τλῆτε Ferte φίλοι, viri, καὶ et μείνατ' duros animo tolerate labores; ἐπὶ χρόνον ὄφρα ut δαῶμεν queamus Scire, ne ἐτεὸν ratos habeant, pectoris orsus: Κάλχας Auguris nostri Calchantis μαντεύεται fata ἦε an καὶ οὐκί. vanos Ferte τλῆτε viri, φίλοι, et καὶ duros μείνατ' animo μείνατ' tolerate μείνατ' labores; μείνατ' Auguris Κάλχας ut ὄφρα nostri Κάλχας Calchantis Κάλχας fata μαντεύεται queamus δαῶμεν Scire, δαῶμεν ratos ἐτεὸν ne habeant, ἐτεὸν an ἦε vanos οὐκί. pectoris ἐτεὸν orsus: ἐτεὸν