oxford Handbook of Jewish Studies, (Oxford University Press, 2003), odabrana poglavlja
 4. Shaye J. D. Cohen, Edward L. Greenstein ur., The State of Jewish Studies (Wayne State University Press, 1990), odabrana poglavlja