dr. sc. Grgin, Borislav, redoviti profesor

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. sc. Borislav Grgin, redoviti profesor u trajnom zvanjuKRATKI ŽIVOTOPIS

Rođen je 10. veljače 1965. u Koprivnici. Osnovnu školu pohađao je u Rijeci i Zadru, a srednju školu u Zadru. Maturirao je 1983. godine. Započeo je 1984. studij povijesti i arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1989. godine. Od 1990. zaposlen je kao znanstveni novak na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Godine 1993. obranio je u Zagrebu magistarski rad Društveni razvoj zadarskog otočja u drugoj polovici 14. i prvoj polovici 15. stoljeća. U akademskoj godini 1993/1994 pohađao je interdisciplinarni poslijediplomski studij iz srednjovjekovnih studija (Medieval Studies) na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti, gdje je 1994. obranio magistarsku radnju The Family Frankapani and King Matthias Corvinus, stekavši zvanje Master of Arts (M.A.). Godine 1998. obranio je u Zagrebu doktorsku disertaciju Kralj Matijaš Korvin i Hrvatska.Godine 1995. izabran je u istraživačko zvanje asistenta na Odsjeku za povijest. Godine 1998. izabran je u istraživačko zvanje višeg asistenta na Odsjeku za povijest. 1. siječnja 2000. nastupio je u znanstveno-nastavnom zvanju docenta za predmet Povijest Srednje i Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku. Godine 2003. prešao je na predmet Svjetska povijest u srednjem vijeku te je od listopada iste godine i predstojnik Katedre za svjetsku povijest u srednjem vijeku. U prosincu 2004. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na navedenoj Katedri. Od srpnja 2004. do ožujka 2010. bio je glavni urednik časopisa Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. Bio je urednik struke opće povijesti srednjega vijeka u Hrvatskoj općoj enciklopediji Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža". U akademskim godinama 2006/2007 i 2007/2008 bio je pročelnik Odsjeka za povijest i predstojnik Zavoda za hrvatsku povijest. U studenom 2008. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. U studenom 2013. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju.Bio je nosilac poticajnog projekta za mlade znanstvenike Hrvatska društva u drugoj polovici 15. stoljeća. Aktivno je sudjelovao u realizaciji zaključenih projekata Hrvatska 1102.-1527. i Hrvatska društva u razvijenom i kasnom srednjem vijeku, pod vodstvom akademika prof. dr. Tomislava Raukara, zatim Monumenta mediaevalia varia (Srednjovjekovni povijesni spomenici), pod vodstvom prof. dr. Nevena Budaka, te Slavonija, Srijem i Baranja od kasne antike do osmanskog doba, pod vodstvom dr. Stanka Andrića.Dobitnik je Državne nagrade za znanost za 2007. godinu za popularizaciju i promidžbu znanosti, iz područja humanističkih znanosti, s knjigom Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku. Od 2009. do 2013. bio je član Senata i Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu. Od 2009. do 2017. bio je predsjednik Etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2013. član je Upravnog odbora Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu. Član je Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, Društva za hrvatsku povjesnicu i Odjela za povijest Matice hrvatske. Od 2018. do 2020. bio je predsjednik Upravnog vijeća Instituta za arheologiju u Zagrebu.BIBLIOGRAFIJA

Knjige 

Počeci rasapa. Kralj Matijaš Korvin i srednjovjekovna Hrvatska, Ibis grafika, Zagreb 2002, 283 str. 
Ivo Goldstein - Borislav Grgin, Europa
i Sredozemlje u srednjem vijeku, Novi liber, Zagreb 2006, 536 str, 237-485. 
Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku, FF press, Zagreb 2006, 108 str.


Monografije 

Društveni razvoj zadarskog otočja u drugoj polovici 14. i prvoj polovici 15. stoljeća, Zagreb 1993. (magistarski rad) 
The Family Frankapani and King Matthias Corvinus, Budapest 1994. (magistarski rad) 
Kralj Matijaš Korvin i Hrvatska, Zagreb 1998. (doktorska disertacija)


Izvorni znanstveni radovi

Feudi u mletačkoj Dalmaciji u osamnaestom stoljeću, Historijski zbornik 43, 1990, 25-37. 
The Inventories of Zagreb Cathedral,
Medium Aevum Quotidianum 31, 1994, 59-70. 
Senj i Vinodol između kralja Matijaša Korvina, Frankapana i Venecije (1465-1471),
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 28, 1995, 61-70. 
Osnovna obilježja društvenog razvoja zadarskog otočja u razvijenom srednjem vijeku,
Radovi ZHP 29, 1996, 40-52. 

"Županije u razvijenom i kasnom srednjem vijeku" u: Hrvatske županije kroz stoljeća, Zagreb 1996, 21-38. 
"Zadarsko otočje pod vlašću Ludovika Anžuvinca (1358.-1382.)" u:
Spomenica Ljube Bobana (1933.-1994.), Zagreb 1996, 85-93. 
"Hrvatski velikaši u desetljećima pred krbavsku bitku" u:
Krbavska bitka i njezine posljedice, ur. Dragutin Pavličević, Zagreb 1997, 36-47.
"Svakodnevni život, materijalna i duhovna kultura na zadarskom otočju (1350-1450)" u:
Zbornik Mirjane Gross, ur. Ivo Goldstein, Nikša Stančić, Mario Strecha, Zagreb 1999, 43-52. 
"Biskup Nikola Modruški - papinski poslanik na dvoru ugarsko-hrvatskoga kralja Matijaša Korvina" u:
Hrvatska srednjovjekovna diplomacija (simpozij) - Zbornik Diplomatske akademije, Zagreb 1999, 215-223. 
"The Impact of the Crusades on Medieval Croatia" u:
The Crusades and the Military Orders. Expanding the Frontiers of Medieval Latin Christianity, ed. by Zsolt Hunyadi and József Laszlovszky, Budapest 2001, 167-171.
Der kroatische klein- und mittlerer Adel während der Herrschaft des Königs Matthias I. Corvinus (1458-1490),
East Central Europe/ECE 29, nos. 1-2, 2002, 223-234. 
The Ottoman influences on Croatia in the second half of the fifteenth century
, Povijesni prilozi 23, br. 21, 2002, 87-103. 
Odnos središnje vlasti i grada Koprivnice za vladavine ugarsko-hrvatskoga kralja Matijaša Korvina (1458.-1490.),
Podravina II, br. 3, 2003, 124-132. 
"Gospodarski razvoj hrvatskih zemalja u ranom novom vijeku; osnovne razvojne smjernice" u:
Hrvatsko-mađarski odnosi 1102.-1918.; zbornik radova, ur. Milan Kruhek, Zagreb 2004, 167-179. 
Hrvatska između srednjoeuropskih dinastija 1437 - 1526,
Historijski zbornik 56 - 57, 2003-2004, 11-17. 
"Doseljenici iz Hrvatske na Rabu krajem 15. i početkom 16. stoljeća" u:
Raukarov zbornik: zbornik u čast Tomislava Raukara, ur. Neven Budak, Zagreb 2005, 537-547. 
Primjer selektivnog pamćenja: hrvatski srednjovjekovni vladari u nazivlju ulica i trgova najvažnijih hrvatskih gradova,
Povijesni prilozi 32 (26), 2007, 283-295. 
The Mutual Influences and Connections between Dalmatia and Croatia at the End of the Middle Ages (1450-1527),
Historijski zbornik 60, 2007, 35-43.
Tolerance in Practice - The Croats and the Morlachs on the Venetian Island of Rab Between 15th and 16th Centuries, u:
Tolerance and Intolerance on the Triplex Confinium. Approaching the "Other" on the Borderlands. Eastern Adriatic and beyond 1500-1800, ed. by Egidio Ivetic and Drago Roksandić, Padova 2007, 163-170. 
The Croatian Nobility and King Matthias Corvinus - Between Cooperation and Confrontation,
Transylvanian Review, Vol. XVIII, No. 3, 2009, 52-61.
Modruš između kneževa Frankapana, Osmanlija i kraljevskih vlasti, 1458-1526, u:
Modruški zbornik 3, Modruš 2009, 41-51.
Krbavska i Modruška biskupija u kontekstu kasnosrednjovjekovne hrvatske povijesti, u:
Humanitas et litterae. Zbornik u čast Franje Šanjeka, Zagreb 2009, 319-330.
Implatations urbaines a la fin du Moyen Âge en Dalmatie, Croatie et Slavonie,
L'homme et son environnement dans le Sud-Est européen, Actes du Xe Congres de l'Association d études du Sud-Est européen (AIESEE), Paris, 24-26 septembre 2009, Paris 2011, 187-198. 
Antonio Bonfini on Dalmatia, Croatia and Slavonia in the fifteenth century,
Italy and Europe's Eastern Border (1204-1669) (=Eastern and Central European Studies, I), Iulian Mihai Damian, Ioan-Aurel Pop, Mihailo St. Popović and Alexandru Simon (eds.), Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien 2012, 358 str., pp.173-191.
Plemićki rod Deževića Cerničkih u kasnome srednjem vijeku,
Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Požegi 1, Zagreb-Požega 2012, 107-130.
Vrhunac srednjovjekovnog razvoja, u: Ivo Goldstein; Slavko Goldstein (ur.),
Povijest grada Zagreba. Knjiga 1. Od prethistorije do 1918., Zagreb 2012, 64-107.
(s IVANOM BOTICOM) The Counts Kurjaković of Krbava in the medieval history of modern-day Slovakia, Slovakia and Croatia: Historical Parallels and Connections (until 1780), Martin Homza, Ján Lukačka, Neven Budak (eds.), Bratislava 2013, 164-174.

(s DAVOROM DUKIĆEM) Juraj Šižgorić and the Ottomans: the Image of the Other in a Late Medieval Dalmatian Commune, Association Internationale d'Études du Sud-Est Européen – Revue, vol. 40-44 (2010-2014), Bucarest 2014, 97-112.

Hrvatski i slavonski banovi za vladavine Korvina i Jagelovića, u: Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura, Pál Fodor - Dinko Šokčević – Jasna Turkalj – Damir Karbić (ur.), Budimpešta 2015, 211-215.

The Ottomans and Croatia at the End of the Middle Ages, Glimpses of Balkans. Cultural History, Abidin Temizer (ed.), Ankara 2017, 3-15.

Preceeding the Triplex Confinium; The Battle of Krbava Field, September 9th, 1493, u: Zbornik Drage Roksandića, Damir Agičić; Hrvoje Petrić; Filip Šimetin Šegvić (ur.), Zagreb 2019, 75-87.
Kraljica Beatrica Aragonska i ugarsko-hrvatsko-napuljski odnosi u posljednjoj četvrtini 15. stoljeća, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 52, br. 3, 2020, 189-201.

Jan Vitovec i njegovi sinovi u Hrvatskoj, u: Jan Vitovec – češki vitez, zagorski grof, Ivana Škiljan (ur.), Gornja Stubica, 2020, 27-52.
The Ottoman-Croatian Border at the End of the Middle Ages, u: Life on the Ottoman Border. Essays in Honour of Nenad Moačanin, Vjeran Kursar (ur.), Zagreb 2022, 267-276.Prethodna priopćenja


Južne granice Ugarsko-Hrvatskog Kraljevstva u vrijeme Stjepana Tomaševića, u:

Stjepan Tomašević (1461.-1463.) - slom srednjovjekovnog Bosanskog

Kraljevstva, Zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 11. i 12.

studenoga 2011. godine u Jajcu, Zagreb 2013, 69-78.Pregledni znanstveni radovi 

Historiografija o zadarskom otočju u srednjem vijeku do 1420. godine (pregled, interpretacija, putevi rješavanja), Radovi ZHP 22, 1989, 311-327. 
Osvrt na mišljenja novije hrvatske historiografije o uzrocima, vodstvu i programu velike seljačke bune 1572-3,
Historijski zbornik 44, 1991, 193-199. 
Odjeci križarskih ratova u Hrvatskoj,
HZ 45, 1992, 139-154. 

"Hrvatske velikaške obitelji u radovima Vjekoslava Klaića" u: Vjekoslav Klaić - život i djelo, Zagreb-Slavonski Brod 2000, 117-127.
Hrvatska historiografija o Požegi i Požeškoj županiji u razvijenom i kasnom srednjem vijeku,
Scrinia slavonica 8, 2008, 113-132.

The Center and the Periphery – Medieval Croatia in the Realm of King Matthias Corvinus, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 44, 2012, 197-208.

Krčki knezovi Frankapani na zalazu srednjega vijeka. Knez Bernardin Frankapan, najznamenitiji Hrvat svoga vremena” u: Putovima Frankopana. Frankopanska baština u Primorsko-goranskoj županiji, ur. Ines Srdoč-Konestra-Saša Potočnjak, Rijeka 2018, 44-62.

¨Pregled političkih zbivanja“ u: Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja. Hrvatske zemlje u kasnome srednjem vijeku. Povijest Hrvata sv. III, ur. Marija Karbić, Zagreb 2019, 3-23.

¨Razvoj političkih ustanova“ u: Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja. Hrvatske zemlje u kasnome srednjem vijeku. Povijest Hrvata sv. III, ur. Marija Karbić, Zagreb 2019, 25-38.

¨Južna Italija i Španjolska¨ u: Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja. Hrvatske zemlje u kasnome srednjem vijeku. Povijest Hrvata sv. III, ur. Marija Karbić, Zagreb 2019, 521-529.Stručni radovi 

"Svjetska povijest 13.-15. stoljeća" u: Kronologija (Hrvatska - Europa - Svijet), ur. Ivo Goldstein, Zagreb 1996. 
Hrvatska enciklopedija 1, Zagreb 1999, 112 (Alanovandali), 154 (alilengij), 164 (Alogobotur), 263 (Annales), 300 (Anžuvinci), 301 (apanaža), 334 (Arbanasi), 392-393 (Arpadovići), 409 (Askold), 410 (Asparuh), 426 (Atalijat Mihael), 481 (autokrator), 514 (Azincourt), 538 (Badoer), 603 (Banj). 
Stručni suradnik za humanističke znanosti u: Vladimir Anić-Ivo Goldstein,
Rječnik stranih riječi, Zagreb 1999. 
Hrvatska enciklopedija 2, Zagreb 2000, 97 (Bibinje), 209 (Bokanjac), 283-284 (Božava), 533 (Cika), 581 (Contarini), 612 (Crno)
Veliki svjetski povijesni atlas, Zagreb 2000, 258 str. - prijevod s talijanskoga jezika i prilagodba. 
Američki građanski rat,
Drvo znanja: enciklopedijski časopis za mladež, ur. Davor Uskoković, sv. 5, br. 45, 2001, 23-24.
Europski prekomorski posjedi,
Drvo znanja: enciklopedijski časopis za mladež, ur. Davor Uskoković, sv. 5, br. 45, 2001, 41-44.
Staljin i SSSR,
Drvo znanja: enciklopedijski časopis za mladež, ur. Davor Uskoković, sv. 5, br. 46, 2001, 31-34.
Kraj europskog kolonijalizma,
Drvo znanja: enciklopedijski časopis za mladež, ur. Davor Uskoković, sv. 5, br. 46, 2001, 41-44.
Hrvatska enciklopedija 3, Zagreb 2001, 6 (Donato da Lezze), 22 (Enrico Dandolo), 22 (Ivan Dandolo), 222-223 (Doria) 
Hrvatska enciklopedija 6, Zagreb 2004, 71 (kompaktat), 77 (komtur), 105 (Konrad I, Konrad II Salijac, Konrad III, Konrad IV, Konradin, Konrad od Mazovije), 108 (Konstantin Asen Tih), 116-117 (kontribucija), 123 (konzistorij), 173 (Sandalj Hranić Kosača, Stjepan Vukčić Kosača, Vladislav Hercegović Kosača, Vlatko Hercegović Kosača, Vlatko Vuković Kosača), 177 (Kosmas), 196 (Kotoku), 197-198 (Katarina Kotromanić), 198 (Kotromanići), 222-223 (kralj), 225 (Kraljević Marko), 264 (Kristijan I), 275-277 (križarski ratovi), 290 (kronika), 305 (krunska dobra), 327 (Kujavci), 344 (Kumani), 362 (Benedikt Kuripečić ili Kuripešić), 368 (Kutbudin Ajbeg), 415 (dinastija Lancaster), 419 (landsting), 468 (Layamon), 469 (srpski knez Lazar), 492 (Leif Ericsson), 507 (leno), 554 (Libuša), 626 (Lokman), 630 (Lombardija), 639 (Francisco López de Gómara), 641-642 (Lorena), 672 (Ludvig I Pobožni, Ludvig IV Bavarski, Ludvig IV Dijete), 674 (Luj V Lijeni, Luj VI Debeli), 674-675 (Luj VII Mladi), 675 (Luj VIII Lavljega Srca, Luj IX Sveti, Luj X Svadljivac, Luj XI, Luj XII), 732 (Ali Madaini), 765 (Mahmud od Ghaznija), 791 (al-Makrizi), 793-794 (Maksimilijan I Habsburški) 

"Ivaniš Korvin" u: Trpimir Macan (ur.), Hrvatski biografski leksikon 6, Zagreb 2005, 135-137. 
"Jagelovići" u: Trpimir Macan (ur.),
Hrvatski biografski leksikon 6, Zagreb 2005, 221-224. 
Hrvatska opća enciklopedija 7, Zagreb 2005, 1 (Málaga), 5 (Malazgirt), 14 (Malik al-Kamil), 17 (Malleus maleficarum), 21 (maltarina), 34 (Manfred Tarantski), 45-46 (Mantova), 54 (Marcel Étienne), 61 (Margareta I, Margareta Anžuvinska, Margareta Austrijska, Margareta Koruška), 65 (Marička bitka), 77 (marka), 79 (markiz), 121 (Masnović), 126 (Masudi), 140 (Matilda, Matilda Toskanska), 157-158 (Maya), 163 (Mazovija), 170 (Mecklenburg), 172-173 (Medici), 196 (Mehmed I, Mehmed II), 231-232 (Merano), 238 (Merovinzi), 269-270 (Metz), 286 (Mieszko I., Mieszko II., Mieszko III. Stari), 317 (Milica), 319 (Milinzi), 327-328 (Milutin), 333 (Mindaugas), 336 (Ming), 338 (ministerijali), 346 (Mircea Stariji, Mirditi ili Miriditi, Mirhond), 349 (Miroslav, knez), 380 (Mleci), 388 (Mocenigo Pietro, Mocenigo Tommaso), 391 (Modena), 403 (Mojmir I., Mojmir II.), 411 (Molfetta), 435 (Montecassino), 437 (Montezuma I., Montezuma II., Montfort Simon de, Montfort Simon de, Earl of Leicester), 445-446 (Moravska), 459-460 (Morgarten), 471-473 (Moskva), 501 (Mrnjavčevići), 521 (Muntaner Ramón), 523 (Murat I., Murat II.), 524 (Murcia), 543-535 (Mutimir, srp. knez), 542 (Nablus, nabob), 550-551 (Nádasdy Tamás), 554 (nadvojvoda), 576 (Nancy), 583-584 (Napulj), 586 (Narbonne), 596 (Nasridi), 596-597 (Nassau), 604 (Nauclerus Johannes), 607 (Navarra), 610 (Nazaret), 625-626 (Nemanjići), 668 (Nicosia), 691 (Nijmegen), 700-701 (Nikopol), 703 (Nimes), 705 (Ninoslav Matej), 708 (Nithard, Nitra), 727 (Nogaret Guillame de), 737-738 (Normani), 754 (Nottingham), 782 (Noyon), 813 (Njemački viteški red). 

Hrvatska opća enciklopedija 8, Zagreb 2006, 54 (Oguzi), 68 (Olav ili Olaf I. Tryggvason, Olav ili Olaf II. Haraldsson), 69 (Oldenburg – grofovija, Oldenburg - grad), 70-71 (Oleg Mudri), 71 (Olgierd), 80-81 (Olomouc), 318-319 (Paštrovići), 342 (Pavlovići), 352 (Peć), 423 (Petar Deljan), 472 (Piperi) 
Hrvatska opća enciklopedija 9, Zagreb 2007, 135 (Rača), 163 (Radoslav, Stefan), 198 (Ras, Stari), 207 (Rastislav), 339 (Riđani), 377 (Rjazanj), 456 (Rubruk, Willem van), 514 (Saalibi), 525 (Sad ibn Abi Vakas), 526-527 (Saemund Učeni), 540-541 (Sakalibi), 558 (Samo), 565-566 (Samuilo), 574 (Sankt Gallen), 589 (Saraj Batu i Saraj Berke), 611-612 (Sava Nemanjić), 655 (sebar), 676 (selište, kmetsko), 678-679 (seljačke bune i ratovi), 690 (senior), 699 (Sergije Radonješki), 701 (Sermo), 737-738 (Sigismund Luksemburgovac), 790 (sizeren), 824 (Skenderbeg ili Skanderbeg)
Hrvatska opća enciklopedija 10, Zagreb 2008, 56 (Smederevo), 109 (Song), 137 (Speyer), 187 (Ssu-ma Kuang), 198 (stalež), 206 (Stanislav), 234 (Stefan Nemanja), 259 (Stjepan Ostoja, Stjepan Ostojić, Stjepan Tomaš, Stjepan Tomašević), 286 (Strez), 296 (strojnici), 363 (Suzdaljska Kneževina), 385-386 (Svjatopolk Prokleti), 559-560 (Švabi), 583 (Tabari), 631 (Tang), 642 (Tarik ibn Zijad), 654 (tavernik), 705 (tepči), 754 (Timočani), 798 (Tomicki Piotr), 809 (Topija) 
Hrvatska opća enciklopedija 11, Zagreb 2009, 23 (Travunija), 32 (treuga Dei), 210 (urbar), 288 (Varna), 293 (Vasilij I. Dmitrijevič, Vasilij II. Vasiljevič Slijepi), 303 (vazal, vazalitet), 333-335 (Venecija ili Mletačka Republika), 434 (Ivan Vitez od Sredne), 449 (Vladimir, zetski knez), 450 (Vladislav, Vladislav I. Jagelović, Vladislav I. Łokietek, Vladislav II., Vladislav II. Jagelo), 531 (Vukan ili Vuk Nemanjić), 532 (Vukašin), 742 (Zlatna Horda ili Ulus Džudži), 803 (želir ili želer), 845-846 (Jan Žižka), 853-854 (župan), 855-856 (županija ili župa)
Odnos historije i arheologije u istraživanju povijesti Hrvatske i Slavonije u razvijenom i kasnom srednjem vijeku, u:
Spomenica Josipa Adamčeka, ur. Drago Roksandić i Damir Agičić, Zagreb 2009, 481-488.
Frankapani (Frangepani, Frankopani), u:
The Oxford Dictionary of the Middle Ages, ed. by Robert E. Bjork, vol. 2 (C-J), Oxford 2010, 666.

Šokantne novosti – uspomene jednog studenta prve godine povijesti s predavanja profesorice Nade Klaić, u: Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Zagrebu 29.-30. studenog 2013. godine, ur. Tomislav Galović – Damir Agičić, Zagreb 2014, 87-92.

In memoriam Tomislav Raukar (1933.-2020.), Historijski zbornik 63, br. 1, 2020, 259-261.

U zajedničkom kraljevstvu, u: Hrvatsko-ukrajinski odnosi iz vizure Filozofskog fakulteta u Zagrebu, ur. Damir Agičić – Miljenko Jurković, Zagreb 2022, 17-20.

Kosinj – povijesni pregled, Hrvatska revija 22, br. 1, 2022, 27-30.


Uredništva

Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 37, FF press, Zagreb 2005, 472 str.
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 38, FF press, Zagreb 2006, 403 str.
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 39, FF press, Zagreb 2007, 365 str.
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 40, FF press, Zagreb 2008, 319 str.
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 41, FF press, Zagreb 2009, 539 str.
Velika povijest svijeta 6, Rani i razvijeni srednji vijek, Jutarnji list, Zagreb 2007, 671 str.
Velika povijest svijeta 7, Razvijeni srednji vijek, Jutarnji list, Zagreb 2007, 599 str.


Recenzije 

Neven Budak - Vladimir Posavec, Rađanje suvremene Hrvatske i Europe, udžbenik povijesti i radna bilježnica za VI. razred osnovne škole, Zagreb 1997/1998. 
Neven Budak - Marija Mogorović Crljenko,
Povijest 6, udžbenik povijesti i radna bilježnica za VI. razred osnovne škole, Zagreb 2000/2001. 
Vladimir Posavec - Ivica Rendulić
, Povijesni zemljovidi 5-6, Hrvatska - Europa - Svijet. Od prapovijesti do XVIII. stoljeća, Zagreb 2001. 
Halil Inalcik,
Osmansko Carstvo. Klasično doba 1300.-1600., preveo Dino Mujadžević, Srednja Europa, Zagreb 2002, 318 str. 
Ivo Goldstein,
Hrvati, hrvatske zemlje i Bizant, FF press, Zagreb 2003, 78 str. 
Tomislav Raukar,
Srednjovjekovne ekonomije i hrvatska društva, FF press, Zagreb 2003, 73 str. 
Damir Agičić (ur.),
Zbornik Mire Kolar-Dimitrijević. Zbornik radova povodom 70. rođendana, FF press, Zagreb 2003, 567 str. 
Edward Hallett Carr,
Što je povijest?, Srednja Europa, Zagreb 2004, 148 str. 
Mirjana Matijević-Sokol (ur.),
Spomenica Filipa Potrebice, FF press, Zagreb 2004, 521 str.
Neven Budak – Marija Mogorović Crljenko,
Povijest 6, udžbenik povijesti s CD-om i radna bilježnica za šesti razred osnovne škole, Zagreb 2007. 
Stanko Andrić,
Vinkovci u srednjem vijeku. Područje grada Vinkovaca od kasne antike do kraja turske vlasti, Matica hrvatska Vinkovci – Hrvatski institut za povijest – podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski Brod, Vinkovci-Slavonski Brod 2007, 207 str.
Tomislav Raukar,
Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku, Književni krug Split, Split 2007, 482 str.
Ivan Majnarić,
Papinski legati na istočnojadranskoj obali (1159.-1204.), Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2008, 207 str.
Rogerije iz Apulije,
Carmen miserabile, preveo i priredio Mirko Sardelić, Matica hrvatska, Zagreb 2010, 190 str.
Muhamet Mala,
Shqiptarët dhe Evropa Qendrore gjatë shekujve XII-XVII, Unija zajednica Albanaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb 2010, 308 str.
Christopher Tyerman,
Božji rat. Nova povijest križarskih ratova, sv. 1-2, TIM press d.o.o., Zagreb 2010-2011, 957 str.
Norman Cohn,
U iščekivanju apokalipse. Revolucionarni milenaristi i mistični anarhisti u europskom srednjovjekovlju, TIM press d.o.o., Zagreb 2012, 357 str.

Milorad Pavić, Jugoistočna Europa pod osmanskom vlašću: Od pada Carigrada do Svištovskog mira, Sveučilište u Zadru, Zadar 2014, 416 str.

Neven Budak – Marija Mogorović Crljenko, Povijest 6, udžbenik povijesti i radna bilježnica za šesti razred osnovne škole, Zagreb 2014.

Silvija Pisk, Pavlinski samostan Blažene Djevice Marije na Gariću (Moslavačka gora) i njegova uloga u regionalnoj povijesti, Leykam International, Zagreb 2017, 331 str.

Elly R. Truitt, Roboti u srednjem vijeku. Mehanicizam, magija, priroda i umijeće, Nebula, Pula 2020, 389 str.

Drago Roksandić – Vedran Muić (ur.), Vojna krajina u suvremenoj historiografiji, FF press, Zagreb 2021, 436 str.
Prikazi 

Istorija 20. veka 1/1983 - 1-2/1984, Radovi Instituta za hrvatsku povijest 19, 1986, 315-317. 
Studia ethnologica 1/1989, Etnološka tribina 12, 1989, 180-181. 
Nikola Čolak,
Regesti marittimi croati (Hrvatski pomorski registri) I, Padova 1985, 646 str, Radovi ZHP 24, 1991, 315-316. 
Gligor Stanojević,
Dalmatinske krajine u XVIII vijeku, Beograd-Zagreb 1987, 172 str, HZ 44, 1991, 256-259. 
Ivo Goldstein,
Bizant na Jadranu, Zagreb 1992, 235 str, Radovi ZHP 25, 1992, 263-265. 
New perspectives on Historical Writing, ur. Peter Burke, Oxford-Cambridge 1991, 254 str, Časopis za suvremenu povijest 26, br. 2, 1994, 375-380. 
Temeljita znanstvena studija (Neven Budak, Gradovi Varaždinske županije u srednjem vijeku, Zagreb-Koprivnica 1994, 225 str.), Hrvatsko zagorje 2 (2), 1996, 131-135. 
Tomislav Raukar,
Hrvatsko srednjovjekovlje: prostor, ljudi, ideje [The Croatian Middle Ages: Space, People, Ideas], Školska knjiga - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb 1997, 640 pp, Hortus Artium Medievalium 4, 1998, 252-253. 
Putokaz prema sintezi (Nenad Moačanin, Turska Hrvatska, Matica hrvatska, Zagreb 1999, 211 str.), Vijenac VIII (160), 20. 4. 2000, 17.

Alexandru Simon, Al Treisprezecea apostol. Valachorum regulus [Trinaesti apostol – kraljević od Vlaha], Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Argonaut, Cluj-Napoca 2017., 258 str, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 36, 2018, 270-272.Priopćenja na znanstvenim skupovima 


Feudi u mletačkoj Dalmaciji u osamnaestom stoljeću,
Šidakovi dani - II. republičko savjetovanje povjesničara Hrvatske, Zadar, 17. 5. 1990. 
Spätmittelalterliche kroatische Magnaten und die königliche Macht. Das Beispiel der Familie Frankapani und König Matthias Corvinus,
Mittelalterlicher niederer Adel in Ostelbien und Ostmitteleuropa - Wissenschaftliche Tagung, Rostock, 12. 6. 1997. 
Biskup Nikola Modruški - papinski poslanik na dvoru ugarsko-hrvatskoga kralja Matijaša Korvina,
Hrvatska srednjovjekovna diplomacija - znanstveni skup, Zadar, 11. 9. 1998. 
Hrvatske velikaške obitelji u radovima Vjekoslava Klaića,
Život i djelo Vjekoslava Klaića - znanstveni skup, Slavonski Brod, 7. 11. 1998. 

The Impact of the Crusades on Medieval Croatia, Expanding the Frontiers of Medieval Latin Christianity: The Crusades and the Military Orders - A Cross-Disciplinary Workshop, Central European University - Medieval Studies Department, Budimpešta, 26. 2. 1999. 
Kraj srednjega vijeka i pojava Turaka u Hrvatskoj,
Prvi kongres hrvatskih povjesničara - Hrvatski nacionalni i državni identitet i kontinuitet, Zagreb, 10. 12. 1999. 
Historija i arheologija u istraživanju povijesti srednjovjekovne Hrvatske i Slavonije od 1102. do 1527.,
Komparativne metode u društvenim i humanističkim znanostima danas - znanstveni kolokvij, Zagreb, 28. 5. 2002. 
Gospodarski razvoj hrvatskih zemalja u ranom novom vijeku - osnovne razvojne smjernice,
Hrvatsko-mađarski odnosi 1102.-1918. - međudržavni znanstveni skup, Zagreb, 16. 10. 2002. 
Odnos središnje vlasti i grada Koprivnice za vladavine ugarsko-hrvatskog kralja Matijaša Korvina (1458-1490),
Koprivnica i Podravina u srednjem vijeku (do kraja 16. stoljeća) - znanstveni skup, Koprivnica, 16. 11. 2002. 

The Mutual Influences and Connections between Dalmatia and Croatia from 1450 till 1550, Dalmatien als Raum europäischer Kultursynthese - Internationales Wissenschaftliches Symposium, Bonn, 6. 10. 2003. 
Tolerance in Practice: The Croats and the Morlacchs on the Venetian Island of Rab (Late Fifteenth - Early Sixteenth Century),
Tolleranza e intolleranza sul Triplex Confinium: Religioni, culture, società, strutture politiche dell' "Altro" nell' Adriatico Orientale (Secoli XV-XIX) - Convegno Internazionale di Studi, Padova, 26. 3. 2004. 
Hrvatska između srednjoeuropskih dinastija 1437.-1526.,
II. kongres hrvatskih povjesničara - Hrvatska i Europa. Integracije u povijesti, Pula, 2. 10. 2004. 
Primjer selektivnog pamćenja: Hrvatski srednjovjekovni vladari u nazivlju ulica i trgova najvažnijih hrvatskih gradova,
Pamćenje i historija u srednjoistočnoj Europi - međunarodni znanstveni skup, Zagreb, 19. 1. 2006. 
The Center and the Periphery. Croatia in the Realm of King Matthias Corvinus, Matthias Rex 1458-1490.
Hungary at the Dawn of the Renaissance-ELTE International Conference, Budimpešta, 22. 5. 2008. 
Modruš između kneževa Frankapana, Osmanlija i kraljevskih vlasti, 1458-1526,
Bernardin Frankopan i njegovo doba – znanstveni skup, Ogulin, 4. 9. 2008.
Krbavska i Modruška biskupija u kontekstu kasnosrednjovjekovne hrvatske povijesti,
III. kongres hrvatskih povjesničara - Religija u društvenom i kulturnom kontekstu hrvatske povijesti, Supetar, 3. 10. 2008.
The Croatian Nobility and King Matthias Corvinus: Between Cooperation and Confrontation,
Between Worlds: Matthias Corvinus and his Time – International Conference, Cluj-Napoca, 23. 10. 2008.
The urban settlements of late medieval Dalmatia, Croatia and Slavonia,
L'homme et son environment dans le Sud-Est Européen, Xeme Congres de l'Association internationale d'Études du Sud-Est Européen, Pariz, 25. 9. 2009.
Plemićka obitelj Deževića Cerničkih u kasnom srednjem vijeku,
Požega i Požeština kroz stoljeća. U povodu 800-te obljetnice Županije požeške, Požega, 16. 10. 2010.
Južne granice Ugarsko-Hrvatskoga Kraljevstva u vrijeme Stjepana Tomaševića,
Stjepan Tomašević (1461.-1463.). Slom srednjovjekovnog Bosanskog Kraljevstva - međunarodni znanstveni skup, Jajce, 11. 11. 2011.
Društvena mobilnost plemstva Požeške županije u kasnom srednjem vijeku: primjer Deževića Cerničkih,
IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda, Zagreb, 3. 10. 2012.
(s DAVOROM DUKIĆEM), Juraj Šižgorić and the Ottomans: the Image of the Other in a Late Medieval Dalmatian Commune,
The Image(s) of South-Eastern and East-Central Europe throughout History - ANNALES PILAR / AIESEE Annual Conference 2013, Zagreb, 25. 10. 2013.
Šokantne novosti - uspomene jednog studenta prve godine studija povijesti s predavanja profesorice Nade Klaić,
Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije - znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 30. 11. 2013.

Hrvatski i slavonski banovi u doba Korvina i Jagelovića, Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara: Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura – međunarodni znanstveni skup, Budimpešta, 6. 2. 2014.

The Ottomans and Croatia at the End of the Middle Ages (1458-1526), III.

International Symposium on the Balkan History Studies: Balkan History and

Turkish Language in the Balkans, Bukurešt, 23. 4. 2015.

The Ottomans, the Venetians and the Emperors – how did the External Factors Influence Changes in Late Medieval Croatia (1458-1527)?, Unity and Diversity of Medieval (Central) Europe. Social Order and its Cohesive and Disruptive Forces – Second biannual conference of MECERN (Medieval Central Europe Research Network), Olomouc, 1. 4. 2016.

Krize, sukobi i solidarnost – Venecija i srednjovjekovna Hrvatska krajem 15. i početkom 16. stoljeća, V. kongres hrvatskih povjesničara 2016. – Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi, Zadar, 6. 10. 2016.

The Ottoman-Croatian Border at the End of the Middle Ages, Between Three Seas: Borders, Migrations, Connections. The Third Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network, Zagreb, 13. 4. 2018.

Srednjovjekovna Hrvatska u doba ninskoga biskupa Jurja Divnića (1479.-1529.), Ecclesia Nonensis: Prošlost Ninske biskupije, Nin, 1. 6. 2018.

The Croatian and Slavonian Magnates at the End of the Middle Ages –“Antemurale Christianitatis” Or Ottoman Collaborators? Crossing the Frontier in the Anatolia-Balkans-Central Europe: A Complex Relationship in History, Arts, Economy, and Law. 8th International Balkan Annual Conference IBAC 2018, Zagreb, 27. 9. 2018.

Beatrica Aragonska i ugarsko-napuljski odnosi u posljednjoj četvrtini 15. stoljeća, Colloquia Mediaevalia Croatica V: Napuljski obzori hrvatskoga kasnog srednjovjekovlja, Zagreb, 21. 2. 2019.

Kulturni dosezi na dvoru Korvina i Jagelovića – hrvatski odjeci i doprinosi, VI. kongres hrvatskih povjesničara 2021. – Kultura, Rijeka, 30. 9. 2021.

Hrvatske zemlje u desetljeću do pada Beograda, 1521. godine, Pad Beograda 1521. godine i njegove posljedice za hrvatski povijesni prostor, Zagreb, 22. 11. 2021.Pozvana predavanja


King Matthias Corvinus and Croatia (1458-1490), Central European University - Medieval Studies Department, Budimpešta, 11. 12. 1997. 
Late Medieval Croatia. Opportunities, Challenges, Outcomes, Medieval Studies Department, Central European University, Budimpešta, 11. 6. 2009.
The Late Medieval and Early Modern Origins of Stereotypes about the "Turks" among the Balkan Nations, International Summer School Seggau (SUSSEG), University of Graz, Seggau, 7. 7. 2010.


Projekti


Nosilac poticajnog projekta za mlade znanstvenike Hrvatska društva u drugoj polovici 15. stoljeća
Suradnik na projektu
Hrvatska 1102.-1527. (voditelj: akademik prof. dr. Tomislav Raukar) 
Suradnik na projektu
Hrvatska društva u razvijenom i kasnom srednjem vijeku (voditelj akademik prof. dr. Tomislav Raukar)
Suradnik na projektu
Monumenta mediaevalia varia (voditelj prof. dr. Neven Budak)
Suradnik na projektu
Slavonija, Srijem i Baranja od kasne antike do osmanskog doba (voditelj dr. Stanko Andrić)


Popularizacija povijesnih istraživanja


Nekoliko emisija iz ciklusa Važne godine hrvatske povijesti na Hrvatskom radiju, Zagreb 1991.
Janus Pannonius. Obrazovni program HRT-a, Zagreb 1999. 
Tajnoviti srednji vijek. Dokumentarno-povijesni program HRT-a, Zagreb 2002. 
Venecija. Obrazovno-znanstveni program HRT-a, Zagreb 2002.
Srednji vijek. Emisija Među nama, Obrazovno-znanstveni program HRT-a, Zagreb 2011.


Nastavna djelatnost


Predavač na poslijediplomskom studiju hrvatske povijesti srednjega vijeka na Odsjeku za povijest, FF Zagreb, 2001-2006 

Predavač na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju medievistike, FF Zagreb, 2006-2018.

Predavač na poslijediplomskom doktorskom studiju predmoderne povijesti FF Zagreb, 2018-
Predavač
Europske i svjetske povijesti srednjega vijeka na Odsjeku za povijest FF Zagreb, 2005-
Predavač
Svjetske povijesti u srednjem vijeku na Odsjeku za povijest FF Zagreb, 1992-1999, 2003-2006. 
Predavač
Povijesti Srednje i Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku na Odsjeku za povijest FF Zagreb, 1999-2003. 
Predavač
Uvoda u povijest na Odsjeku za povijest FF Zagreb 2001-2003 

Gost predavač Svjetske povijesti u srednjem vijeku na Odsjeku za povijest FF Pula, Sveučilište u Rijeci, 1996-2000. 
Gost predavač
Povijesti Srednje i Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku na Odsjeku za povijest FF Rijeka, Sveučilište u Rijeci, 2000-2002. 
Gostujući profesor na Ljetnom sveučilištu u Prištini (
Pristina Summer University-PSU) za kolegij The Balkans and Central Europe at the End of the Middle Ages, srpanj 2003. 
Predavač
Svjetske povijesti u srednjem vijeku te Europske i svjetske povijesti srednjega vijeka na Odsjeku za povijest FF Split, Sveučilište u Splitu, 2003-2006.
Gostujući profesor na Međunarodnoj ljetnoj školi Sveučilišta u Grazu (
International Summer School Seggau - SUSSEG) za kolegij Central Europe and the Balkans at the End of the Middle Ages, srpanj 2010.


Stipendije i usavršavanja


Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venecija, siječanj-kolovoz 1992. 
Medieval Studies Department, Central European University, Budimpešta, rujan 1993-rujan 1994. 
Research Fellow, Curriculum Resource Center, Central European University, Budimpešta, studeni-prosinac 1997. 
Course Design Session, Curriculum Resource Center, Central European University, Budimpešta, ožujak-travanj 2005. 
Visiting Research Fellow, Special Extension Program, Central European University, Budimpešta, lipanj 2009.

Objavljeno: 31.05.2022.