Program poslijediplomskog studija

 

Naziv studija: Doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture*

 

 

(Cjelovit program studija nalazi se ovdje)*

Studij je multidisciplinaran i pripada području humanistike, a unutar tog područja poljima filologije (teorija i povijest književnosti, poredbena književnost) i znanosti o umjetnosti (teatrologija, filmologija).

 

2. 2. Nositelj studija su radne ustanove koje sudjeluju u pokretanju i izvođenju doktorskog programa

 

Nositelj je studija Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a u njegovu pripremanju i izvođenju sudjeluju (izravno ili preko svojih zastupnika u Vijeću doktorskog studija) nastavnici i znanstvenici sa svih katedara za književnost u nizu odsjeka Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U budućnosti je predviđeno sudjelovanje u nastavi nastavnika i znanstvenika iz Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU i Akademije dramske umjetnosti iz Zagreba te filozofskih fakulteta i umjetničkih akademija u Osijeku, Rijeci i Zadru te gostujućih predavača iz inozemstva.

 

2. 3. Institucijska strategija razvoja doktorskih programa

 

Predloženi poslijediplomski doktorski studij, osobito na području znanosti o književnosti, svojim bi razvojem osmišljavao ulogu i funkciju studija druge/strane književnosti, kao i komparativne književnosti, u hrvatskim akademskim zajednicama, pa i u kontekstu hrvatske kulture općenito. Pored već razvijenih kroatističkih studija, on bi hrvatsku znanost o književnosti i kulturu održavao otvorenima za vrijednosti drugih književnosti i kultura, brinući se prije svega za kadrovsku obnovu na Fakultetu, ali i za obrazovanje novih stručnjaka, pa i za otvaranje neofiloloških katedara i studija na drugim hrvatskim sveučilištima. Svojom pak već potvrđenom multidisciplinarnom usmjerenosti suvremeni bi se poslijediplomski studij književnosti orijentirao prema u svijetu aktualnim kulturno-znanstvenim iskustvima studija književnosti (kulturalni studiji, medijske i komunikacijske teorije, interkulturna komunikacija, itd.).

 

2. 4. Inovativnost doktorskog programa

 

Ovako zamišljen i osmišljen program dosad nije postojao ni na jednom od hrvatskih sveučilišta, ali u razvijenijim akademskim sredinama, napose onima u kojima su načela izbornosti, multidisciplinarnosti i fleksibilnosti temeljna, s uspjehom se organiziraju i izvode slični studiji. U našoj visokoškolskoj praksi ovaj studij donosi vidljivo poboljšanje i stoga što će studentsko i nastavničko tijelo, koje će već od prve godine studija blisko surađivati ne samo u nastavi na njemu nego vjerojatno i u izvođenju nastave na nižim stupnjevima i realizaciji znanstvenih programa, biti sastavljeno od pripadnika raznih struka, a to će zacijelo poboljšati i kvalitetu suradnje među tim strukama. Predviđeno je također da nastava bude što čvršće povezana sa znanstvenim radom u okviru prijavljenih znanstvenih projekata, što se ove godine počelo i provoditi, i drugih programa vezanih uz istraživanja književnosti, kulture, kazališta i filma.

 

2. 5. Uvjeti upisa na studij, posebno uvjeti za polaznike koji su stekli ranije kvalifikacije po studijskom sustavu prije 2005. godine

 

Završen diplomski studij književnosti, odnosno jezika i književnosti, s prosjekom ocjena 4,0; dvije preporuke profesora, od kojih bi bilo poželjno da jedan bude i kandidatov potencijalni mentor; položen ispit iz jednoga svjetskog jezika za kandidate koji nisu diplomirali jedan od svjetskih jezika. Ako kandidat nije stekao diplomu iz područja humanističkih znanosti, ili ne ispunjava dio propisanih uvjeta upisa, Vijeće doktorskog studija će odlučiti može li – i pod kojim dodatnim uvjetima – ipak biti primljen. Ako kandidat ima magisterij znanosti stečen na Filozofskom fakultetu u Zagrebu ili negdje drugdje, Vijeće doktorskog studija može mu priznati određeni broj ECTS bodova i odobriti upis u višu godinu studija.

 

2. 6. Kriteriji i postupci odabira polaznika.

 

Nakon završetka raspisanoga javnog natječaja za studij i prispjelih prijava imenovat će se povjerenstvo/povjerenstva koje/koja će utvrditi imaju li kandidati završen odgovarajući diplomski studij, ili stečen magisterij znanosti, i ispunjavaju li ostale uvjete navedene u točki 2.5. Prijavi li se više kandidata od predviđenoga maksimalnog broja, provest će se razredbeni postupak, kojim će se provjeriti motivacija i stručna kompetencija svih kandidata. Pri konačnom izboru uzet će se u obzir i zastupljenost kandidata na svim usmjerenjima i, razumije se, znanstveni i nastavni interes Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

 

2. 7. Kompetencije koje student stječe završetkom studija, mogućnosti nastavka znanstveno-istraživačkog rada, mogućnosti post-doktorskog usavršavanja, te mogućnosti zapošljavanja u javnom i privatnom sektoru

 

Obranom doktorske disertacije, kojoj su prethodili pohađanje nastave na doktorskom studiju, individualni rad s mentorom i drugim nastavnicima, sudjelovanje na znanstvenim skupovima i u nastavi na nižim stupnjevima te znastveno-istraživački rad na projektima, koje treba sustavno povezivati s programom ovog studija, student stječe sposobnost samostalnog bavljenja znanstvenim radom i rješavanja najsloženijih zadataka na području humanističkih znanosti, u onom polju, odnosno onoj grani za koju se na studiju opredijelio, ali i uvid u druga polja, odnosno grane zastupljene na studiju. Studenti se mogu nastaviti usavršavati na poslijedoktorskim boravcima u inozemstvu, a poželjno je i potaknuti program poslijedoktorskog usavršavanja na Filozofskom fakultetu za naše i vanjske kandidate. U znanosti se s doktoratom iz književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma može raditi u znanstveno-nastavnim i znanstvenim ustanovama, na umjetničkim akademijama, u kazališnim i filmskim ustanovama, arhivima, znanstvenim i javnim knjižnicama, zavodima za povijest književnosti, kazališta i filma, državnoj i lokalnoj upravi, napose u odsjecima za kulturu, diplomaciji i prosvjeti, na radiju i televiziji i dr.

 

(Cjelovit program studija nalazi se ovdje)*


*Riječ je o prvotnoj i temeljnoj verziji Doktorskog studija književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture koji se svake godine nadopunjuje