Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

raspored-predavanja-0506 [24. 08. 2008. 22:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Raspored predavanja u akad. god. 2005. / 2006. ======
 +Kratice:
 +  * o = obavezni predmet
 +  * i = izborni predmet
 +  * P = predavanja
 +  * S = seminari
 +  * V = vježbe
 +
 +===== Raspored predavanja u akad. god. 2005. / 2006. - ljetni semestar =====
 +==== I godina ====
 +  * dr. Marina Bricko (Damir Salopek, viši lektor): **Grčka književnost helenizma i carskoga doba** (o): UTO 11.30-13, 13-14.30 u A-208
 +      * 1 P, 3 V --- 5 ECTS
 +  * Damir Salopek, viši lektor: **Grčka morfologija 2** (o): SRI 16-19 u A-208
 +      * 1 P, 3 V --- 7 ECTS
 +  * **Strani jezik kao jezik struke** (o): U [[http://www.ffzg.hr/centar/|Centru za strane jezike]] - III. B kat 
 +      * 2 S --- 2 ECTS
 +    * (U obzir dolaze engleski, njemački, francuski i talijanski jezik. Pretpostavlja se da je kvota za strani jezik struke uračunana i u program drugoga studija, pa student, ukoliko sluša isti strani jezik za obje studijske grupe, mora "ušteđeni" broj bodova "nadoknaditi" izbornim predmetima)
 +
 + **Izborni kolegiji**
 +
 +  * Kolegij iz teorije književnosti
 +  * Uvod u indoeuropski jezik
 +  * Kolegij vezan uz povijest Grčke i Rima ili povijest starog vijeka
 +
 +[[izborni-prva|Detaljnije o izbornim kolegijima]] i načinu izbora.  **VAŽNO: U slučaju kolizija obratite se svome voditelju!**
 +
 +===== Dodiplomski studij --- studij grčkog jezika i književnosti =====
 +
 +
 +==== II. godina ====
 +  * dr. Mate Križman: **GRČKA HISTORIJSKA GRAMATIKA Od paratakse prema rečeničnoj periodi** (o): SRI 8.30-10 u A-208
 +  * dr. Mate Križman: **GRČKI JEZIKOSLOVNI SEMINAR Odabrani ulomci iz antičkih gramatika** (o): SRI 10-11.30 u A-208
 +  * dr. Marina Bricko: **SREDNJA I NOVA ATIČKA KOMEDIJA** (o): ČET 8.30-10 u A-208
 +  * Damir Salopek, viši lektor: **GRČKA DESKRIPTIVNA GRAMATIKA II** (o): PON 16.30-18 u A-208
 +  * Damir Salopek, viši lektor: **PROSEMINAR 2: Homer, Ilijada I** (o): PON 18-19.30 u A-208
 +
 +**Izborni kolegij**
 +  * Sanskrt (samo za nenastavni smjer)
 +
 +==== III. godina ====
 +  * dr. Mate Križman: **GRČKA HISTORIJSKA GRAMATIKA Od paratakse prema rečeničnoj periodi** (o): SRI 8.30-10 u A-208
 +  * dr. Mate Križman: **GRČKI JEZIKOSLOVNI SEMINAR Odabrani ulomci iz antičkih gramatika** (o): SRI 10-11.30 u A-208
 +  * dr. Marina Bricko: **SREDNJA I NOVA ATIČKA KOMEDIJA** (o): ČET 8.30-10 u A-208
 +  * dr. Marina Bricko: **SEMINAR: Menandar** (o): ČET 11.45-13.15 u A-208
 +  * mr. Xanthi Zafeiraki: **NOVOGRČKI JEZIK 1** (o): SRI 16-17.30 u F-316
 +  * Zlatko Šešelj, prof.: **METODIKA NASTAVE KLASIČNIH JEZIKA** (o, samo za nastavni smjer): UTO 18-19.30 u A-208
 +  * Sanskrt (i, samo za nenastavni smjer)
 +
 +==== IV. godina ====
 +  * dr. Mate Križman: **GRČKA HISTORIJSKA GRAMATIKA Od paratakse prema rečeničnoj periodi** (o): SRI 8.30-10 u A-208
 +  * dr. Mate Križman: **GRČKI JEZIKOSLOVNI SEMINAR Odabrani ulomci iz antičkih gramatika** (o): SRI 10-11.30 u A-208
 +  * dr. Marina Bricko: **SREDNJA I NOVA ATIČKA KOMEDIJA** (o): ČET 8.30-10 u A-208
 +  * dr. Marina Bricko: **SEMINAR: Menandar** (o): ČET 11.45-13.15 u A-208
 +  * mr. Xanthi Zafeiraki: **NOVOGRČKI JEZIK 2** (o): SRI 14-15.30 u F-316
 +** Izborni predmeti **
 +  * Povijest starog vijeka (i)
 +  * Grčka filozofija (i)
 +  * Sanskrt (samo za nenastavni smjer)
 +
 +===== Dodiplomski studij - Studij latinskog jezika i književnosti =====
 +
 +==== I. godina (latinski) ====
 +
 +  * dr. Darko Novaković (dr. Gorana Stepanić): **Rimska književnost carskoga razdoblja** (o): 
 +      * **UTO** 9.15-10 u A-208;  
 +      * 1. grupa **UTO** 10-10.45 u A-208; **SRI** 13-14.30 u A-208
 +      * 2. grupa **UTO** 10.45--11.30 u A-208; **SRI** 14.30-16 u A 208
 +      * 2 P, 2 S --- 5 ECTS
 +  * dr. Vladimir Rezar: **Osnove latinskoga 2** (o): 
 +      * 1. grupa: **UTO** 15-18 u A-208
 +      * 2. grupa: **ČET** 15-18 u A-208
 +      * 1 P, 3 S --- 7 ECTS
 +  * **Strani jezik kao jezik struke** (o): U [[http://www.ffzg.hr/centar/|Centru za strane jezike]] - III. B kat
 +      * 2 S --- 2 ECTS
 +      * U obzir dolaze engleski, njemački, francuski i talijanski jezik. Pretpostavlja se da je kvota za strani jezik struke uračunana i u program drugoga studija, pa student, ukoliko sluša isti strani jezik za obje studijske grupe, mora "ušteđeni" broj bodova "nadoknaditi" izbornim predmetima
 +
 +
 + **Izborni kolegiji**
 +
 +  * Kolegij iz teorije književnosti
 +  * Uvod u indoeuropski jezik
 +  * Kolegij vezan uz povijest Grčke i Rima ili povijest starog vijeka
 +
 +[[izborni-prva|Detaljnije o izbornim kolegijima]] i načinu izbora.  **VAŽNO: u slučaju kolizija obratite se svome voditelju!**
 +
 +===== Dodiplomski studij - Studij latinskog jezika i rimske književnosti =====
 +
 +==== II. godina (latinski) ====
 +
 +  * dr. Darko Novaković: **Pastoralno pjesništvo u Rimu** (o)
 +     * ČET 10.15-11.45 u A-208; P 2
 +  * dr. Olga Perić: **LATINSKA HISTORIJSKA GRAMATIKA: deklinacija** (o) 
 +     * PON 10-11.30 u A-208; P 2  
 +  * dr. [[neven_jovanovic|Neven Jovanović]]: [[latinska_deskriptivna_gramatika_2|LATINSKA DESKRIPTIVNA GRAMATIKA 2]] (o) 
 +     * PET 10.30-12 u A-208; V 2
 +  * dr. [[neven_jovanovic|Neven Jovanović]]: **SEMINAR**: Cicero [[De partitione oratoria]] (o)
 +     * PON 13-14.30 u A-208; S 2
 +  * dr. [[neven_jovanovic|Neven Jovanović]]: **PROSEMINAR 2**: [[Sallusti Bellum Iugurthinum]] (o)
 +     * PON 14.30-16 u A-208; S 2
 +  * dr. [[neven_jovanovic|Neven Jovanović]]: **PRIJEVODNE VJEŽBE** ([[De partitione oratoria]])  (o)
 +     * Grupa A: PET 9-9.45 u A-208; Grupa B: PET 9.45-10.30 u A-208; V 1
 +  * **Osnove teorije književnosti** (i)
 +     * (VIDI oglasnu ploču [[http://www.ffzg.hr/kompk/|Odsjeka za komparativnu književnost]]); P 2
 +
 +==== III. godina ====
 +
 +  * dr. Darko Novaković: **Pastoralno pjesništvo u Rimu** (o)
 +     * ČET 10.15-11.45 u A-208; P 2
 +  * dr. Darko Novaković: **SEMINAR: Vergilije, Kalpurnije Sikul** (o) 
 +     * ČET 13.15-14.45 u A-208; S 2
 +  * dr. Olga Perić: **LATINSKA HISTORIJSKA GRAMATIKA: deklinacija** (o) 
 +     * PON 10-11.30 u A-208; P 2
 +  * dr. Darko Novaković (Irena Bratičević, prof.): **SEMINAR: Serafin Crijević: Bibliotheca Ragusina** (o)
 +     * PON 8.30-10 u A-208; S 2
 +  * Damir Salopek,viši lektor: **GRČKI TEČAJ** (o)
 +     * PET 12-13.30 u A-208; P 2
 +  * Zlatko Šešelj, prof.: **METODIKA NASTAVE KLASIČNIH JEZIKA**(o)
 +     * (samo za nastavni smjer)
 +     * UTO 18-19.30 u A-208; P 2, V 2
 +
 +==== IV. godina ====
 +  * dr. Darko Novaković: **Pastoralno pjesništvo u Rimu** (o)
 +     * ČET 10.15-11.45 u A-208; P 2
 +  * dr. Darko Novaković: **SEMINAR: Vergilije, Kalpurnije Sikul** (o) 
 +     * ČET 13.15-14.45 u A-208; S 2
 +  * dr. Olga Perić: **SREDNJOVJEKOVNI LATINITET** (o) 
 +     * PON 11.30-13 u A 208; P 2
 +  * dr. Olga Perić: **Franjo Niger: //Modus epistolandi//  ** (o)
 +     * UTO 8.30-10 u A-208; S 2
 +  * dr. Gorana Stepanić: **SEMINAR: Humanistička latinska epistolografija ** (o)
 +     * SRI 11.30-13.00 u A-208; S 2
 +  * Povijest starog vijeka (i)
 +     * (VIDI oglasnu ploču [[http://www.ffzg.hr/pov/|Odsjeka za povijest]])
 +     * P 2
 +
 +===== Raspored predavanja u akad. god. 2005. / 2006. - zimski semestar =====
 +
 +===== Preddiplomski studij - Studij grčkog jezika i književnosti =====
 +
 +==== I godina ====
 +  * dr. Marina Bricko (Irena Bratičević, prof.): **Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja** (o): UTO 11.30-13 u A-208, UTO 13-14.30 u A-208
 +  * Damir Salopek, viši lektor: **Grčka morfologija 1** (o): SRI 16-19 u A-208
 +  * **Strani jezik kao jezik struke** (o): U [[http://www.ffzg.hr/centar/|Centru za strane jezike]] - III. B kat 
 +    * (U obzir dolaze engleski, njemački, francuski i talijanski jezik. Pretpostavlja se da je kvota za strani jezik struke uračunana i u program drugoga studija, pa student, ukoliko sluša isti strani jezik za obje studijske grupe, mora "ušteđeni" broj bodova "nadoknaditi" izbornim predmetima)
 +
 + **Izborni kolegiji**
 +
 +  * Kolegij iz teorije književnosti
 +  * Uvod u indoeuropski jezik
 +  * Kolegij vezan uz povijest Grčke i Rima ili povijest starog vijeka
 +
 +[[izborni-prva|Detaljnije o izbornim kolegijima]] i načinu izbora.  
 +
 +===== Dodiplomski studij --- studij grčkog jezika i književnosti =====
 +
 +
 +==== II. godina ====
 +  * dr. Mate Križman: **GRČKA HISTORIJSKA GRAMATIKA Od paratakse prema rečeničnoj periodi** (o): SRI 8.30-10 u A-208
 +  * dr. Mate Križman: **GRČKI JEZIKOSLOVNI SEMINAR Odabrani ulomci iz antičkih gramatika** (o): SRI 10-11.30 u A-208
 +  * dr. Marina Bricko: **STARA ATIČKA KOMEDIJA** (o): ČET 8.30-10 u A-208
 +  * Damir Salopek, viši lektor: **GRČKA DESKRIPTIVNA GRAMATIKA II** (o): PON 16.30-18 u A-208
 +  * Damir Salopek, viši lektor: **PROSEMINAR 2: Herodot, Povijest VIII** (o): PON 18-19.30 u A-208
 +
 +**Izborni kolegij**
 +  * Sanskrt (samo za nenastavni smjer)
 +
 +==== III. godina ====
 +  * dr. Mate Križman: **GRČKA HISTORIJSKA GRAMATIKA Od paratakse prema rečeničnoj periodi** (o): SRI 8.30-10 u A-208
 +  * dr. Mate Križman: **GRČKI JEZIKOSLOVNI SEMINAR Odabrani ulomci iz antičkih gramatika** (o): SRI 10-11.30 u A-208
 +  * dr. Marina Bricko: **STARA ATIČKA KOMEDIJA** (o): ČET 8.30-10 u A-208
 +  * dr. Marina Bricko: **SEMINAR: Aristofan** (o): ČET 11.45-13.15 u A-208
 +  * mr. Xanthi Zafeiraki: **NOVOGRČKI JEZIK 1** (o): SRI 16-17.30 u F-316
 +  * Zlatko Šešelj, prof.: **METODIKA NASTAVE KLASIČNIH JEZIKA** (o, samo za nastavni smjer): UTO 18-19.30 u A-208
 +  * Sanskrt (i, samo za nenastavni smjer)
 +
 +==== IV. godina ====
 +  * dr. Mate Križman: **GRČKA HISTORIJSKA GRAMATIKA Od paratakse prema rečeničnoj periodi** (o): SRI 8.30-10 u A-208
 +  * dr. Mate Križman: **GRČKI JEZIKOSLOVNI SEMINAR Odabrani ulomci iz antičkih gramatika** (o): SRI 10-11.30 u A-208
 +  * dr. Marina Bricko: **STARA ATIČKA KOMEDIJA** (o): ČET 8.30-10 u A-208
 +  * dr. Marina Bricko: **SEMINAR: Aristofan** (o): ČET 11.45-13.15 u A-208
 +  * mr. Xanthi Zafeiraki: **NOVOGRČKI JEZIK 2** (o): SRI 14-15.30 u F-316
 +** Izborni predmeti **
 +  * Povijest starog vijeka (i)
 +  * Grčka filozofija (i)
 +  * Sanskrt (samo za nenastavni smjer)
 +===== Preddiplomski studij - Studij latinskog jezika i književnosti =====
 +
 +==== I. godina ====
 +
 +  * dr. Darko Novaković (Irena Bratičević, prof): **Rimska književnost republikanskog razdoblja** (o): UTO 10-11.30 u A-208;  1. grupa SRI 13-14.30 u A-208 --- 2. grupa SRI 14.30-16 u A 208
 +      * 2 P, 2 S --- 5 ECTS
 +  * dr. Vladimir Rezar: **Osnove latinskoga 1** (o): 1. grupa: UTO 15-18 u A-208 --- 2. grupa: ČET 15-18 u A-208
 +      * 1 P, 3 S --- 7 ECTS
 +  * **Strani jezik kao jezik struke** (o): U [[http://www.ffzg.hr/centar/|Centru za strane jezike]] - III. B kat
 +      * 2 S --- 2 ECTS
 +      * U obzir dolaze engleski, njemački, francuski i talijanski jezik. Pretpostavlja se da je kvota za strani jezik struke uračunana i u program drugoga studija, pa student, ukoliko sluša isti strani jezik za obje studijske grupe, mora "ušteđeni" broj bodova "nadoknaditi" izbornim predmetima
 +
 +
 + **Izborni kolegiji**
 +
 +  * Kolegij iz teorije književnosti
 +  * Uvod u indoeuropski jezik
 +  * Kolegij vezan uz povijest Grčke i Rima ili povijest starog vijeka
 +
 +[[izborni-prva|Detaljnije o izbornim kolegijima]] i načinu izbora.  
 +
 +===== Dodiplomski studij - Studij latinskog jezika i rimske književnosti =====
 +
 +==== II. godina ====
 +
 +  * dr. Darko Novaković: **RIMSKA KOMEDIJA** (o)
 +     * ČET 10.15-11.45 u A-208; P 2
 +  * dr. Olga Perić: **LATINSKA HISTORIJSKA GRAMATIKA: glasovi** (o) 
 +     * PON 10-11.30 u A-208; P 2  
 +  * dr. [[neven_jovanovic|Neven Jovanović]]: **LATINSKA DESKRIPTIVNA GRAMATIKA 2** (o) 
 +     * PET 10.30-12 u A-208; V 2
 +  * dr. [[neven_jovanovic|Neven Jovanović]]: **SEMINAR**: Ciceronis [[in Catilinam orationes]] (o)
 +     * PON 13-14.30 u A-208; S 2
 +  * dr. [[neven_jovanovic|Neven Jovanović]]: **PROSEMINAR 2**: [[Propertii Monobiblos]] (o)
 +     * PON 14.30-16 u A-208; S 2
 +  * dr. [[neven_jovanovic|Neven Jovanović]]: **PRIJEVODNE VJEŽBE** ([[periochae]])  (o)
 +     * Grupa A: PET 9-9.45 u A-208; Grupa B: PET 9.45-10.30 u A-208; V 1
 +  * **Osnove teorije književnosti** (i)
 +     * (VIDI oglasnu ploču [[http://www.ffzg.hr/kompk/|Odsjeka za komparativnu književnost]]); P 2
 +
 +==== III. godina ====
 +
 +  * dr. Darko Novaković: **RIMSKA KOMEDIJA** (o)
 +     * ČET 10.15-11.45 u A-208; P 2
 +  * dr. Darko Novaković: **SEMINAR: Plaut** (o) 
 +     * ČET 13.15-14.45 u A-208; S 2
 +  * dr. Olga Perić: **LATINSKA HISTORIJSKA GRAMATIKA: glasovi** (o) 
 +     * PON 10-11.30 u A-208; P 2
 +  * dr. Darko Novaković (Irena Bratičević, prof.): **SEMINAR: Latinsko prigodno pjesništvo XVIII. i XIX. st. u Dubrovniku** (o)
 +     * PON 8.30-10 u A-208; S 2
 +  * Damir Salopek,viši lektor: **GRČKI TEČAJ** (o)
 +     * PET 12-13.30 u A-208; P 2
 +  * Zlatko Šešelj, prof.: **METODIKA NASTAVE KLASIČNIH JEZIKA**(o)
 +     * (samo za nastavni smjer)
 +     * UTO 18-19.30 u A-208; P 2, V 2
 +
 +==== IV. godina ====
 +  * dr. Darko Novaković: **RIMSKA KOMEDIJA** (o)
 +     * ČET 10.15-11.45 u A-208; P 2
 +  * dr. Darko Novaković: **SEMINAR: Plaut** (o) 
 +     * ČET 13.15-14.45 u A-208; S 2
 +  * dr. Olga Perić: **SREDNJOVJEKOVNI LATINITET** (o) 
 +     * PON 11.30-13 u A 208; P 2
 +  * dr. Olga Perić: **Obsidio Iadrensis** (o)
 +     * UTO 8.30-10 u A-208; S 2
 +  * dr. Darko Novaković (dr. Gorana Stepanić): **SEMINAR: Stjepan Gradić - rukopisna pjesnička ostavština** (o)
 +     * SRI 12-13.30 u A-208; S 2
 +  * Povijest starog vijeka (i)
 +     * (VIDI oglasnu ploču [[http://www.ffzg.hr/pov/|Odsjeka za povijest]])
 +     * P 2
  
 
raspored-predavanja-0506.txt · Last modified: 24. 08. 2008. 22:14 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki