Pristupnici koji su stekli pravo upisa na drugom ciklusu

Ime i prezime Željeni smjer
Belančić Martina Primijenjena lingvistika
Sambunjak David Računalna lingvistika
Šokčić Robert Kognitivna lingvistika
Radić Adam Opća lingvistika