This is an old revision of the document!


Neven Jovanović: Curriculum vitae

Mr. sc. Neven Jovanović, izvanredni profesor (Zagreb, 1968)

neven.jovanovic_at_ffzg.hr

Obrazovanje

 • 2005. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska: obranio doktorsku disertaciju Problemi uspostave novolatinske stilistike na primjeru Marulićeva Evanđelistara)
 • 1998. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska: obranio magistarski rad pod naslovom “De consolatione” Nikole Modruškog i stekao stručni naziv: Magistar znanosti
 • 1993. – 1998. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska: postdiplomski studij književnosti
 • 1993. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska: diplomirao studij latinskog jezika i rimske književnosti, te grčkog jezika i književnosti, i stekao stručni naziv: Profesor latinskog jezika i rimske književnosti i grčkog jezika i književnosti.
 • 1987 – 1993. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska: studij latinskog jezika i rimske književnosti, te grčkog jezika i književnosti.

Zaposlenja

 • 2003 - Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska: izabran u zvanje asistenta na Katedri za latinski jezik i rimsku književnost u Odsjeku za klasičnu filologiju.
 • 1998 – Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska: mlađi asistent na Katedri za latinski jezik i rimsku književnost u Odsjeku za klasičnu filologiju.
 • 1996 – 2005: Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska: honorarni predavač jednosemestralnog tečaja latinskog za studente prava (I godina studija).
 • 8. 11. 1994 – 1998: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska: mlađi asistent na Katedri za latinski jezik i rimsku književnost u Odsjeku za klasičnu filologiju.
 • 1993 – 1995 XV gimnazija, Zagreb, Hrvatska: profesor latinskog jezika u okviru programa Međunarodne mature (International Baccalaureate). Nastava se održava na engleskom, prema IB programu.
 • 1993 – 1994 Osnovna škola Pantovčak i Osnovna škola Petar Zrinski, Zagreb, Hrvatska: učitelj latinskog i grčkog jezika

Radovi (izbor)

Znanstveni članci

 • “Rastić čita satire”, Split: Književni krug Split (1997), s. 291-305. HTML
 • “Dijalozi Alonika Skaligera i književna djelatnost Nikole Škrlca Lomničkog”, Nikola Škrlec Lomnički (1729-1799), sv. 2, Zagreb 2000, s. 113-130.
 • “Nikola Škrlec Lomnički o senatu i kontroli izvršne vlasti: Čedne želje i zaključci Hrvatskog sabora 1790.” Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 50(6), 2000, 1027-1051.
 • “Pogled u konkordanciju Marulićevih latinskih pjesama”, u Colloquia Maruliana 9, Split 2000, Književni krug, Marulianum: 381-408. Tekst na Hrčku
 • “Vindiciae Marulianae”, u Colloquia Maruliana 9, Split 2000, Književni krug, Marulianum: 409-418. Tekst na Hrčku
 • “Izricanje neizrecive riječi: interpretacija Hymnus ad Deum Marka Marulića” u Colloquia Maruliana 10, Split 2001, Književni krug, Marulianum: 113-135. Tekst na Hrčku
 • “Sjeverozapadni prolaz: pismo Nikole Škrlca Mártonu Györgyju Kovachichu”, u Nikola Škrlec Lomnički 1729-1799, Zagreb 2001, Pravni fakultet, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatski državni arhiv, Filozofski fakultet. sv 3, str 77-97.
 • “Ter tužnih konsolaj: Marulićeva Utiha nesriće i Pseudo-Senekina konzolacijska zbirka De remediis fortuitorum”, u Colloquia Maruliana 11, Split 2002, Književni krug, Marulianum: 413-442. Tekst na Hrčku
 • “Paratekst i loci Biblici kao put od stila do tumačenja Marulićeva Evanđelistara”, u Colloquia Maruliana 12, Split 2003, Književni krug, Marulianum: 23-46. Tekst na Hrčku
 • “Tipografske i tekstološke posebnosti Marulićeva Dijaloga o Herkulu”, u Colloquia Maruliana 13, Split 2004, Književni krug, Marulianum: 67–88.
 • “Nulti stupanj Tomina pisanja: glava 29 Salonitanske historije”, u zborniku Toma Arhiðakon i njegovo doba: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 25–27. rujna 2000. godine u Splitu, Split 2004, Književni krug: 177–196.
 • “Tijelo alegoreze: jezični izraz Tropologica Dauidiadis expositio”, u Colloquia Maruliana 14, Split 2005, Književni krug, Marulianum (u tisku; pre-print na http://www.ffzg.hr/~njovanov/tropaleg).

Stručni radovi

 • priredio dvojezična izdanja: “Pia desideria…” i “Instructio dominorum ablegatorum…” u: Neven Jovanović, ” Nikola Škrlec Lomnički o senatu i kontroli izvršne vlasti: Čedne želje i zaključci Hrvatskog sabora 1790.”, Zbornik PFZ 50 (6), 2000, s. 1030-1051.
 • članci “Andreis, Matej”; “Bunić, Jakov”, (sa Stjepanom Damjanovićem) “Nikola Modruški”, te “Rastić, Džono”, u Leksikon hrvatskih pisaca, Zagreb 2000.
 • članak “Andreis, Matej” u prvom svesku Hrvatske opće enciklopedije, Zagreb 2000.
 • članak “Bunić, Jakov” u drugom svesku Hrvatske opće enciklopedije, Zagreb 2001.
 • priredio dvojezično izdanje: Marko Marulić, “Hymnus ad deum”, u Colloquia Maruliana 10, Split 2001, Književni krug, Marulianum, s. 127-131.
 • priredio dvojezično izdanje: “Djela Nikole Škrlca Lomničkog” u Nikola Škrlec Lomnički (1729-1799), sv. 3, Zagreb 2001, s. 185-721.
 • priredio latinski tekst i sudjelovao u izradi indeksa uz tekst: “Statistica Europae”, u Adalbert Adam Barić, Statistika Europe, sv. 1-2, Zagreb, 2001-2002, s. 4-338, 4-266.
 • priredio latinski tekst i indeks citata i imena: Nikola Modruški, “De consolatione”, u Hrvatska književna baština 1, ur. Dunja Fališevac, Josip Lisac, Darko Novaković, Zagreb 2002, s. 55-251.
 • sudjelovao u priređivanju latinskog teksta, izradio Glosar i Izbor izmjena: Ivan Kitonić Kostajnički, Directio methodica processus iudiciarii iuris consuetudinarii inclyti regni Hungariae = Metodična uputa u sudbeni postupak po običajnom pravu slavnog Ugarskog Kraljevstva, Zagreb 2004, Pravni fakultet Sveučilišta.
 • priredio latinski tekst i indeks citata i imena: Marko Marulić, ” Tropologica Dauidiadis expositio”, u Colloquia Maruliana 14, Split 2005, Književni krug, Marulianum (u tisku; pre-print na http://www.ffzg.hr/~njovanov/tropaleg).

Prijevodi

 • “Djela Nikole Škrlca Lomničkog”, u Nikola Škrlec Lomnički (1729-1799), sv. 2, Zagreb, 2000, s. 363-623.
 • Nikola Škrlec, “Pia desideria…” i “Instructio dominorum ablegatorum…” u: Neven Jovanović, ” Nikola Škrlec Lomnički o senatu i kontroli izvršne vlasti: Čedne želje i zaključci Hrvatskog sabora 1790.”, Zbornik PFZ 50 (6), 2000, s. 1030-1051.
 • Marko Marulić, “Himan bogu”, u Colloquia Maruliana 10, Split 2001, Književni krug, Marulianum, s. 127-131.
 • “Djela Nikole Škrlca Lomničkog” u Nikola Škrlec Lomnički (1729-1799), sv. 3, Zagreb 2001, s. 185-721.
 • (zajedno s Margaretom Gašparović i Majom Rupnik) “Statistika Europe”, u Adalbert Adam Barić, Statistika Europe, sv. 1-2, Zagreb 2001-2002.
 • Ivan Kitonić, Metodička uputa za sudbeni postupak po običajnom pravu slavnog kraljevstva Ugarske, Zagreb 2002.
 
jovanovic-cv.1404162045.txt.gz · Last modified: 30. 06. 2014. 23:00 by njovanov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki