Uvod u Primijenjenu i Primijenjena ling. – obavijesti!!!

Mole se studenti lingvistike da ne upisuju kolegij Uvod u primijenjenu lingvistiku, jer je taj kolegij namijenjen nelingvistima.

Studenti lingvistike moći će u ljetnome semestru upisati kolegij Primijenjena lingvistika.