Suvremena hebrejska i izraelska književnost

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušane i položene Jezične i prevodilačke vježbe I.–IV. i
odslušane Jezične i prevodilačke vježne V. te Židovska književnost na drugim jezicima.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvodno predavanje
2. tjedan: Haim Nahman Bialik
3. tjedan: Šaul Černikovski
4. tjedan: Rahel Bluwstein
5. tjedan: Abraham Šlonski
6. tjedan: Natan Alterman
7. tjedan: Uri Cvi Grinberg
8. tjedan: Josef Hajim Brener
9.–10. tjedan: Šmuel Josef Agnon
11. tjedan: S. Jizhar Jizhar Smilanski
12. tjedan: Jehuda Amihai
13-14. tjedan: Amos Oz
15 tjedan: Zaključna razmatranja

Literatura

Odabrana djela i ulomci iz djela pisaca na modernom hebrejskom uglavnom u engleskom prijevodu (Šmuel Josef Agnon, Natan Alterman, Jehuda Amihai, Haim Nahman Bialik, Rahel Bluwstein, Josef Hajim Brener, Šaul Černikovski, Uri Cvi Grinberg, S. Jizhar (Jizhar Smilanski), Amos Oz, Abraham Šlonski).