Prof. dr. Milorad Pupovac, izvanredni profesor

Pupovac a1Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirao je filozofiju i lingvistiku, te 1979. godine diplomirao na obje studijske grupe. 1982. zapošljava se na Odsjeku za lingvistiku i orijentalne studije na sociolingvističkom istraživačkom projektu koji je sam pripremio i koji je radio pod vodstvom Dubravka Škiljana „Društveno raslojavanje jezika“. Postiplomski studij završava 1983. godine na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, gdje brani magistarski rad „Lingvistika i ideologija“. Doktorsku disertaciju „Jezik i djelovanje“ obranio je 1986. godine. Iste godine izabran je u zvanje docenta, a četiri godine kasnije u zvanje izvanrednog profesora, kada postaje predstojnik Katedre za primijenjenu lingvistiku. U tom razdoblju najveći dio njegova interesa posvećen je sociolingvistici, pragmalingvistici, filozofiji jezika i epistemologiji lingvistike.
1986. s Dubravkom Škiljanom i mlađim kolegama i studentima pokreće lingvistički časopis i biblioteku SOL, te obavlja dužnost glavnog urednika i časopisa i biblioteke SOL. Časopis i biblioteka objavljivani su do početka devedesetih godina prošlog stoljeća.
Tokom 90-tih njegov se interes proširuje na javnu komunikaciju i analizu diskursa, psiholingvistiku (posebno problem učenja jezika i jezičnih poremećaja), te produbljuje njegov interes za epistemologiju lingvistike. Početkom 2000-tih u područje njegova interesa ulazi problematika semantika razumijevanja i etika govorenja. Na osnovi tih interesa u vrijeme reforme ukupnog studija oblikuje studije primijenjene lingvistike.
U drugoj polovici 90-tih i početkom 2000-tih bio je predavač na Institutu za humanističke studije u Ljubljani, predajući teme iz sociolingvistike. 1996. stipendist je Centra Woodrow Wilson (Washington, DC) za međunarodne znanstvenike. 1998/1999. godine bio je stipendist Fulbrightova programa na Sveučilištu Cornell (Ithaca, NY).
Od kraja 80-tih godina aktivan je u procesu demokratizacije, antiratnim aktivnostima domaćim i međunarodnim političkim aktivnostima. Četiri je puta biran za zastupnika u Hrvatskom saboru.
Autor je nekoliko knjiga s područja lingvistike: Lingvistika i ideologija, Jezik i djelovanje, Politička komunikacija. Urednik je ili koeditor Jezici i politike te Marksizam i lingvistika. Autor je preko stotine znanstvenih i stručnih radova.
Osim lingvističkih radova i predavanja, obavljivao je radove i držao predavanja s područja međuetničkih odnosa, manjinskih pitanja i političkih odnosa u regiji jugoistočne Evrope.

BIBLIOGRAFIJA