Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

syllabus-grcki-cetvrta [21. 03. 2009. 18:36]
klafil kreirano
syllabus-grcki-cetvrta [21. 03. 2009. 18:48] (current)
klafil
Line 1: Line 1:
-**Grčka tragedija**\\ +**[[Grčka tragedija]]**
- +
-**Naziv studija**: Grčki jezik i književnost\\ +
-**Ime nastavnika**: Marina Bricko\\ +
-**Naziv kolegija**: Grčka tragedija\\ +
-**Status kolegija**: obvezatni\\ +
-**Oblik nastave**: predavanje i seminar (1+3)\\ +
-**Broj ECTS bodova**: 7\\ +
-**Uvjeti**: Grčka sintaksa 2\\ +
-**Ispit**: pismeni  (2 x 45 minuta) i usmeni\\ +
- +
- +
-**Sadržaj**:  Na kolegiju se proučava razvoj grčke tragedije od njezinih začetaka do helenizma i tzv. "tragičke plejade", njezina generička obilježja te utjecaj na potonju zapadnoeuropsku dramsku književnost; razmatraju se antičke i suvremene teorije o podrijetlu tragedije, kao i moguće interpretacije pojma "tragično". Na odabranim ulomcima iz tragedija Eshila, Sofokla i Euripida studenti se upoznaju s djelima tih klasika, te s povijesnim mijenama žanra i njegovih konvencija. Na temelju samostalnoga istraživanja, uz primjeren nastavnikov nadzor, studenti tijekom semestra prezentiraju najprije usmeno, a potom u pisanu obliku, originalan seminarski rad koji obrađuje neki od aspekata antičkoga tragičkoga kazališta. +
- +
-**Cilj**:  Upoznavanje strukture klasične grčke tragedije; razumijevanje književopovijesnoga razvoja žanra i njegovih konvencija unutar širega društvenoga i književnopovijesnoga konteksta; kompetentno vrednovanje značenja književnopovijesne mijene generičkih obilježja te književne vrste; razumijevanje razlike između grčke, rimske i novovjekovne tragedije, te antičkoga i modernoga poimanja tragičnog; upoznavanje najvažnijih djela klasika komedije, Eshila, Sofokla i Euripida. +
- +
-**Studentske obveze**: redovno pohađanje nastave, redovno obavljanje zadataka; pismeni ispit na kraju semestra podrazumijeva provjeru stečenog znanja na predavanjima i seminarima.\\ +
-  +
- +
- +
-**Raspored rada**: +
- +
-**1. tjedan**: Ponavljanje: pojmovno određenje grčke književnosti, periodizacija, generička raznolikost; grčko kazalište i izvedbe tragedija; formalni elementi grčke tragedije. Seminar: Eshil, //Agamemnon//.\\ +
-**2. tjedan**: Počeci grčke tragedije; antičke i suvremene teorije o podrijetlu tragedije. Seminar: antička svjedočanstva o počecima tragedije; Eshil, //Agamemnon//. \\ +
-**3. tjedan**: Pojam tragičnoga u antici i njegove moderne interpretacije. Seminar: odabrani ulomci iz Aristotelove //Poetike//; Eshil, //Agamemnon//. \\ +
-**4. tjedan**: Rani tragičari. Eshil: //Perzijanci//, //Sedmorica protiv Tebe//. Seminar: testimonia o Eshilu i ranim tragičarima; Eshil, //Agamemnon//.\\  +
-**5. tjedan**: Eshil: //Pribjegarke//, organska trilogija //Orestija//; problem autentičnosti //Okovanoga Prometeja//. Seminar: ulomci iz //Okovanog Prometeja//; Sofoklo, //Kralj Edip//.\\  +
-**6. tjedan**: Eshil. Satirska drama: struktura, odnos prema komediji; trojica tragičara i satirska drama. Seminar: fragmenti satirskih drama Eshila i Sofokla; Sofoklo, //Kralj Edip//.\\ +
-**7. tjedan**: Sofoklo. Tragedije u obliku diptiha: //Antigona//, //Ajant//, //Trahinjanke//. Seminar: testimonia o Sofoklu; Sofoklo, //Kralj Edip//.  +
-**8. tjedan**: Sofoklove inovacije; Aristotelov izbor: //Kralj Edip//. Seminar: odabrani ulomci iz Aristotelove //Poetike//;  Sofoklo, //Kralj Edip//.\\  +
-**9. tjedan**: Sofoklo: //Elektra//, //Filoktet//, //Edip na Kolonu//. Seminar: lik Elektre kod trojice tragičara – odabrani ulomci; Sofoklo, //Kralj Edip//.\\   +
-**10. tjedan**: Euripid. Rane tragedije. //Alkestida//, //Medeja//, //Hipolit//; //Andromaha//, //Hekaba//, //Trojanke//. Seminar: testimonia o Euripidu; Sofoklo, //Kralj Edip//.\\ +
-**11. tjedan**: Euripid: //Elektra//, //Heraklidi//, //Mahniti Heraklo//, //Pribjegarke//; //Feničanke//, //Orest//, //Bakhe//.  Seminar: ulomci iz Bakhi; Sofoklo, //Kralj Edip//.\\ +
-1**2. tjedan**: Euripidove "tragikomedije" i "melodrame". Seminar: ulomci iz //Helene//, //Iona// i //Ifigenije na Tauridi//; Euripid: //Medeja//.\\ +
-**13. tjedan**: Euripid i "novi ditiramb"; tragedija u 4. st. pr. Kr. Res. Tragedija u razdoblju helenizma: "tragička plejada". Seminar: odabrani ulomci iz Euripidova //Oresta// i //Resa//; Euripid: //Medeja//.\\ +
-**14. tjedan**: Tragedija i nova komedija; antička i novovjekovna ocjena trojice tragičara; utjecaj grčke tragedije na potonju zapadnoeuropsku književnost. Seminar: Aristofan o Eshilu i Euripidu; Euripid: //Medeja//.\\ +
-**15. tjedan**:    Ponavljanje i priprema za ispit. Seminar: ponavljanje za ispit.  +
- +
- +
-**Literatura**:\\  +
- +
-**a) obvezatna**:\\ +
- +
-odabrani ulomci iz Eshilova //Agamemnona//, Sofoklova K//ralja Edipa// i Euripidove //Medeje//: bilo koje izdanje izvornika /npr. CD-ROM TLG e/; Lesky, A. //Povijest grčke književnosti// (prev. Z. Dukat), Zagreb 2001; tekstovi podijeljeni na kolegiju; dva naslova iz popisa dopunske literature\\ +
- +
-**b) dopunska**:\\ +
- +
- Easterling, P.E. (ed.) T//he Cambridge Companion to Greek Tragedy//, Cambridge 1997; Fritz, K. von. //Antike und moderne Tragödie//, Berlin 1962; Kitto, H. D. F. //Greek Tragedy. A Literary Study//, London 31961; Lesky, A. //Die griechische Tragödie//, Stuttgart 1968; Meier, C. //Die politische Kunst der griechischen Tragödie//, München 1988; Pickard-Cambridge, A. //Dithyramb, Tragedy and Comedy//, Oxford 21962; Stanford, W. B. //Greek Tragedy and the Emotions. An Introductory Study//, London etc. 1983; Stojanović, Z. (ed.) //Teorija tragedije//, Beograd 1984; Taplin, O. //Greek Tragedy in Action//, Oxford 1978; Winkler, J. J. & Zeitlin, F. (edd.) //Nothing to do with Dionysos?//// Athenian Drama in its Social Context//. Princeton 1990. +
 
syllabus-grcki-cetvrta.txt · Last modified: 21. 03. 2009. 18:48 by klafil
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki