Jezične i prevodilačke vježbe IV.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušan i položen Kolegij Jezične i prevodilačke vježbe III.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Korijen. Tradicionalni prikaz i klasifikacija korijena. Analiza riječi na korijen i tvorbeni obrazac. Sklapanje riječi od korijena i tvorbenog obrasca. Prepoznavanje riječi prema korijenu i tvorbenom obrascu i razgraničavanje značenja. Tradicionalna gramatička terminologija. Ponavljanje 1000 temeljnih leksičkih jedinica.
2. tjedan: Biblijski tekst. Tiberijski sustav označavanja samoglasnika: a) oznaka unutar slova; b) oznake iznad slova; c) oznake ispod slova. Podudarnosti suvremenog i biblijskog hebrejskog. Tradicionalna imena samoglasničkih znakova. Suvremena uporaba pisma s označenim samoglasnicima.
3. tjedan: Glasovi biblijskog hebrejskog. Imena biblijskih knjiga. Označavanje naglaska u tiberijskom sustavu. Fonetske alternacije u biblijskom hebrejskom. Fonetske alternacije u gramatičkim oblicima biblijskog hebrejskog.
4. tjedan: Vremena biblijskog hebrejskog. Rezultativni perfekt. Rezultativni imperfekt/futur. Zamjenički sufiksi uz glagolske oblike. Infinitiv biblijskog hebrejskog bez ל־.
5. tjedan: Apsolutni infinitiv biblijskog hebrejskog. Direktivno ־ה. Redoslijed rečeničnih dijelova u biblijskom hebrejskom, 1. dio. Injunktive biblijskog hebrejskog.
6. tjedan: Biblijski hebrejski: ־ו kao veznik zavisne rečenice. Redoslijed rečeničnih dijelova u biblijskom hebrejskom, 1. dio. Odnosne rečenice Biblijskog hebrejskog.
7. tjedan: Gerund. Sintaktičko ponašanje gerunda. Vremenske rečenice s gerundom. Gerund i infinitiv. Nijekanje gerunda i infinitiva. Preoblika konstrukcija s glagolskim imenicama u konstrukcija s gerundom. Priloške oznake mjesta i cilja u biblijskom hebrejskom.
8. tjedan: Uvođenje predikatnih rečenica prijedlozima u biblijskom hebrejskom. כ־ u biblijskom hebrejskom. Osnove tipa לא, ל״ע, לײח u biblijskom hebrejskom. Vrste neprelaznih jakih glagola u biblijskom hebrejskom.
9. tjedan: Određenost imenica u obraćanju u biblkijskom hebrejskom.
10. tjedan: Pravopisni sustavi. Derivacijski sufiks ־אי. אשר יש, ש־ יש. Prefiranje מ־ određenom konstruktivu u množini.
11. tjedan: כן–לא. מספר kao razmjerni kvantifikator. Prepoznavanje osobnih imenica uslijed pomaka naglaska.
12. tjedan: Bilježenje stranih imena i naziva. Mjesto negacije אף. Derivirani složeni pridjevi. Neprelazni glagoli koji upravljaju infinitivom.
13. tjedan: Disjunktne rečenice. Slaganje subjekta i predikata u disjunktnim rečenicama. Ispuštanje יש ispred לא. Reduplikacija imenica. שלא s prijedložnim dopunama. זה, זאת, אלה s neutraliziranom pokaznošću.
14. tjedan: Alternativni perfekti glagola 3. razreda.
15. tjedan: Izvođenje pridjeva iz imenica. Izvođenje glagola iz imenica. Izvođenje glagola iz pridjeva. Množinski sufiks ־ין. Glagoli dopunjeni odgovarajućim glagolskim imenicama. Red riječi u prezentu.

Literatura:
Lauden, Edna & Weinbach, Liora with Shani, Miriam (1988). Multi Dictionary, Bilingual Learners Dictionary Hebrew-Hebrew-English, English-Hebrew. Tel-Aviv : AD.
(ISBN 965-390-003-X)
Archutowski, Jozef (19??). Gramatyka jezyka hebrajskiego. Warszawa : Naklad Ksiegarni Konstantego Treptego
Beer, Georg (21955). Hebräische Grammatik (ed. by Rudolf Meyer). (Sammlung Göschen ; 764/764a) Berlin : Walter de Gruyter und Co.
Cohen, David  & Zafrani, Haïm (11968). Grammaire de l’hébreu vivant. Paris : Presses universitaires de France
Glinert, Lewis (2004). The grammar of modern Hebrew. Cambridge : Cambridge University Press
Harrison, R. K. (1967). Teach yourself Hebrew. London : English Universities Press.
Oberški, Janko (1949). Hebrejska gramatika. Zagreb : Stručni odsjek N. S. O-e Zagrebačkog sveučilišta.
Simon, Ethelyn & Resnikoff, Irene & Motzkin, Linda (1992) The first Hebrew primer : the adult beginner’s path to Biblical Hebrew; 3rd ed., completely rev. Oakland, Calif. : EKS pub
Simon, Heinrich (1972). Lehrbuch der modernen hebräischen Sprache. München : M. Hueber
Solomonick, Abraham (2013). Maskilon II : practical hebrew grammar with exercises. New York : Gefen, 2013
Steuernagel, Carl (1953). Hebräische Grammatik : mit Paradigmen, Literatur, Übungstücken und Wörterverzeichnis. (Porta linguarum Orientalium : Sammlung für Lehrbüchern für das Studium der orientalischen Sprachen ; 1) Leipzig : Otto Harrassowitz
Steuernagel, Carl (9 101933). Hebräische Grammatik : mit Paradigmen, Literatur, Übungsstücken und Wörterverzeichnissen. (Porta linguarum orientalium : Sammlung von Lehrbüchern für das Studium der orientalischen Sprachen ; 1) Berlin : Reuther & Reichard.
Templer, Bernhard (41909‒). Grammatik der hebräischen Sprache. (Bibliothek der Sprachenkunde ; T. 17) Wien ; Leipzig : A. Hartleben.
Weingreen, J. (1959). A Practical Grammar for Classical Hebrew. Oxford : Clarendon Press