Bojan Glavašević, asistent

glavašević a1Od lipnja 2009. zaposlen je kao znanstveni novak na Odsjeku za lingvistiku. U akademskim godinama 2009./10. i 2010./11. sudjelovao je u nastavi na Odsjeku za lingvistiku, izvodeći seminare na kolegijima Etika govorenja, Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji te Primijenjena lingvistika. U svibnju 2010. sudjelovao je na znanstvenom skupu Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku u Osijeku s izlaganjem „Brak iz računa: Primjena računalnolingvističkih metoda istraživanja u primijenjenoj lingvistici“ (u koautorstvu s I. Simeon). 2009. godine organizirao je u Našicama ljetnu školu HFD-a s terenskim istraživanjem za dvadesetak studenata lingvistike.