Rabinska literatura od Mišne do Šulhan Aruha

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušan kolegij Uvod u judaizam.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Povezanost Usmene i Pismene Tore
2. tjedan: Okolnosti redakcije Mišne (Tanaim i Juda HaNasi)
3. tjedan: Podjela, struktura i sadržaj Mišne
4. tjedan: Odnos Mišne i Pisane Tore
5. tjedan: Struktura, sadržaj i povijest Tosefte
6. tjedan: Amoraim, Johanan Ben Zakaj i ješiva u Javneu- doprinos i značaj
7. tjedan: Podjela, struktura i sadržaj Gemare – Jeruzalemski Talmud
8. tjedan: Podjela, struktura i sadržaj Gemare – Babilonski Talmud
9. tjedan: Halahička hermenautika na primjeru babilonskog Talmuda
10. tjedan: Komentari na Bavli (Raši i Tosafisti)
10. tjedan: Podjela, struktura i sadržaj ranih Midraša
12. tjedan: Podjela, struktura i sadržaj kasnijjih Midraša
13. tjedan: Egzegetska hermenautika na primjeru odabranih Midraša
14. tjedan: Mišne Tora – struktura, sadržaj, značaj i okolnosti nastanka
15. tjedan: Šulhan Aruh – struktura, sadržaj, značaj i okolnosti nastanka

Literatura

Obavezna
Dadon, Kotel (2004.). Židovstvo – život, teologija i filozofija. Zagreb

Dopunska
Encyclopaedia Judaica (1971.–2.). Jeruzalem
Midrash Rabbah (10 Vol. Set) (1992.). Soncino Press Ltd.
Mishnayot Kehati: Complete 21-volume Boxed Set (1994.). Jerusalem
Moshe ben Maimon (1999.). Mishneh Torah. Ur. Eliyahu Touger. Moznaim
Neusner, Jacob (1994.). Midrash: An Introduction. Jason Aronson
Neusner, Jacob (1994.). The Mishnah: An Introduction. Jason Aronson
Schottenstein Daf Yomi English Edition Talmud Bavli (2001.). Mesorah Publications Ltd.
Schottenstein Daf Yomi English Edition Talmud Yerushalmi (2010.). Mesorah Publications Ltd.
Shulhan Aruch
Twersky, Isadore (1982.). Introduction to the Code of Maimonides (Mishneh Torah). Yale Judaica Series
Urbach, Ephraim E. (1987.) The Sages: The World and Wisdom of the Rabbis of the Talmud. Harvard University Press