This is an old revision of the document!


Grčka tragedija

Naziv studija: Grčki jezik i književnost
Ime nastavnika: Marina Bricko
Naziv kolegija: Grčka tragedija
Status kolegija: obvezatni
Oblik nastave: predavanje i seminar (1+3)
Broj ECTS bodova: 7
Uvjeti: Grčka sintaksa 2
Ispit: pismeni (2 x 45 minuta) i usmeni

Sadržaj: Na kolegiju se proučava razvoj grčke tragedije od njezinih začetaka do helenizma i tzv. “tragičke plejade”, njezina generička obilježja te utjecaj na potonju zapadnoeuropsku dramsku književnost; razmatraju se antičke i suvremene teorije o podrijetlu tragedije, kao i moguće interpretacije pojma “tragično”. Na odabranim ulomcima iz tragedija Eshila, Sofokla i Euripida studenti se upoznaju s djelima tih klasika, te s povijesnim mijenama žanra i njegovih konvencija. Na temelju samostalnoga istraživanja, uz primjeren nastavnikov nadzor, studenti tijekom semestra prezentiraju najprije usmeno, a potom u pisanu obliku, originalan seminarski rad koji obrađuje neki od aspekata antičkoga tragičkoga kazališta.

Cilj: Upoznavanje strukture klasične grčke tragedije; razumijevanje književopovijesnoga razvoja žanra i njegovih konvencija unutar širega društvenoga i književnopovijesnoga konteksta; kompetentno vrednovanje značenja književnopovijesne mijene generičkih obilježja te književne vrste; razumijevanje razlike između grčke, rimske i novovjekovne tragedije, te antičkoga i modernoga poimanja tragičnog; upoznavanje najvažnijih djela klasika komedije, Eshila, Sofokla i Euripida.

Studentske obveze: redovno pohađanje nastave, redovno obavljanje zadataka; pismeni ispit na kraju semestra podrazumijeva provjeru stečenog znanja na predavanjima i seminarima.

Raspored rada:

1. tjedan: Ponavljanje: pojmovno određenje grčke književnosti, periodizacija, generička raznolikost; grčko kazalište i izvedbe tragedija; formalni elementi grčke tragedije. Seminar: Eshil, Agamemnon.
2. tjedan: Počeci grčke tragedije; antičke i suvremene teorije o podrijetlu tragedije. Seminar: antička svjedočanstva o počecima tragedije; Eshil, Agamemnon.
3. tjedan: Pojam tragičnoga u antici i njegove moderne interpretacije. Seminar: odabrani ulomci iz Aristotelove Poetike; Eshil, Agamemnon.
4. tjedan: Rani tragičari. Eshil: Perzijanci, Sedmorica protiv Tebe. Seminar: testimonia o Eshilu i ranim tragičarima; Eshil, Agamemnon.
5. tjedan: Eshil: Pribjegarke, organska trilogija Orestija; problem autentičnosti Okovanoga Prometeja. Seminar: ulomci iz Okovanog Prometeja; Sofoklo, Kralj Edip.
6. tjedan: Eshil. Satirska drama: struktura, odnos prema komediji; trojica tragičara i satirska drama. Seminar: fragmenti satirskih drama Eshila i Sofokla; Sofoklo, Kralj Edip.
7. tjedan: Sofoklo. Tragedije u obliku diptiha: Antigona, Ajant, Trahinjanke. Seminar: testimonia o Sofoklu; Sofoklo, Kralj Edip. 8. tjedan: Sofoklove inovacije; Aristotelov izbor: Kralj Edip. Seminar: odabrani ulomci iz Aristotelove Poetike; Sofoklo, Kralj Edip.
9. tjedan: Sofoklo: Elektra, Filoktet, Edip na Kolonu. Seminar: lik Elektre kod trojice tragičara – odabrani ulomci; Sofoklo, Kralj Edip.
10. tjedan: Euripid. Rane tragedije. Alkestida, Medeja, Hipolit; Andromaha, Hekaba, Trojanke. Seminar: testimonia o Euripidu; Sofoklo, Kralj Edip.
11. tjedan: Euripid: Elektra, Heraklidi, Mahniti Heraklo, Pribjegarke; Feničanke, Orest, Bakhe. Seminar: ulomci iz Bakhi; Sofoklo, Kralj Edip.
12. tjedan: Euripidove “tragikomedije” i “melodrame”. Seminar: ulomci iz Helene, Iona i Ifigenije na Tauridi; Euripid: Medeja.
13. tjedan: Euripid i “novi ditiramb”; tragedija u 4. st. pr. Kr. Res. Tragedija u razdoblju helenizma: “tragička plejada”. Seminar: odabrani ulomci iz Euripidova Oresta i Resa; Euripid: Medeja.
14. tjedan: Tragedija i nova komedija; antička i novovjekovna ocjena trojice tragičara; utjecaj grčke tragedije na potonju zapadnoeuropsku književnost. Seminar: Aristofan o Eshilu i Euripidu; Euripid: Medeja.
15. tjedan: Ponavljanje i priprema za ispit. Seminar: ponavljanje za ispit.

Literatura:

a) obvezatna:

odabrani ulomci iz Eshilova Agamemnona, Sofoklova Kralja Edipa i Euripidove Medeje: bilo koje izdanje izvornika /npr. CD-ROM TLG e/; Lesky, A. Povijest grčke književnosti (prev. Z. Dukat), Zagreb 2001; tekstovi podijeljeni na kolegiju; dva naslova iz popisa dopunske literature

b) dopunska:

Easterling, P.E. (ed.) The Cambridge Companion to Greek Tragedy, Cambridge 1997; Fritz, K. von. Antike und moderne Tragödie, Berlin 1962; Kitto, H. D. F. Greek Tragedy. A Literary Study, London 31961; Lesky, A. Die griechische Tragödie, Stuttgart 1968; Meier, C. Die politische Kunst der griechischen Tragödie, München 1988; Pickard-Cambridge, A. Dithyramb, Tragedy and Comedy, Oxford 21962; Stanford, W. B. Greek Tragedy and the Emotions. An Introductory Study, London etc. 1983; Stojanović, Z. (ed.) Teorija tragedije, Beograd 1984; Taplin, O. Greek Tragedy in Action, Oxford 1978; Winkler, J. J. & Zeitlin, F. (edd.) Nothing to do with Dionysos? Athenian Drama in its Social Context. Princeton 1990.

 
syllabus-grcki-cetvrta.1237657019.txt.gz · Last modified: 21. 03. 2009. 18:36 by klafil
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki