Dr. sc. Jurica Polančec, asistent

Rođen 1989. godine. Diplomirao je lingvistiku (smjer poredbena lingvistika) i francuski jezik 2014. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši diplomski rad o povratnim glagolima u starofrancuskom. Dobitnik je Nagrade Filozofskog fakulteta za izvrsnost u studiju 2011. godine i Rektorove nagrade 2012. godine. Za vrijeme studija kao stipendist vlade Francuske Republike 2013. godine dva se mjeseca stručno usavršavao na institutu Dynamique du language u Lyonu.

Doktorsku disertaciju A Typology of Aspect-Actionality Interactions, izrađenu na Sveučilištu u Zadru pod mentorstvom akademika Ranka Matasovića i izv. prof. dr. sc. Lucije Šimičić obranio je 23. listopada 2020. godine i time stekao akademski stupanj doktora znanosti. Kao doktorski student usavršavao se i na boravcima na Sveučilištu u Regensburgu (tri tjedna u jesen 2018.) i Sveučilištu u Leipzigu (tri mjeseca u jesen 2019.).

Radio je od kraja 2014. do početka 2016. kao pripravnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova te od ožujka do listopada 2016. u Zavodu za lingvistiku FFZG-a na projektu Europskog socijalnog fonda (ESF) Mrežni portal za online učenje hrvatskog jezika voditelja prof. dr. sc. Marka Tadića. Od siječnja do srpnja 2017. godine bio je zaposlen kao doktorand-asistent na projektu Hrvatske zaklade na znanost (HrZZ) Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ALE) voditelja akademika Ranka Matasovića. Od srpnja 2017. godine radi kao asistent na Odsjeku za lingvistiku FFZG-a, na Katedri za poredbenu lingvistiku. Na odsjeku sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju iz područja jezične raznolikosti svijeta, jezične tipologije i indoeuropeistike.

Dosad je kao autor ili suautor objavio petnaestak znanstvenih i stručnih radova u domaćim časopisima te kao izlagač sudjelovao na dvadesetak domaćih i stranih znanstvenih skupova.

Primarna su mu područja interesa poredbenopovijesna lingvistika i lingvistička tipologija, osobito glagolski vid i akcionalnost. Ostala su mu područja interesa gramatika hrvatskog jezika, osobito morfologija glagola i imenica.

BIBLIOGRAFIJA