Zoran Kravar

dr. sc. Zoran Kravar, akademik i redoviti profesor (1948. – 2013.)

Osnovnu školu pohađao je u Zagrebu, a gimnaziju u Zadru. Studij komparativne književnosti i filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio je 1972., a 1973. g. postao je asistent na Odsjeku za komparativnu književnost. G. 1977. doktorirao je tezom Funkcija i struktura opisa u hrvatskom baroknom pjesništvu. Godine 1984. izabran je u zvanje redovitoga profesora. Kao stipendist Humboldtove zaklade boravio je na Sveučilištima u Konstanzu i Bonnu, a kao gostujući profesor predavao je na Sveučilištu u Münsteru. Temeljna područja njegova znanstvenog interesa kretala su se od književnoga baroka i njegove pojave u hrvatskoj književnosti, teorije stiha i povijesti hrvatske versifikacije do opernoga libreta kao književne vrste i antimodernističkih tendencija u književnosti, filozofiji i ideologiji. Jedan je od urednika Hrvatske književne enciklopedije Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Objavio je 11 znanstvenih knjiga, knjigu pjesama (Vinograd), knjigu eseja i oko 300 znanstvenih i stručnih radova, dio njih u inozemnim stručnim publikacijama. Godine 2010. postao je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Višestruko je nagrađivan za svoj znanstveni rad. Za studiju o J. R. R. Tolkienu dobio je nagradu SFERA (2008), Krležinu nagradu za knjigu Stih i kontekst, za knjigu Uljanice i duhovi 2009. godine dobio je Nagradu HAZU i Nagradu «Ivan Goran Kovačić», a 2011. dobio je Nagradu grada Zagreba i Godišnju nagradu Filozofskoga fakulteta za knjigu Kad je svijet bio mlad. Za istu knjigu dobio je i nagradu SFERA.

Knjige:

Studije o hrvatskom književnom baroku (1975).

Funkcija i struktura opisa u hrvatskom baroknom pjesništvu (1980).

Das Barock in der kroatischen Literatur, Köln - Weimar - Wien (1991).

Nakon godine MDC (1993).

Tema »stih« (1993).

Stih i kontekst (1999).

Književni protusvjetovi (u koautorstvu s Nikolom Batušićem i Viktorom Žmegačem) (2001).

Antimodernizam (2003).

Sinfonia domestica. Članci o domaćoj književnosti prvoga i drugoga stupnja (2005).

Svjetonazorski separei. Antimodernističke tendencije u hrvatskoj književnosti ranoga 20. stoljeća (2005).

Uljanice i duhovi (2009).

Kad je svijet bio mlad. Visoka fantastika i doktrinarni antimodernizam (2010).