LGBTIQ+ inicijativa AUT

LGBTIQ inicijativa FF-a AUT neprofitna je inicijativa u sklopu Kluba studenata Filozofskog fakulteta (KSFF) pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu za promicanje prava i vidljivosti LGBTIQ studenata i studentica.

Kontakt: inicijativa.aut@gmail.com

NAŠI CILJEVI
Prepisano iz skice našega Statuta koji još nije ugledao svjetlo dana:
-ostvarivanje obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa lezbijskih, gej, biseksualnih, transeksualnih, transrodnih, interseksualnih, queer i svih ostalih zainteresiranih studenata/-ica;
-utjecanje na puno poštivanje studentskih prava i sloboda i ispunjavanje specifičnih zahtjeva LGBTIQ studenata/-ica pri Fakultetu;
-promicanje LGBTIQ i queer kulture;
-problematiziranje i kritika seksizma, homofobije, lezbofobije, bifobije i transfobije u hrvatskom društvu i akademskoj zajednici;
-problematiziranje i kritika rodne i spolne neravnopravnosti i diskriminacije u akademskoj zajednici i hrvatskom društvu;
-razvijanje solidarnosti u akademskoj zajednici;
-sudjelovanje u radu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
-doprinošenje ostvarivanju slobodnog, demokratskog, pluralnog, tolerantnog, socijalno pravednog, rodno i spolno ravnopravnog i nenasilnog društva.

NAŠE DJELATNOSTI
-pomaganje LGBTIQ studentima/-icama u ostvarivanju njihovih prava
-educiranje o ljudskim pravima organiziranjem tribina, skupova, seminara, predavanja, radionica i sl.
-organiziranje prigodnih kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih programa;
-senzibiliziranje akademske zajednice radi promicanja interesa i unaprjeđivanja položaja mladih LGBTIQ osoba te poticanje samoorganiziranja mladih LGBTIQ osoba radi ostvarivanje njihovih prava;
-surađivanje s domaćim i međunarodnim organizacijama i pojedincima i pojedinkama koji se bave istim i sličnim pitanjima radi osnaživanja LGBTIQ pokreta;
-rad na zagovaranju i promicanju LGBTIQ prava i kulture te na zalaganju protiv svih vrsta diskriminacije i nasilja.