dr. sc. Matijević Sokol, Mirjana, redoviti profesor
Untitled Document

 

 

Životopis


Mirjana Matijević Sokol rođena je 1. lipnja 1952. u Splitu. Osnovnu školu završila je u Solinu, a klasičnu gimnaziju u Splitu. Na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala se 1971. godine, diplomiravši studij arheologije i latinskog jezika i književnosti 1976. godine. Punih dvadeset godina od 1977. do 1997. radila je kao stručnjak za srednjovjekovnu građu pri Zavodu za povijesne znanosti JAZU u Zagrebu (od 1992. HAZU). S godinom zaposlenja upisala je poslijediplomski studij povijesti uz uvjet polaganja diferencijalnih ispita na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uspješno ga je završila, obranivši 1985. magistarski rad Toma Arhiđakon o počecima crkvene organizacije u srednjovjekovnom Splitu pod mentorstvom profesorice Nade Klaić. Od 1986. godine u zvanju je znanstvenog  asistenta. Tijekom 1985./1986. godine pohađala je tečaj pomoćnih povijesnih znanosti koji se održavao u Akademijinu Zavodu za povijesne znanosti. Od 1989. vanjski je suradnik, a od 1. veljače 1997. stalno zaposlen djelatnik Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Doktorsku disertaciju Toma Arhiđakon i njegovo djelo, izrađenu pod mentorstvom  akademika profesora Tomislava Raukara, obranila je 2. ožujka 1999. godine. U znanstveno-nastavna zvanja docent, izvanredni profesor i redoviti profesor izabirana je 1999., 2004. i 2009. godine.
Njezina znanstvenoistraživačka djelatnost, od prvog njezina rada objavljena po završetku studija pa do danas, obuhvaća nekoliko tematskih područja hrvatske srednjovjekovne povijesti. Stoga joj se radovi mogu podijeliti u tri glavne sadržajne cjeline: 1. pomoćne povijesne znanosti, 2. Toma Arhiđakon i njegova Salonitanska povijest te 3. miscellanea hrvatskoga srednjovjekovlja u cjelini.

Sudjelovala je u radu projekta Izvori, studije i pomagala za hrvatsku povijest od 7. do 19. stoljeća. Prelaskom na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sudjelovala je u radu projekta Hrvatska 1102. – 1527. i Hrvatska društva u razvijenom i kasnom srednjem vijeku pod vodstvom akademika Tomislava Raukara. Potom je radila na istraživačkim projektima Monumenta mediaevalia varia – Srednjovjekovni povijesni spomenici te Mediaevalia Croatica kojem je trenutačno i voditelj. Projekte je finiciralo Ministarstvo znanosti i tehnologije, odnosno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Suradnik je Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu na nekoliko projekata. Napisala je više leksikografskih (Hrvatski biografski leksikon, Leksikon hrvatske književnosti – Djela) i enciklopedijskih natuknica. Urednica je struke „Pomoćne povijesne znanosti“ u Hrvatskoj enciklopediji.

Sudjelovala je na pedesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova skupova od kojih izdvajamo: Statut grada i otoka Korčule iz 1214. godine (Korčula – Blato – Vela Luka, 1988.), Zvonimir, kralj hrvatski (Split, 1989.), Izvori za povijest otoka Krka. Znanstveno savjetovanje (Rijeka, 1990.), Starohrvatski Solin (Split, 1992.), Tadija Smičiklas 1843. – 1914. (Zagreb, 1994.), Franjo Rački 1828. – 1894. (Fužine, 1994.), Kukuljevićevi dani (Varaždinske Toplice, 1995.), 500 godina Lekcionara Bernardina Splićanina (Split, 1995.), Marko Lauro Ruić – 260. obljetnica rođenja (Pag, 1996.), Dubrovčanin Benedikt Kotruljević – hrvatski i svjetski ekonomist XV. stoljeća (Dubrovnik, 1996.), 600 godina Ivanca (Ivanec, 1996.), Hrvatsko kraljevstvo 1097. – 1102.: povodom devetstote obljetnice smrti posljednjeg hrvatskog kralja Petra Svačića (Zagreb, 1997.), Hrvatska u doba kneza Branimira (Benkovac, 1998.), 1000 godina Dubrovačke nadbiskupije (Dubrovnik, 1998.), Znanstveni skup Hrvatskog arheološkog društva ''100 godina otkrića natpisa kraljice Jelene'' (Makarska, 1998.), Znanstveni skup Hrvatskog arheološkog društva ''Vukovar i istočna Hrvatska u svjetlu arheoloških istraživanja'' (Vukovar, 1999.), I. kongres hrvatskih povjesničara (Zagreb, 1999.), Međunarodni znanstveni skup Toma Arhiđakon i njegovo doba – povodom 800. obljetnice rođenja Tome Arhiđakona (Split, 2000.), Znanstveni skup povodom 800. obljetnice prvog spomena Sv. Ivan Zeline (Sv. Ivan Zelina, 2000.), Znanstveni kolokvij povodom 80. obljetnice smrti Karla Horvata (Križevci, 2000.), Znanstveni skup: Kraljevstvo Slavena Mavra Orbinija (Zagreb, 2001.), Znanstveni skup – Koprivnica (Koprivnica, 2002.), Znanstveni skup Hrvatskog arheološkog društva "100 godina Arheološkog muzeja Istre u Puli – Novija istraživanja u Hrvatskoj" (Pula, 2002.), I. istarski povijesni biennale: Statuimus et ordinamus, quod… – Sustavi moći i mali ljudi na jadranskom prostoru (Poreč, 2003.), Međunarodni znanstveni skup o problemima antičke arheologije – Illyrica antiqua ob honorem Duje Rendić-Miočević (Zagreb, 2003.), Međunarodni znanstveni skup Salonitansko-splitska crkva u prvom tisućljeću kršćanske povijesti (Split, 2004.), Sedamnaest stoljeća Zadarske crkve (Zadar, 2004.), Dies historiae Društva studenata povijesti Hrvatskih studija „Ivan Lučić-Lucius“ (Zagreb, 2004.), II. istarski povijesni biennale: Sacerdotes, iudices, notarii… – posrednici među društvenim skupinama (Poreč, 2005.), Miho Barada (1889. – 1957.) – znanstveni skup povodom 50. godišnjice smrti (Zagreb, 2007.), Znanstveni skup o fra Luji Marunu – u povodu 150. obljetnice rođenja 1857. – 2007. (Skradin – Knin, 2007.), Veljko Gortan (1907. – 1985.): o stotoj obljetnici rođenja (Zagreb, 2007.), Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.): Az grišni diak Branko pridivkom Fučić (Malinska – Dubašnica 2009.), Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povijesno-arheološka baština (Split, 2009.), 1. međunarodna kroatološka konferencija – 1st International Croatology Conference (Zagreb, 2009.), 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209. – 2009. (Varaždin, 2009.), Međunarodni znanstveni skup o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom 1816. – 1889. (Varaždin, 2010.), Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst (Split, 2011.), Međunarodni znanstveni skup – Augustin Kažotić (Zagreb, 2011.), Splitski statut iz 1312. godine – povijest i pravo:  o 700. obljetnici (Split, 2012.), IV. kongres hrvatskih povjesničara (Zagreb, 2012.).

Od 1993. do 2001. bila je tajnica Hrvatskog arheološkog društva te je sudjelovala u organizaciji osam znanstvenih skupova s godišnjim skupštinama Društva. Bila je i član Organizacijskog odbora III. kongresa hrvatskih povjesničara koji se u organizaciji Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti u Zagrebu i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu održao između 1. i 5. listopada 2008. u Splitu i Supetru na otoku Braču.
Za potrebe Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstva kulture recenzirala je više sveučilišnih programa i projekata. Na poziv Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) kao ocjenjivač sudjelovala je u akreditacijskom postupku za diplomski studij Arhivistika in dokumentologija (Visokošolski zavod Alma Mater Europaea – Evropsko središče Maribor), a ove je godine imenovana članom skupine za ocjenu doktorskog studija Upravljanje kulturnih virov in arhivov (Fakulteta za humanističke študije Univerze na primorskem, Koper).
Uredila je dva zbornika radova. Najprije je u suradnji s Olgom Perić izašao Toma Arhiđakon i njegovo doba. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 25-27. rujna 2000. godine u Splitu (2004.), a odmah potom Spomenica Filipa Potrebice (2004.).

U razdoblju od 1993. do 2001. godine bila je član uredništva stručno-znanstvenog časopisa Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. U tom su periodu sveukupno izašla 24 sveska. Također je član uredništva Biblioteke hrvatska povjesnica – Posebna izdanja pri Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu. Nadalje, bila je i član Redakcije Radova Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te član Uredništva Raukarova zbornika. Zbornik u čast Tomislava Raukara. Od 2008. godine glavna je urednica serije povijesne građe Spisi istarskih bilježnika koju objavljuje Državni arhiv u Pazinu. 
Član je Hrvatskog društva klasičnih filologa u Zagrebu i Hrvatskog arheološkog društva u Zagrebu kojem je od 1993. do 2001. bila tajnica. Ove je godine (2012.) izabrana u sedmeročlano predsjedništvo Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (HNOPZ) u Zagrebu. Članica je Odbora za hrvatski latinitet Razreda za filološke znanosti HAZU te Odjela za povijest Matice hrvatske. Za znanstveno-stručne joj je rezultate dodijeljena 2004. godine Nagrada Josip Juraj Strossmayer Zagrebačkog velesajma i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te Plaketa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

BIBLIOGRAFIJA:
knjige, zbornici, građa, rasprave, članci, ocjene i prikazi (1977. – 2012.)

  1977.

  • Iz Pauzanijina opisa Olimpije, Latina et Graeca, god. V., br. 9, Zagreb 1977., str. 29-33. /koautor Emilio Marin/


  1979.

  • Trgovačko poslovanje početkom sedamnaestog stoljeća (po djelu S. Scaccie „Tractatus de commerciis et cambio“), Acta historico-oeconomica Iugoslaviae – časopis za ekonomsku povijest Jugoslavije, sv. 6(1), Zagreb 1979., str. 153-163.
  • Indeks – Indeks osobnih imena i Indeks geografskih pojmova, u: Ivan Lucić, Povijesna  svjedočanstva o Trogiru, sv. II., preveo i uredio Jakov Stipišić, suradnik Miroslav Kurelac, Split: Čakavski sabor (Splitski književni krug – Pisci XVII. i XVIII. stoljeća, knj. 2, sv. 2), 1979., str. 1143-1220.
  • Savjetovanje o obrazovanju kadrova za proučavanje povijesne i kulturne baštine na latinskom i grčkom jeziku u SR Hrvatskoj, Latina et Graeca, god. VII., br. 14, Zagreb 1979., str. 97-98.


  1980.

  • Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, ur. Igor Karaman, Zagreb: Školska knjiga, 1980., s. v. Historijske pomoćne znanosti; Historijski izvori srednjega vijeka; Isprave; Kukuljević Ivan; Ljetopisi, životopisi, kronike; Rački Franjo.
  • Sadržaj „Zbornika Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti“ 1-10 (1954–1980), Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 10, Zagreb 1980. [1981.], str. 247-254.
  • Zbornik zavoda za povijesne znanosti IC JAZU, sv. 9, Vijesti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti,god. I., br. 2, Zagreb 1980., 4-6.


  1982.

  • Uspostava mletačke vlasti u Kotoru 1420. godine (na osnovi kotorskih notarskih isprava), Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 12, Zagreb 1982. [1983.], str. 9-20. (Riassunto: Istituzione del dominio veneto a Cattaro nell’anno 1420 /in base ai documenti notarili cattarini/)
  • Zapisnici Velikog vijeća grada Splita – Libri Maioris consilii civitatis Spalati 1352–1354, 1357–1359, priredili Jakov Stipišić i Miljen Šamšalović, indekse izradila Mirjana Matijević Sokol, Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 12, Zagreb 1982. [1983.], str. 63-266. (Index nominum i Index rerum, str. 249-263)
  • Kotorski spomenici, Druga knjiga kotorskih notara god. 139, 1332-1337, Zagreb 1981, Vijesti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, god. III., br. 5, Zagreb 1982., str. 33.


  1983.

  • Andreis, Petar (Perko, Peretto, Perotto), diplomat i vojskovođa (Trogir, druga pol. XIV. st. – Trogir, prije 1454), Hrvatski biografski leksikon, sv. I. (A – Bi), ur. Nikica Kolumbić, Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, 1983., s. v.


  1985.

  • Toma Arhiđakon o počecima crkvene organizacije u srednjovjekovnom Splitu, magistarski rad, mentor: prof. dr. Nada Klaić, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1985.


  1986.

  • Rikard  Radičević – Žarko Muljačić, ''Beno Kotruljević, O trgovini i o savršenu trgovcu'', Djela znanosti Hrvatske, sv. 1, JAZU, Zagreb 1985, Acta historico-oeconomica Iugoslaviae – časopis za ekonomsku povijest Jugoslavije, vol. 13(1), Zagreb 1986., str. 243-246.


  1988.

  • Toma Arhiđakon i crkvena organizacija u Saloni, Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 15, Zagreb 1988., str. 11-26. (Riassunto: Toma Arcidiacono e l’organizzazione ecclesiastca a Salona)
  • Josip Barbarić – Josip Kolanović, Šibenski diplomatarij – Diplomatarium Sibenicense. Zbornik šibenskih isprava, Šibenik 1986., Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 15, Zagreb 1988., str. 140-141.
  • Dva pravna spomenika: Korčulanski statut. Statut grada i otoka Korčule iz 1214. godine, Zagreb – Korčula 1987; Statut grada Splita. Srednjovjekovno pravo Splita, Split 1985., Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 15, Zagreb 1988., str. 141-143.
  • Ivan Lučić, „O kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske“, Zagreb 1986., Arhivski vjesnik, god. XXX/1987, sv. 31., Zagreb 1988., str. 166-168.


  1989.

  • Branimirova Hrvatska u pismima pape Ivana VIII. – Branimir’s Croatia in the letters by Pope John VIII, Split: Književni krug (Knjiga Mediterana, knj. 2), 1989. /koautor Mate Zekan/
  • Crkvena organizacija i Statut grada i otoka Korčule, u: Zbornik radova Znanstvenog skupa „Statut grada i otoka Korčule iz 1214. godine“ (održanog 28. i 29. travnja 1988. u Korčuli, Blatu i Veloj Luci), ur. Zvonimir Šeparović, Zagreb – Samobor: Jugoslavensko viktimološko društvo - Zagreb i Radna organizacija za grafičku djelatnost - Samobor, 1989., str. 213-221. /koautorica Vesna Gamulin/
  • 1100. obljetnica natpisa kneza Branimira (888 – 1988) [znanstveni skup i izložba], Obavijesti (Hrvatskog arheološkog društva), god. XXI., br. 1 (siječanj-travanj), Zagreb 1989., str. 11-12.  


  1990.

  • Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae – Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, sv. XVIII., listine godina 1395 – 1399., sabrao Tadija Smičiklas, uredio Duje Rendić-Miočević, dopunili i priredili Miljen Šamšalović, Vesna Gamulin, Damir Karbić, Zorna Ladić, Mirjana Matijević-Sokol, Rajka Modrić, Jakov Stipišić, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1990.
  • Branimirova Hrvatska u pismima pape Ivana VIII. – Branimir’s Croatia in the letters by Pope John VIII – Branimir’s Kroatien in den Briefen des Papstes Johannes VIII., 2. dopunjeno izdanje, Split: Književni krug (Knjiga Mediterana, knj. 2), 1990. /koautor Mate Zekan/


  1991.

  • Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, sv. XVIII, Zagreb 1900, Vijesti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, god. XII., br. 26, Zagreb 1991., str. 24-25.
  • Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, vol. XVIII, Zagreb 1900, 643 str., Obavijesti (Hrvatskog arheološkog društva), god. XXIII., br. 2 (svibanj-kolovoz), Zagreb 1991., str. 67-68.


  1992.

  • Starohrvatski Solin u Kronici Tome Arhiđakona, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 85 (= Znanstveni skup "Starohrvatski Solin" – Disputationes Salonitanae IV, Solin, 1. – 2. 10.1992.), Split 1992. [1994.], str. 83-90. (Zusammenfassung: Das altkroatische Solin in der Chronik Thomas Archidiaconus)  


  1993.

  • Starohrvatski reljefi [prikaz izložbe], Obavijesti (Hrvatskog arheološkog društva), god. XXV., br. 2 (svibanj-kolovoz), Zagreb 1993., str. 42.
  • Kninski zbornik. Zbornici i monografije, Matica hrvatska, Zagreb 1993, 248 str., Obavijesti (Hrvatskog arheološkog društva), god. XXV., br. 3 (rujan-prosinac), Zagreb 1993., str. 95-96.
  • Smičiklasov kodeks, Vjesnik (dnevnik), Zagreb, 14. listopada 1993. (Podlistak: Herodot hrvatske povijesti 4), /koautorica Vesna Tudjina-Gamulin/


  1994.

  • Struktura i diplomatička analiza isprava Kninskog kaptola, Radovi Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, sv. 36, Zadar 1994., str. 69-85. (Summary: The structure and textual analysis of the documents of the Knin chapter)
  • Povijesna svjedočanstva o Senju i okolici: antički izvori, Senjski zbornik – prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, sv. 21, Senj 1994., str. 25-40. (Zusammenfassung: Geschichtliche Zeugnisse über Senj und seine Umgebung/ Antike Quellen)
  • Baltazar Adam Krčelić, Povijest Stolne crkve zagrebačke, preveo Zlatko Šešelj, Zagreb: Institut za suvremenu povijest (Biblioteka Hrvatska povjesnica – Hrvatska latinistička historiografija, knj. 2), 1994. /znanstvena suradnica na projektu izdavanja i prevođenja ovoga djela/


  1995.

  • Toma Arhiđakon Splićanin (1200. – 1268.) – nacrt za jedan portret, Povijesni prilozi, br. 14, Zagreb 1995. [1996.], str. 117-135. (Zusammenfassung: Thomas der Archidiakon von Split /1200 – 1268/ Entwurf zu einem Porträt; Summary: Thomas Archdeacon of Split /1200 – 1268/ an outline for a portrait)
  • Isprave – dokazi postojanja. O zbirci isprava iz Arhiva Muzeja Sv. Ivan Zelina), u: Sveti Ivan Zelina. Zbornik radova Matice hrvatske, Ogranak Sveti Ivan Zelina, ur. Mladen Houška, Stjepan Dragija, Ivan-Janko Pažić, Sv. Ivan Zelina: Matica hrvatska – Ogranak Sveti Ivan Zelina, 1994./1995. [1995.], str. 18-31.
  • Regesti isprava, u: Zelina kroz stoljeća [Sv. Ivan Zelina 1185. – 1995.] (izložba Matice hrvatske – ogranak Sv. Ivan Zelina i Zavičajnog muzeja Sv. Ivan Zelina), ur. Mladen Houška, Sv. Ivan Zelina: Matica hrvatska – ogranak Sv. Ivan Zelina, lipanj 1995., str. 10-17. (izlošci 54-79, 85-89)
  • ''Od Nepobjedivog Sunca do Sunca Pravde'' – izložba o ranom kršćanstvu u kontitnentalnoj Hrvatskoj, Informatica museologica, god. XXV., br. 1-4/1994, Zagreb 1995., str. 92-94.
  • Izložba ''Zagreb prije Zagreba'', Obavijesti (Hrvatskog arheološkog društva), god. XXVII., br. 1 (siječanj-travanj), Zagreb 1995., str. 57.
  • Konstantin Porfirogenet, O upravljanju carstvom (priredio Mladen Švab), August Cesarec, AGM, Zagreb 1994., 204 str., Obavijesti (Hrvatskog arheološkog društva), god. XXVII., br. 2 (svibanj-kolovoz), Zagreb 1995., str. 43-44.
  • ''Od Nepobjedivog Sunca do Sunca Pravde'', Obavijesti (Hrvatskog arheološkog društva), god. XXVII., br. 2 (svibanj-kolovoz), Zagreb 1995., str. 56-58.


  1996.

  • Neka pitanja o splitskom đakonu Dobri (kraj XI. – početak XII. stoljeća), u: Spomenica Ljube Bobana 1933. – 1994., ur. Mira Kolar-Dimitrijević, Zagreb: Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1996., str. 61-71. (Summary: Some considerations about the Split Deacon Dobro /end 9th – beginning 12th c./)
  • Ivan Kukuljević Sakcinski kao epigrafičar (Ivan Kukuljević Sakcinski als Epigraphiker), Radovi Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu, knj. 8-9, Varaždin 1996., str. 85-90. (Summary: Ivan Kukuljević Sakcinski as an epigraphist)  
  • Gospodarstvo u statutima na istočnoj obali Jadrana u Kotruljevićevo doba,u: Dubrovčanin Benedikt Kotruljević – hrvatski i svjetski ekonomist XV. stoljeća. Zbornik radova, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatski računovođa (Radovi o životu i djelu Benedikta Kotruljevića, knj. 1), 1996., str. 145-159. (Summary: The economy in statutes from the eastern Adriatic coast in Kotruljević's time) /koautor  P. Strčić/
  • Povijesna svjedočanstva o Zaboku, u: Zavičajem Ksavera Šandora Gjalskog, ur. Stjepan Bučar, Zabok: Matica hrvatska – Ogranak Zabok (Biblioteka Gredice, knj. 2), 1996., str. 13-21.
  • Hrvatski leksikon, sv. I., ur. Antun Vujić, Zagreb: Naklada leksikon d.o.o. i Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1997., s. v. diploma, diplomatika, Katić Lovre.  
  • Plantagenet SomersetFry[Peter George Robin Fry], Ilustrirana povijest svijeta [History of the World], preveo Damir Biličić, Zagreb: Mozaik knjiga, 1996. (Pregled hrvatske povijesti, str. 366-371 – redigirali i nadopunili Mirjana Matijević Sokol, Damir Agičić, Franko Mirošević) 
  • Toma Splićanin – ljubitelj reda i zakona (I), Slobodna Dalmacija, Split, 7. siječnja 1996.
  • Toma Splićanin – iznad vremena i prostora (II), Slobodna Dalmacija, Split, 8. siječnja 1996.
  • Izložba ''Vukovar – Lijeva Bara, povijest jednog arheološkog nalazišta (tragovi, istraživanja, znamenja)'', Obavijesti (Hrvatskog arheološkog društva), god. XXVIII., br. 1 (siječanj-travanj), Zagreb 1996., str. 56-57.


  1997.

  • Latinski natpisi, u: Hrvatska i Europa – kultura, znanost i umjetnost. Svezak I. Srednji vijek (VII – XII. stoljeće) – rano doba hrvatske kulture, ur. Ivan Supičić, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i AGM, 1997., str. 239-256.    
  • Kralj Zvonimir u diplomatičkim izvorima, u: Zvonimir, kralj hrvatski. Zbornik radova, ur. Ivo Goldstein, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1997., str. 45-55. (Summary: King Zvonimir in diplomatic sources)
  • Najstarija povijesna svjedočanstva o Zaboku, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, sv. 29/1996, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1997., str. 295-302.
  • Najstarije povijesno svjedočanstvo o Ivancu (diplomatičko-povijesna analiza isprave od 22. lipnja 1396. godine), u: Zbornik 600 godina Ivanca, Ivanec: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti / Zavod za znanstveni rad HAZU Varaždin (Posebna izdanja HAZU, knj. 8) i Grad Ivanec, 1997., str. 23-27.
  • Hrvatski leksikon, sv. II., ur. Antun Vujić, Zagreb: Naklada leksikon d.o.o. i Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1997., s. v. Rajnerije, Rogerije, Solin, Supetarski kartular.
  • Hrvatska u XI. stoljeću, prikaz zbornika „Zvonimir, kralj hrvatski“, Solinska kronika, god. IV., br. 33, Solin, 15. lipnja 1997., str. 18.
  • ''Zvonimir, kralj hrvatski'', zbornika radova, Zagreb, 1997., 346 str., Obavijesti (Hrvatskog arheološkog društva), god. XXIX., br. 2 (svibanj-kolovoz), Zagreb 1997., str. 82-84.


  1998.

  • Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Supplementa – Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Dodaci, sv. 1., listine godina 1020 – 1270., urednici Hodimir Sirotković i Josip Kolanović, transkripciju i redakciju latinskog teksta, kritički aparat, sažetke na hrvatskom i latinskom jeziku, kazala i pripomene sastavili Josip Barbarić i Jasna Marković, u sabiranju i djelomičnoj transkripciji isprava sudjelovali Vesna Gamulin, Josip Lučić, Mirjana Matijević Sokol, Ivan Mustać i Jadranka Neralić, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Hrvatski državni arhiv, 1998. /suradnica/


  1999.

  • Toma Arhiđakon i njegovo djelo, doktorska disertacija, mentor: akademik Tomislav Raukar, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999.
  • Hrvatska i Nin u doba kneza Branimira, Milano – Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu – Hefti/Milano, 1999. /koautor Vladimir Sokol/
  • Latin inscriptions, u: Croatia and Europe. Volume I: Croatia in the Early Middle Ages/ A Cultural Survey, ur. Ivan Supičić, London – Zagreb: Philip Wilson Publishers/London – AGM/Zagreb – Croatian Academy of Sciences and Arts/Zagreb, 1999., str. 239-256.
  • Les inscriptions latines, u: La Croatie et l'Europe. Volume I: Croatie – Trésors de la Croatie ancienne des origines à la fin du XIIe siècle, ur. Ivan Supičić, Pariz – Zagreb: Somogy Éditions d’art/Paris – AGM/Zagreb – Académie croate des sciences et des arts/Zagreb, 1999., str. 239-256.
  • Regimen Latinorum Arhiđakona Tome u teoriji i praksi, Historijski zbornik, god. LII., Zagreb 1999., str. 17-32. (Summary: Regimen Latinorum of Thomas Archdeacon in theory and in practice)
  • Izdavanje povijesnih izvora, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 17, Zagreb 1999., str. 181-184.
  • Prvi spomen grada Slatine, u: Slatina 1297. – 1997. Zbornik radova u prigodi 700. obljetnice prvog spominjanja grada Slatine, ur. Ive Mažuran i Željko Tomičić, Slatina – Zagreb: Gradsko poglavarstvo grada Slatine – Institut za arheologiju, 1999., str. 11-15.
  • Hrvatska enciklopedija, sv. I. (A-Bd), ur. Dalibor Brozović, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1999., s. v. Arnir, analistika, A Cutheis, Barada Miho.
  • Foma Splitskij, Istoria arhiepiskopov Saloni i Splita (prijevod i komentar O. A. Akimova,) Moskva 1997., Historijski zbornik, god. LII., Zagreb 1999., str. 211-213.
  • Željko Tomičić, Panonski periplus – arheološka topografija kontinentalne Hrvatske, Hrvatski studiji i Institut za arheologiju u Zagrebu, Zagreb, 1999., 263 str., Obavijesti (Hrvatskog arheološkog društva), god. XXXI., br. 3 (rujan-prosinac), Zagreb 1999., str. 123-124.


  2000.

  • Latinska epigrafička baština, u: Hrvatska i Europa – kultura, znanost i umjetnost. Svezak II. Srednji vijek i renesansa (XIII – XVI. stoljeće), ur. Eduard Hercigonja, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Školska knjiga, 2000., str. 105-125.
  • Tadija Smičiklas kao izdavač povijesne građe, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, sv. 18., Zagreb 2000., str. 105-114. (Summary: Tadija Smičiklas as editor of historical sources) /koautorica Vesna Gamulin Tudjina/
  • Isprave su dokazi postojanja (O zbirci isprava iz Arhiva Muzeja Sv. Ivana Zeline), u: Sveti Ivan Zelina – osam stoljeća pisane povijesti i kulture, ur. Mladen Houška, Sveti Ivan Zelina: Matica hrvatska Sveti Ivan Zelina – Grad Sveti Ivan Zelina, 2000., str. 89-94. (pretisak rada iz: Sveti Ivan Zelina. Zbornik radova Matice hrvatske, Ogranak Sveti Ivan Zelina, Sv. Ivan Zelina 1994./1995. [1995.], str. 22-26)
  • Hrvatska enciklopedija, sv. II. (Be-Da), ur. Dalibor Brozović, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2000., s. v. Branimir, Braslav, Bijela Hrvatska.
  • Novi pregled pomoćnih povijesnih znanosti (Ivan Balta, Pregled pomoćnih povijesnih znanosti, Matica hrvatska Osijek, Osijek 2000.), Historijski zbornik, god. LIII., Zagreb 2000., str. 213-215.


  2001.

  • Toma Arhiđakon i uspostava dubrovačke nadbiskupije, u: Tisuću godina Dubrovačke (nad)biskupije. Zbornik radova znanstvenoga skupa u povodu tisuću godina uspostave Dubrovačke (nad)biskupije/metropolije, ur. Želimir Puljić i Nediljko A. Ančić, Dubrovnik: Biskupski ordinarijat Dubrovnik i Crkva u svijetu/Split, 2001., str. 113-124. (Summary: Thomas Archdeacon and establishment of Dubrovnik archdiocese)
  • Karlo Horvat i pomoćne povijesne znanosti, Zlatna dolina. Godišnjak Požeštine, sv. 6/2000, Požega 2001., str. 115-119.
  • Hrvatska enciklopedija, sv. III. (Da-Fo), ur. Dalibor Brozović, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2001., s. v. diploma, diplomatika.
  • Pozvana recenzija i članica uredništva: Ludovik Crijević Tuberon, Komentari o mojem vremenu, uvodna studija i prijevod Vlado Rezar, bilješke i kazalo Tamara Tvrtković, Zagreb: Hrvatski institut za povijest (Biblioteka Hrvatska povjesnica – Posebna izdanja), 2001.
  • Pozvana recenzija i članica uredništva: Ludovici Tuberonis Dalmatae abbatis Commentarii de temporibus suis, praefationem conscripsit, textum Latinum digessit et apparatu critico notisque instruxit Vlado Rezar, indicem composuerunt Tamara Tvrtković, Vlado Rezar, textum manuscripti Marciani cum textu huius editionis contulerunt Vlasta Rezar, Tamara Tvrtković, Vlado Rezar, legit et correxit Darko Novaković, Zagreb: Hrvatski institut za povijest (Bibliotheca historiographia Croatica – Editiones extraordinariae), 2001.


  2002.

  • Toma Arhiđakon i njegovo djelo. Rano doba hrvatske povijesti, Jastrebarsko: Naklada Slap (Knjižnica hrvatske povijesti i kulture, knj. 3), 2002.
  • Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Supplementa – Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Dodaci, sv. 2., listine godina 1271 – 1309., uredio Hodimir Sirotković, transkripciju i redakciju latinskog teksta, kritički aparat, sažetke na hrvatskom i latinskom jeziku, kazala i pripomene sastavili Josip Barbarić i Jasna Marković, u sabiranju i djelomičnoj transkripciji isprava sudjelovali Vesna Gamulin, Josip Lučić, Mirjana Matijević Sokol, Josip Kolanović, Ivan Mustać i Jadranka Neralić, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2002. /suradnica/
  • Pisana povijesna svjedočanstva o knezu Branimiru, u: Hrvatska u doba kneza Branimira, ur. Šime Batović, Mirko Valentić, Mile Marić, Zadar: Hrvatski institut za povijest/Zagreb – Matica hrvatska/Zadar – Podogranak Matice hrvatske Benkovac, 2002., str. 23-41. (Summary: Written historical sources on duke Branimir)
  • Transkripcija, prijevod i obrada 15 grbovnica s latinskoga jezika, u: Goroslav Oštrić, Monumenta heraldica. Izbor iz heraldičke baštine Primorsko-goranske županije (katalog izložbe), Rijeka: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, 2002., str. 15-20; 28-29; 70-80; 85-92; 100-104; 111-113; 116-122; 181-191.
  • Hrvatska enciklopedija, sv. IV. (Fr-Ht), ur. August Kovačec, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2002. /suradnica za hrvatsku povijest srednjega vijeka/ 
  • Igor Fisković, Reljef kralja Petra Krešimira IV., Split, 2002., Obavijesti (Hrvatskog arheološkog društva), god. XXXIV., br. 3 (rujan-prosinac), Zagreb 2002., str. 163-165.
  • 1150. obljetnica darovnice kneza Trpimira, Obavijesti (Hrvatskog arheološkog društva), god. XXXIV., br. 3 (rujan-prosinac), Zagreb 2002., str. 190-192.
  • 900 godina od dolaska Arpadovića na hrvatsko prijestolje, Obavijesti (Hrvatskog arheološkog društva), god. XXXIV., br. 3 (rujan-prosinac), Zagreb 2002., str. 193.
  • Pozvana recenzija, redaktura i prijevod pojedinih latinskih natpisa: Mirko Valentić – Lada Prister, Zbirka kamenih spomenika, II. dopunjeno izdanje, Zagreb: Hrvatski povijesni muzej (Katalog muzejskih zbirki, sv. 36), 2002.
  • Pozvana recenzija i članica uredništva: Statut grada Skradina – Statuta civitatis Scardonae, uvodnu studiju napisao, Statut s latinskoga preveo i za tisak priredio Ante Birin, Zagreb – Skradin: Matica hrvatska Skradin, 2002.
  • Pozvana recenzija: Tomislav Raukar, Seljak i plemić hrvatskoga srednjovjekovlja, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – FF press (Udžbenici i priručnici, sv. I), 2002.
  • Pozvana recenzija: Lojzo Buturac, Život i djelo dr. Josipa Buturca (1905. – 1993.), Jastrebarsko – Zagreb: Naklada Slap (Knjižnica Spektar, knj. 4) i Hrvatski državni arhiv, 2002.
  • Pozvana recenzija: Mirjana Sanader, Arheološke studije i ogledi, Zagreb: Ceres, 2002.


  2003.

  • Historia Salonitana: Thomae Archidiaconi, Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum – Toma Arhiđakon, Povijest salonitanskih i splitskih prvosvećenika, predgovor, latinski tekst, kritički aparat i prijevod na hrvatski jezik Olga Perić, povijesni komentar Mirjana Matijević Sokol, studija Toma Arhiđakon i njegovo djelo Radoslav Katičić, Split: Književni krug (Knjiga Mediterana, knj. 30), 2003.
  • Thomae Archidiaconi Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum, faksimilno izdanje (Splitskoga kodeksa) izrađeno prema izvorniku iz Arhiva splitske prvostolnice (signatura: KAS 623) iz druge polovice XIII. stoljeća, prir. Radoslav Katičić, Mirjana Matijević Sokol i Olga Perić, Split: Književni krug (Knjiga Mediterana, knj. 31), 2003. 
  • Neki aspekti diplomatičke tradicije u zapisima splitske crkvene provenijencije, u: Hereditas rerum Croaticarum ad honorem Mirko Valentić, prir. Alexander Buczynski, Milan Kruhek, Stjepan Matković, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2003., str. 14-21. (Summary: Some aspects concerning diplomatic traditions in the records of the provenance of the Split Church)
  • Pozvana recenzija: Tomislav Raukar, Srednjovjekovne ekonomije i hrvatska društva, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – FF press (Udžbenici i priručnici, sv. III), 2003.
  • Pozvana recenzija: Mirela Slukan Altić, Povijesna kartografija: kartografski izvori u povijesnim znanostima, Samobor: Meridijani, 2003.


  2004.

  • Razdoblje hrvatskih narodnih vladara u „Salonitanskoj povijesti“, u: Toma Arhiđakon i njegovo doba. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 25-27. rujna 2000. godine u Splitu, ur. Mirjana Matijević Sokol i Olga Perić, Split: Književni krug (Biblioteka knjiga Mediterana, knj. 35), 2004., str. 21-28. (Summary: The period of Croatian rulers in Salonitan history
  • Regimen Latinorum Tome Arhiđakona u teoriji i praksi, u: Toma Arhiđakon i njegovo doba. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 25-27. rujna 2000. godine u Splitu, ur. Mirjana Matijević Sokol i Olga Perić, Split: Književni krug (Biblioteka knjiga Mediterana, knj. 35), 2004., str. 159-175. (Summary: Archdeacon Thomas' Regimen Latinorum in theory and practice)
  • Neki aspekti hrvatske ranosrednjovjekovne latinske pismenosti, u: Spomenica Filipa Potrebice, ur. Mirjana Matijević Sokol, Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu/Odsjek za povijest – FF-press – Hrvatski institut za povijest-Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje/Slavonski Brod, 2004., str. 97-107. (Summary: Some aspects of the Croatian literacy in the Early Middle Ages)   
  • Najstarija povijesna svjedočanstva o Zelini, u: Zelina i zelinski kraj u prošlosti, sv. I. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa „Sveti Ivan Zelina i zelinski kraj u prošlosti“ održanog 15. prosinca 2000. godine u Sv. Ivanu Zelini povodom 800. obljetnice prvog spomena Sv. Ivan Zeline, ur. Ante Gulin, Zagreb – Sveti Ivan Zelina: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Grad Sveti Ivan Zelina, 2004., str. 23-32. (Summary: The oldest historical evidences on Zelina)
  • Život i rad Filipa Potrebice, u: Spomenica Filipa Potrebice, ur. Mirjana Matijević Sokol, Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu/Odsjek za povijest – FF-press – Hrvatski institut za povijest-Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje/Slavonski Brod, 2004., str. 11-14.   
  • Riječ uredničkog odbora, u: Spomenica Filipa Potrebice, ur. Mirjana Matijević Sokol, Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu/Odsjek za povijest – FF-press – Hrvatski institut za povijest-Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje/Slavonski Brod, 2004., str. 5.    
  • Predgovor/Preface, u: Toma Arhiđakon i njegovo doba. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 25-27. rujna 2000. godine u Splitu, ur. Mirjana Matijević Sokol i Olga Perić, Split: Književni krug (Biblioteka knjiga Mediterana, knj. 35), 2004., str. 5-8. /koautorica Olga Perić/


  2005.

  • Hrvatska i Nin u doba kneza Branimira, (2. dopunjeno izdanje), Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (Biblioteka Croatica, knj. 1), 2005. /koautor Vladimir Sokol/
  • Splitski srednjovjekovni književni krug, u: Raukarov zbornik. Zbornik u čast Tomislava Raukara, ur. Neven Budak, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu/Odsjek za povijest – FF-press, 2005. [2006.], str. 157-173. (Abstract: Split – a medieval literary circle)
  • Item iurabunt ipse potestas et sui officiales … facere et obseruare equaliter iusticiam et specialiter ecclesiis, pauperibus, orphanis, uiduis et miserabilibus personis… (Spl. st. II, 16), u: 1. Istarski povijesni biennale – 1st Istrian history biennale: Statuimus et ordinamus, quod… - Sustavi moći i mali ljudi na jadranskom prostoru/Statuimus et ordinamus, quod… - The sistems of power and the little men in the Adriatic area. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa/Conference Papers from the International Scientific Conference, sv. 1/1st vol., ur. Robert Matijašić, Poreč: Državni arhiv u Pazinu, Filozofski fakultet u Puli, Pučko otvoreno učilište Poreč/Zavičajni muzej Poreštine, 2005., str. 268-278. (Summary)    
  • Le patrimoine épigraphique latin, u: Croatie: Tresors du Moyen Âge et de la Renaissance (XIIIe-XVIe siècle). La Croatie et l’Europe (vol. 2), sous la direction de Eduard Hercigonja et Ivan Supičić, préface par Jean Delumeau, Zagreb – Paris: Školska knjiga, Somogy éditions d’art, Académie croate des sciences et des arts, 2005., str. (98)99-121.
  • Duje Rendić-Miočević and the Middle Ages in Croatia, u: Illyrica antiqua ob honorem Duje Rendić-Miočević. Radovi s međunarodnoga skupa o problemima antičke arheologije, Zagreb, 6. – 8. XI. 2003., ur. Mirjana Sanader, Zagreb: Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Arheološki muzej u Zagrebu i FF-press, 2005., str. 41-43. (Sažetak: Duje Rendić-Miočević i hrvatsko srednjovjekovlje)
  • Grbovnica Jurja Margetića (1646.), Rijeka, god. X/2005, sv. 2., Rijeka 2005., str. 129-145, str. 136-142 izvorni latinski tekst i hrvatski prijevod (Riassunto: Armales di Juraj Margetić 1646; Summary: Litterae armales of Jurje Margetić 1646; Résumé: Armales de Juraj Margetić 1646) /koautor  Petar Strčić/
  • Hrvatska enciklopedija, sv. VII. (Mal-Nj), ur. August Kovačec, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2005., s. v. merovingika, minuskula, monogram, naracija, notarijat, noticija.
  • Pozvana recenzija: Srednjovjekovni registri Zadarskog i Splitskog kaptola, prir. Mladen Ančić, u: Fontes – izvori za hrvatsku povijest, ur. Stjepan Ćosić, god. 11/2005, Zagreb 2005., str. 5-313.
  • Pozvana recenzija: Franjo Šanjek, Latinska paleografija i diplomatika, (Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis), Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (Biblioteka Povijest, sv. 4), 2005.


  2006.

  • Thomae Archidiaconi Spalatensis Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum – Archdeacon Thomas of Split, History of the Bishops of Salona and Split, Latin text by Olga Perić, Edited, translated and annotated by Damir Karbić, Mirjana Matijević Sokol and James Ross Sweeney, Budapest – New York: Central European University Press (Central European Medieval Texts, vol. 4), 2006.

  • Marko Lauro Ruić (1736 – 1808) kao sakupljač i obrađivač diplomatičke građe, Arhivski vjesnik, god. 49/2006, Zagreb 2006., str. 21-33. (Summary: Marko Lauro Ruić /1736 – 1808/, as a collector and interpreter of charters)  
  • Statuti gradskih komuna i povlastice slobodnih kraljevskih gradova s posebnim osvrtom na grad Koprivnicu, u: Statut grada Koprivnice – Statuta civitatis Capronczensis, prevela i priredila Karmen Levanić; predgovor i uvod Dražen Ernečić, Mirjana Matijević Sokol, Karmen Levanić, Koprivnica: Muzej grada Koprivnice i Državni arhiv u Varaždinu (Biblioteka Fontes Capronczenses– Izvori za povijest Koprivnice, knj. 2), 2006., str. 9-29.
  • Martin Zadranin (O. P.), Abstractiones de Libro Sententiarum (13./14. st.), editio princeps s podatcima o autoru, djelu, rukopisu i izvornome tekstu, priredio Marijan Biškup, textum recognovit Mirjana Matijević Sokol, Zagreb: Kršćanska sadašnjost (Croatica Christiana – Fontes, sv. XXIV. Scripta auctorum medii aevi 3), 2006., str. 21-160. (Textus manuscripti)
  • Hrvatska enciklopedija, sv. VIII. (O-Pre), ur. Slaven Ravlić, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2006., s. v. original, pergamena, pisar, pismo, poluuncijala, potpis, povelja.
  • Pozvana recenzija: Inventari fonda Veličajne općine zadarske Državnog arhiva u Zadru. Godine 1325. – 1385., prepisao i priredio Robert Leljak, Zadar: Državni arhiv u Zadru, 2006.
  • Pozvana recenzija: Ivo Goldstein – Borislav Grgin, Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku, (Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis), Zagreb: Novi Liber (Biblioteka Historiae, knj. 7), 2006.; 22008. 
  • Pozvana recenzija: Hrvoje Gračanin, Kratka povijest Hrvatske za mlade, sv. I-II, Zagreb: SysPrint, 2006.
  • Hrvatska povijest: ukratko, prir. Ivanka Borovac, Zagreb: Mozaik knjiga, 2006. /suradnica/


  2007.

  • Krsni zdenac Hrvata. Paleografsko-epigrafska raščlamba natpisa s krstionice kneza Višeslava („Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis“, Matth, 28, 19-20), Croatica Christiana periodica, god. XXXI., br. 59, Zagreb 2007., str. 1-31. (Summary: Baptismal font of Croats. Paleographic and epitaphic analysis of the inscription from the baptistery of prince Višeslav)
  • Samostanski memorijalni zapisi (libri traditionum) srednjega vijeka i uloga svećenika-pisara (pranotara), u: 2. Istarski povijesni biennale – 2nd Istrian history biennale: Sacerdotes, iudices, notarii… – posrednici među društvenim skupinama/Sacerdotes, iudices, notarii… – mediators among social groups. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa/Conference Papers from the International Scientific Conference, sv. 2/2nd vol., ur. Neven Budak, Poreč: Državni arhiv u Pazinu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pučko otvoreno učilište Poreč/Zavičajni muzej Poreštine, 2007., str. 5-19. (Summary: Memorial records in monasteries /libri traditionum/ from the middle ages and the role of the priest-scribe /praenotarius/)   
  • Latinski natpisi, u: Hrvatska i Europa – kultura, znanost i umjetnost, sv. I. Srednji vijek (VII – XII. stoljeće) – rano doba hrvatske kulture, ur. Ivan Supičić, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Školska knjiga, 22007., str. 239-256.  
  • Archdeacon Thomas of Split (1200 – 1268) – A source of early Croatian History, Review of Croatian History, vol. III, no. 1, Zagreb 2007. [2008], str. 251-270. (Toma Arhiđakon Splićanin /1200.–1268./ – izvor rane hrvatske povijesti)
  • Kratak susret s narodom s Dalekog Istoka, u: Izabrane teme iz hrvatske povijesti – Selected themes in Croatian history. Zbornik radova sa znanstvenih kolokvija Dies historiae 2004. – 2006., ur. Suzana Miljan i Marko Jerković, Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu – Društvo studenata povijesti „Ivan Lučić-Lucius“ (Biblioteka Dies historiae, knj. 2), 2007., str. 25-40. (Summary: A Brief Encounter with the People from the Far East)
  • Hrvatska enciklopedija, sv. IX. (Pri-Sk), ur. Slaven Ravlić, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2007., s. v. promulgacija, r (rex, regina), regest, registar, rekognicija, rogacija, rubrika, rukopisi, salutacija, sankcija, serija, sigla, skriptorij.
  • Miho Barada – odabrani radovi (skripta), sv. I-II, prir. Mirjana Matijević Sokol i Tomislav Galović, Zagreb: Katedra za pomoćne povijesne znanosti i metodiku nastave povijesti Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2007. 
  • Kolacioniranje latinskoga teksta i pozvana recenzija: Statuta Communis Duorum Castrorum – Statut Dvigradske općine (početak 15. stoljeća), prir. Jakov Jelinčić i Nella Lonza, Pazin – Kanfanar: Državni arhiv u Pazinu (Kolana od statuti, knj. 1), 2007.
  • Pozvana recenzija: Tomislav Raukar, Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku. Odabrane studije, Split: Književni krug (Biblioteka znanstvenih djela, knj. 150), 2007. 
  • Pozvana recenzija: Velika bilježnica Zadarskog kaptola (Quaternus magnus Capituli Iadrensis), prir. Damir Karbić, Maja Katušić, Ana Pisačić, u: Fontes – izvori za hrvatsku povijest, ur. Stjepan Ćosić, god. 13/2007, Zagreb 2007., str. 5-296.


  2008.

  • Nostrum et regni nostri registrum. Srednjovjekovni arhiv Ugarsko-hrvatskog kraljevstva, Arhivski vjesnik, god. 51/2008, Zagreb 2008., str. 237-257. (Summary: Nostrum et regni nostri registrum. Mediaeval archive of the Hungarian-Croatian Kingdom)
  • Dujmovi nasljednici  na biskupskoj stolici u Saloni tijekom 4. i 5. stoljeća, u: Salonitansko-splitska crkva u prvom tisućljeću kršćanske povijesti – Ecclesia Salonitana-Spalatensis in primo millenio historiae Christianae. Zbornik međunarodnoga znanstvenog skupa u povodu 1700. obljetnice mučeništva sv. Dujma, Split, 14. – 15. svibnja 2004., prir. Josip Dukić, Slavko Kovačić i Ema Višić-Ljubić, Split: Crkva u svijetu (Biblioteka Crkve u svijetu, knj. 43) i Splitsko-makarska nadbiskupija, 2008., str. 197-209. (Zusammenfassung: Die Nachfolger des Domnius auf dem Bischofsstuhl von Salona während des 4. und 5. Jahrhunderts)
  • Latin Epigraphic Heritage, u: Croatia in the Late Middle Ages and the Renaissance. A Cultural Survey (vol. II of Croatia and Europe), chief editor Ivan Supičić, deputy chief editor Eduard Hercigonja, London – Zagreb: Philip Wilson Publishers, Školska knjiga, Croatian Academy of Sciences and Arts, 2008., str. (106)107-127.
  • Privilegia fundationis monasterii sanctae Mariae Czriqueniczae – Fundacijske isprave samostana svete Marije u Crikvenici, Crikvenica: Grad Crikvenica (izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka), 2008. /koautori Ivan Botica i Tomislav Galović/
  • Srednjovjekovni latinski – Latinitas medii aevii (skripta za predmet Srednjovjekovni latinski jezik I. i II. na diplomskom studiju povijesti: istraživačko usmjerenje – modul ''Srednji vijek''), prir. Mirjana Matijević Sokol i Tomislav Galović, Zagreb: Katedra za pomoćne povijesne znanosti i metodiku nastave povijesti Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2008.
  • Riječ glavne urednice [Predgovor novopokrenutoj seriji Spisi istarskih bilježnika I.], u: Zoran Ladić – Elvis Orbanić, Knjiga labnskog bilježnika Bartolomeja Gervazija (1525-1550), Pazin: Državni arhiv u Pazinu (Posebna izdanja Državnog arhiva u Pazinu, sv. 17. Spisi istarskih bilježnika I. Spisi labinskih bilježnika, sv. 1) i HJK Javnobilježnički zbor Istarske županije – Umag, 2008., str. 10-12.
  • Urednica i recenzentica: Zoran Ladić – Elvis Orbanić, Knjiga labnskog bilježnika Bartolomeja Gervazija (1525-1550), Pazin: Državni arhiv u Pazinu (Posebna izdanja Državnog arhiva u Pazinu, sv. 17. Spisi istarskih bilježnika I. Spisi labinskih bilježnika, sv. 1) i HJK Javnobilježnički zbor Istarske županije – Umag, 2008.
  • Hrvatska enciklopedija, sv. 10 (Sl-To), ur. Slaven Ravlić, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008., s. v. slogovno pismo, Splitski evangelijar (Evangeliarium Spalatense), srednjovjekovni latinski (Latinitas medii aevii), stilus, Stipišić, Jakov (17. IX. 1920., Vrboska, o. Hvar), Supetarski kartular (Iura sancti Petri de Gomai), suspenzija, svitak, svjedoci (testes).
  • Salonitanska povijest (Historia Salonitana), historiografsko djelo Tome Arhiđakona (1200. ili 1201 – 1268), u: Leksikon hrvatske književnosti – Djela, ur. Dunja Detoni-Dujmić et al., Zagreb: Školska knjiga, 2008., s. v.
  • Odabrane studije prof. Raukara o Dalmaciji u srednjem vijeku (Tomislav Raukar, Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku: odabrane studije, Split: Književni krug, (Biblioteka znanstvenih djela, 150), 2007, 482 str.), Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, knj. 40, Zagreb 2008., str. 296-299.
  • Novi pretisak Krčkog ili Vrbničkog statuta iz 1388. godine (Krčki /Vrbanski/ statut iz 1388., priredili Lujo Margetić i Petar Strčić, Krčki zbornik sv. 62, Posebno izdanje Krčkog zbornika sv. 52, Krk: Povijesno društvo otoka Krka – Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka u Zagrebu, 2008, 173 str. + faksimil), Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, knj. 40, Zagreb 2008., str. 312-314.


  2009.

  • Historia Salonitana post Thomam – recepcija Salonitanske povijesti do prvotiska, u: Humanitas et litterae. Zbornik u čast Franje Šanjeka, ur. Lovorka Čoralić i Slavko Slišković, Zagreb: Dominikanska naklada Istina (Dominikanska baština, knj. 6) i Kršćanska sadašnjost (Analecta Croatica Christiana, sv. 40), 2009., str. 99-112. (Summary: Historia Salonitana post Thomam – reception of the History of Salona until its first publications)
  • Natpis kneza Muncimira u kontekstu ranosrednjovjekovne epigrafije, u: Zbornik o Luji Marunu. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa o fra Luji Marunu u povodu 150. obljetnice rođenja (1857. – 2007.), Skradin – Knin, 7. – 8. prosinca 2007., ur. Željko Tomičić i Ante Uglešić, Šibenik – Zadar – Zagreb: Gradska knjižnica Juraj Šižgorić – Šibenik, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Institut za arheologiju – Zagreb, Sveučilište u Zadru - Odjel za arheologiju, 2009., str. 149-158. (Summary: The Duke Muncimir Inscription and Early Middle-Age Epigraphy)
  • Povlastica Andrije II. Varaždinu iz 1209. godine (povijesno-diplomatička analiza), u: 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209. – 2009. (zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. godine u Varaždinu), ur. Miroslav Šicel i Slobodan Kaštela, Zagreb – Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2009., str. 19-26 (Summary: The Privilege of King Andrew to Town Varaždin from 1209 /Historical-Diplomatics Analysis/)
  • Zadar i zadarska crkva u djelu Historia Salonitana (Salonitanska povijest) Tome Arhiđakona, Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve. Zbornik radova znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije), Zadar, 16. – 18. studenoga 2004. godine, sv. I. (od ranokršćanskoga razdoblja do pada Mletačke Republike), ur. Livio Marijan, Zadar: Zadarska nadbiskupija, 2009. [2010.], str. 259-275.
  • Hrvatska enciklopedija, sv. 11 (Tr-Ž), ur. Slaven Ravlić, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009., s. v. uncijala, vizigotika, vjerodostojna mjesta, zaglavlje.


  2010.

  • Quedam Helena regina....., Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. ser., vol. XLIII., Zagreb 2010., str. 415-431. (Summary: Quedam Helena regina.....) /koautor Vladimir Sokol/
  • Historia Salonitana i Historia Salonitana maior – Gunjačin pristup, u: Zbornik Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povijesno-arheološka baština 1. (zbornik radova sa Znanstvenog skupa ''Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povijesno-arheološka baština u povodu 100. obljetnice rođenja akademika Stjepana Gunjače'', Split 3. – 6. studenog 2009.), ur. Tomislav Šeparović, Split: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2010., str. 331-339. (Summary: Historia Salonitana and Historia Salonitana maior – Gunjača's approach)
  • 1150. obljetnica darovnice kneza Trpimira, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, sv. 25 /= Znanstveni skup Hrvatskog arheološkog društva "100 godina Arheološkog muzeja Istre u Puli – Novija istraživanja u Hrvatskoj", Pula, 8. – 12. listopada 2002.), Zagreb – Pula 2010., str. 9-19. (Summary: 1150th Anniversary of Duke's Trpimir Deed of Gift)
  • The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. I-IV, general editor Robert E. Bjork, Oxford: Oxford University Press, 2010. (natuknice Split i Toma Arhiđakon)
  • Profesor Tomislav Raukar laureat Nagrade Anton Gindely, Historijski zbornik, god. LXIII., br. 1, Zagreb 2010., str. 315-317. /koautor Tomislav Galović/
  • Pozvana recenzija: Paulus Diaconus, Historia Langobardorum – Pavao Đakon, Povijest Langobarda, priredili i preveli Robert Šćerbe i Hrvoje Šugar, komentar i popratne tekstove napisali Tomislav Galović, Ivo Goldstein, Hrvoje Gračanin, Zagreb: Nakladni zavod Globus (Biblioteka Orbis Latinus), 2010.


  2011.

  • Latinska epigrafija otoka Krka od IX. do XII. stoljeća. Prilog kontekstualizaciji novopronađenog natpisa u gradu Krku, u: „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa  o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – Conference Papers from theInternational Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999), priredio / edited by Tomislav Galović, Malinska – Rijeka – Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Općina Malinska-Dubašnica, 2011., str. 739-758. (Summary:Latin Epigraphy on the Island of Krk from 9th to 12th Century. A Contribution to the Contextualization of the Newly Found Inscription in Krk)
  • Notae epigraphicae, palaeographicae, chronologicae, historiographicae (…) u radovima M. Barade, Povijesni prilozi, god. XXX, br. 40, Zagreb 2011., str. 23-33. (Summary: Notae epigraphicae, palaeographicae, chronologicae, historiographica (…) in the work of Miho Barada)
  • Prozopografska crtica o zagrebačkom biskupu Stjepanu II. (1225. – 1247.), u: Zbornik Nikše Stančića, ur. Iskra Iveljić, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za povijest i Zavod za hrvatsku povijest – FF-press, 2011., str. 55-64. (Summary: Prosopographic Note on Bishop of Zagreb Stephen II /1225–1247/)
  • Privilegia fundationis monasterii sanctae Mariae Czriqueniczae – Fundacijske isprave samostana svete Marije u Crikvenici, II. izdanje, Crikvenica: Grad Crikvenica (izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka), 2011., 20 str. /koautori Ivan Botica i Tomislav Galović/
  • Profesor Jakov Stipišić (1920. – 2010.), Historijski zbornik, god. LXIV, br. 1, Zagreb 2011., str. 287-297. – životopis s bibliografijom /koautor Tomislav Galović/
  • In memorim: Jakov Stipišić (1920. – 2010.), Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 29, Zagreb 2011., str. 491-492.


  2012.

  • Crikvenička fundacijska listina – isprava Nikole IV. Frankapana, u: 600 godina od prvog spomena imena Crikvenica i izložba Czriquenicza 1412 – život i umjetnost Vinodola u doba pavlina (Poseban prilog Novog lista, Rijeka, 13. VIII. 2012.), Rijeka 2012., str. 2-3. (tekst preuzet iz brošure: Mirjana Matijević Sokol – Tomislav Galović – Ivan Botica, Privilegia fundationis monasterii sanctae Mariae Czriqueniczae – Fundacijske isprave samostana svete Marije u Crikvenici, Crikvenica: Grad Crikvenica i Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić /izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka/, 2011., str. 3-4, 16-19).
  • Pozvana recenzija: Petar Runje, Prema izvorima II. Rasprave i članci o hrvatskim franjevcima trećoredcima glagoljašima, Krk – Zagreb: Povijesno društvo otoka Krka (Krčki zbornik, sv. 68. Posebno izdanje, sv. 61.) i Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša (Biblioteka Novaja i vethaja, knj. 9), 2012. (ulomak recenzije objavljen u knjizi)

 

Objavljeno: 16.12.2014.