dr. sc. Holjevac, Željko, vanjski suradnik
Untitled Document

Kratki životopis

Željko Holjevac rođen je 1973. u Brinju. Studirao je povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2006. stekao akademski stupanj doktora znanosti. Od 1998. do 2007. radio je kao asistent u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Od 2007. zaposlen je na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavao je na Hrvatskim studijima i Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a kraće vrijeme i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Bio je prodekan za organizaciju i razvoj, a akad. god. 2016/2017. i privremeni obnašatelj dužnosti dekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U fokusu njegova znanstveno-nastavnog rada je hrvatska povijest ranoga novoga vijeka i 19. stoljeća u europskom kontekstu, posebice povijest hrvatsko-mađarskih odnosa u tome razdoblju. Istraživački je više puta boravio u inozemstvu, radeći najviše u arhivima i knjižnicama u Beču i Budimpešti. Predsjednik je Društva za hrvatsku povjesnicui član Organizacijskog odbora Međunarodnog kulturno-povijesnog simpozija Mogersdorf. Sudjeluje u radu znanstvenih konferencija i surađuje u znanstvenim časopisima i drugim publikacijama s različitim temama u rasponu od ranoga novoga vijeka do suvremene povijesti. Kao autor ili suautor objavio je nekoliko knjiga i niz znanstvenih radova, uredio nekoliko zbornika radova i uredničkih knjiga, a okušao se i u pisanju udžbenika povijesti za osnovne i srednje škole.Curriculum Vitae


Željko Holjevac was born in 1973 in Brinje, Croatia. He studied history at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, where he received his Ph.D. degree (2006). From 1998 to 2007 he was employed as assistant at the Ivo Pilar Institute of Social Sciences in Zagreb. Since 2007 he is at the Department of History, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, currently as Full Professor. He taught at the Croatian Studies and the Faculty of Education at the University of Zagreb, and for a short time at the Faculty of Philosophy of the University of Split. He served as Vice-Dean for Organisation and Development, and in the academic year 2016-17 he was Interim Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences at the University of Zagreb. In focus of his scientific and teaching activities is Croatian history of the Early Modern Period and the nineteenth century in European context, especially the history of Croatian-Hungarian relations at that time. Having in mind such a focus, he is often visitor of archives and libraries in Vienna and Budapest. Currently, he is head of the Society for Croatian History and member of the Organizing Committee of the International Cultural Historical Symposium Mogersdorf. Being familiar with topics related to early modern, modern and contemporary period, he participates in scientific conferences and cooperates in various scientific journals and other publications. As author or co-author, he published a couple of books and a lot of articles, edited several collective monographs, and collaborated in history textbooks for primary and secondary schools.
Izvod iz bibliografije – knjige i zbornici • Gospić u Vojnoj krajini (1689. - 1712. - 1881.) (Prilog slici gospićke prošlosti), Zagreb: Hrvatski zemljopis, 2002,
 • Brinjsko-lički ustanak 1746. godine, Samobor: Meridijani, 2004,
 • Ivan Dominik Vukasović, Zemljopisni i povijesni novi opis Karlovačkog generalata u Kraljevini Hrvatskoj (1777.), priredio i napisao uvodnu studiju Željko Holjevac, Gospić: Državni arhiv, 2005,
 • (s Tomislavom Jelićem), Gradišćanski Hrvati u Mađarskoj i Hrvati u Slovačkoj. Analiza hrvatskih naselja u zapadnoj Mađarskoj i Slovačkoj, Zagreb-Budapest-Bratislava: Croatica, 2006,
 • (s Nenadom Moačaninom), Hrvatsko-slavonska Vojna krajina i Hrvati pod vlašću Osmanskoga Carstva u ranome novom vijeku, 2. svezak Hrvatske povijesti u ranome novom vijeku, Zagreb: Barbat & Leykam International, 2007,
 • Identitet Like: korijeni i razvitak, zbornik, Knj. I-II, Zagreb-Gospić: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić, 2009.
 • Ogulinska pukovnija (1746.-1873.). Polazišta, Ogulin: Ogranak Matice hrvatske Ogulin, 2012.,
 • 1918. u hrvatskoj povijesti, ur Željko Holjevac, Zagreb: Matica hrvatska, 2012,
 • Mogersdorf. 38.Internationales kulturhistorischesSymposion. 38th International Historico-CulturalSymposium Varaždin 2008. Alte undneueEliten im pannonischenRaumseit 1945 , ur. Željko Holjevac – Ivica Šute, Zagreb: FF press, 2012.
 • Gacka u srednjem vijeku , ur. Hrvoje Gračanin – Željko Holjevac, Zagreb – Otočac: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić, 2012
 • Gospić. Grad, ljudi, identitet , ur. Željko Holjevac, Zagreb-Gospić: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić, 2013.
 • (s Hrvojem Petrićem & Željkom Karaulom), Povijest Bjelovara od početaka naseljavanja do kraja Domovinskoga rata, Zagreb-Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2013.
 • (s Trpimirom Macanom), Povijest hrvatskoga naroda, IV. izdanje, Zagreb: Školska knjiga, 2013.
 • Dobrovoljno vatrogasno društvo Brinje (1896.-2016.) , Brinje: Dobrovoljno vatrogasno društvo Brinje, 2016.
 • Podplješivički graničari. I. – 2017. Zbornik radova: Povijesni prikaz podplješivičkih sela, ur. Ivan Brlić – Željko Holjevac – Želimir Prša, Zagreb: Udruga bivše općine Zavalje, 2017.
 • Mogersdorf. 43.Internationales kulturhistorisches Symposion. 43th International Historico-Cultural Symposium Koprivnica 2013. Geschichte der Körperkultur und des Sports im pannonischen Raum im 19. und 20. Jahrhundert , ur. Željko Holjevac, Zagreb: FF press, 2017.
 • Koga (p)održava održivi razvoj? Prinosi promišljanju održivosti ruralnih područja u Hrvatskoj , ur. Anita Bušljeta Tonković – Ivan Brlić – Željko Holjevac – Nikola Šimunić, Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2017.
 • Croatia and Slovakia. Historical Parallels and Connections (from 1780 to the Present Day), ur. Željko Holjevac – Martin Homza – Martin Vašš, Zagreb-Bratislava: FF press, 2017.

Objavljeno: 02.09.2018.