τλῆτε Tolerate, φίλοι, amici, καὶ et μείνατ' manete ἐπὶ aliquandiu; χρόνον aliquandiu; ὄφρα ut δαῶμεν sciamus An ἐτεὸν verum Κάλχας Calchas μαντεύεται vaticinetur, ἦε an καὶ et οὐκί. non. Tolerate, τλῆτε amici, φίλοι, et καὶ manete μείνατ' aliquandiu; ἐπὶ χρόνον ut ὄφρα sciamus δαῶμεν An verum ἐτεὸν Calchas Κάλχας vaticinetur, μαντεύεται an ἦε et καὶ non. οὐκί.