Čitanka za Grčku morfologiju 1

Ove će se akademske godine (2018./19) nastava na kolegiju Grčka morfologija 1 (preddiplomski studij grčkoga jezika i književnosti) izvoditi na nešto drugačiji, eksperimentalan način. Okosnica će nastave biti Čitanka, temeljito komentirani izbor šezdeset kratkih proznih tekstova od Herodota do Plotina. Uz čitanku, bit će pripremljen i popis riječi i izraza koje studenti moraju naučiti, kao i vježbe pomoću kojih će lakše usvojiti gradivo. Poticat će se samostalan i svakodnevni rad studenata. Promijenit će se i dinamika izvođenja kolegija i skupina izvođača. Važnu će ulogu imati elektronska verzija kolegija na Omegi.

Čitanka, koja će u prvoj verziji biti objavljena kao skripta, trenutačno je u prijelomu, zajedno s vježbama vokabulara. Izvorni kod (LaTeX i Anki) možete naći u repozitoriju hellenismos na Bitbucketu. PDF datoteka izravno je dostupna ovdje.

Grčka vaza, Pan lovi pastira

Pan lovi pastira

Iz predgovora čitanci

Ovaj izbor komentiranih tekstova namijenjen je upoznavanju studenata prve godine studija grčkog jezika i književnosti s autentičnom starogrčkom prozom, i dio je literature obaveznog kolegija Grčka morfologija 1. Izbor uključuje autore poput Herodota i Ezopa, Platona, Ksenofonta i Tukidida, Aristotela, Lizije, Izokrata i Demostena, pa sve do Polibija, Marka Aurelija, Filostrata, Ahileja Tacija i Plotina; zastupljeni su historiografija i filozofska proza, govorništvo, pripovijesti, basne.

Kratkim su odlomcima dodane tri vrste komentara. U uvodu su predstavljeni autor (kada se susreće prvi put) i tekst iz kojeg odlomak potječe. Nakon samog teksta slijede rečenice, raščlanjene i složene tako da povećaju sintaktičku i semantičku preglednost (posebno su istaknute konstrukcije genitiva apsolutnog i akuzativa, odnosno nominativa s infinitivom), te gramatički komentar uz njih. Potonji je komentar, opet, dvojak: za imenske riječi (član, imenice, pridjevi, zamjenice) donose se samo brojevi paragrafa koji upućuju studenta na relevantne dijelove Grčke gramatike Augusta Musića i Nikole Majnarića, standardni školski priručnik za opis grčkog jezika; glagolski su oblici, međutim, identificirani vrlo detaljno – navedena je rječnička natuknica u kojoj se mogu naći, opisane su sve njihove gramatičke kategorije. Nepromjenjive riječi, poput priloga i veznika, nisu komentirane; studenti će ih naći u pomagalu poput Grčko-hrvatskog rječnika Gorskoga i Majnarića, ili na internetskom rječničkom portalu Logeion Sveučilišta u Chicagu.

Zadatak je studenata da, uz pomoć komentara i referentne literature, kod kuće prirede svaki tekst – da ga na nastavi budu sposobni pročitati i prevesti na hrvatski, te identificirati i morfološki opisati imenske oblike koje susreću. Također, očekuje se da studenti nauče određeni broj riječi iz ovih tekstova, uz pomoć popisa i vježbi koje će naći na stranicama kolegija na Sustavu učenja na daljinu Omega (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).

Izbor su sastavili i komentare priredili nastavnici Odsjeka za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (abecednim redom): Irena Bratičević, Nina Čengić, Neven Jovanović, Vlado Rezar, Petra Šoštarić, Ninoslav Zubović.