dr. sc. Štefanec, Nataša, redoviti profesor

Kratki životopis

Školovanje i zaposlenja

Rođena 1973. godine u Čakovcu gdje je završila srednju školu (Gimnazija Josipa Slavenskog)

 

1991-1997. – studij filozofije i povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

 

1996-1997. –M.A. History ProgramCentral European University Budapest (MA Thesis: The Ascend of the Zrinski Family and Their Role in the Spread of Protestantism in the Second Half of the 16th Century. CEU, Budapest, June 1997).

 

1998-2000. - Poslijediplomski studij hrvatske povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (Magistarski rad: Rod Zrinskih u drugoj polovini 16. stoljeca. Pola stoljeća hrvatske povijesti iz perspektive jednog velikaškog roda. Filozofski fakultet, Zagreb, veljača 2000.)  

 

1998-2004. – PhD History ProgramCentral European University Budapest (PhD Thesis: Diet in Bruck an der Mur (1578) and the Estates on the Croatian, Slavonian and Kanisian Military Border. CEU, Budapest, June 14th, 2004). Disertacija je nostrificirana u RH u studenom 2004.

 

Od svibnja 2001. zaposlena je kao znanstveni novak na Zavodu za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U veljači 2006. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a u rujnu 2011. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na Odsjeku za povijest istog fakulteta. Od 2006. do 2013. godine vodila je Poslijediplomski studij hrvatske povijesti Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu (predbolonjski sustav). Jedan je od pokretača, a trenutno i zamjenik voditelja Poslijediplomskog doktorskog studija ranoga novog vijeka (djeluje od 2008). Radila na osmišljavanju Doktorskog studija predmoderne povijesti (trenutno u procesu vrednovanja) te na organizaciji niza domaćih i međunarodnih konferencija.

 

Bibliografija

Objavila je dvije monografije, uredila nekoliko knjiga na hrvatskom I engleskom jeziku te objavila niz znanstvenih i stručnih članaka na nekoliko jezika. Recenzirala je niz znanstvenih knjiga, a redovito recenzira članke za brojne znanstvene i stručne časopise te izdanja. Popis objavljenih radova (s pdf dokumentima) vidjeti na:  http://ffzg.academia.edu/NatašaŠtefanec  ili  https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=241235

 

Stipendije za školovanje, istraživanje i usavršavanje u inozemstvu

  • Stipendija Konfucijevog instituta Sveučilišta u Zagrebu i Shanghai University of International Business and Economics za sudjelovanje na ljetnoj školi kineskog jezika u Šangaju, NR Kina. Srpanj 2013.
  • Gostujući znanstvenik / Gastwissenschaftler, GWZO-Projektgruppe Orientperzeption, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Universität Leipzig). Svibanj/lipanj 2009.
  • "Croatian Teacher/Fellowship" na School of Southeast European Studies, University College London. Rujan 2002 – veljača 2003.
  • Trogodišnja stipendija "Open Society Foundation" za doktorski studij povijesti na Central European University Budapest. Rujan 1998 - srpanj 2001.
  • Stipendija "CEU Doctoral Student Research Board" za dvomjesečno istraživanje u bečkim arhivima. Kolovoz/rujan 1999.
  • Stipendija Sveučilišta u Grazu za jednomjesečni istraživački rad u gradačkim arhivima. Travanj, 1998.
  • Stipendija Mađarske Akademije Znanosti ("Domus Hungarica Foundation") za jednomjesečni istraživanje u budimpeštanskim arhivima. Veljača, 1998.
  • Stipendija Hrvatskog povijesnog instituta u Beču za rad u bečkim arhivima. Studeni/prosinac, 1997.
  • Jednogodišnja stipendija "Open Society Foundation" za poslijediplomski studij povijesti na Central European University Budapest. Rujan 1996 – lipanj 1997.

 

Istraživački interesi

Istražuje hrvatsku povijest ranog novog vijeka, posebno povijest plemstva, povijest vojnokrajiških sustava u srednjoj i jugoistočnoj Europi te institucionalno i pravno funkcioniranje habsburško-osmanskog pograničja. Posljednjih godina bavi se i demografskom poviješću te socio-kulturnim praksama na krajini.

 

Projekti

  • 2013 - projekt osnivanja Referentnog i interpretativnog centra za povijesti Vojne krajine u Glini

(http://terrabanalis.wix.com/terrabanalis)

  • 2014-2015. - suradnik je na projektu Hrvatske zaklade za znanost Evliya Chelebi and Croats, new perspectives (voditelj: prof. dr. sc. Nenad Moačanin)
  • Od 2007. do 2014. godine vodila je istraživački projekt "Triplex Confinium: hrvatska riječna višegraničja" (registriran pri MZOŠ pod brojem 1300855-0939)
  • Od osnutka (1996.) do 2008. godine bila je koordinator i suradnik međunarodnog istraživačkog projekta "Triplex Confinium" (voditelj: prof. dr. sc. Drago Roksandić). 
  • Od 1998. do 2000. godine radila je kao suradnica na međunarodnom projektu "Zrinski u europskom kontekstu" (voditeljica: prof. dr. sc. Jadranka Damjanov).

 

Pozvana izlaganja na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu

 

25-26. 09. 2015. Tokyo, NPO Research Institute for World History

Izlaganje “Uskoks between War and Trade on the Venetian-Ottoman-Habsburg Borderland in the Adriatic and Its Hinterland” na međunarodnom simpoziju “ Marittime Trade, Sea, Merchants and Pirates: Attempt at Comparison of East China Sea and the Adriatic Sea“, u organizaciji NPO Research Institute for World History (Shingo Minamizuka, prof. emeritus na Chiba University, Tokyo), Tokyo Zokei University (prof. Isao Koshimira) i One Asia Foundation

 

18-20. 11. 2014. Budimpešta, sjedišta triju su-organizatora

Izlaganje “ Nikola Zrinski and the Question of Economics: the case-study of Međimurje/ Muraköz” na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji “Crossing Borders: Conference to Commemorate the 350th Anniversary of the Death of Miklós Zrínyi” u organizaciji: Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, National University of Public Service, Institute and Museum of Military History, Ministry of Defence

 

23-24. 10. 2014. Slavonski Brod, Gradska knjižnica

Izlaganje “Istraživanje nasilja u vojnokrajiškom kontekstu” na znanstvenom skupu s međunarodnim sudjelovanjem “Franz Vaniček I vojnokrajiška historiografija / Franz Vaniček and the Historiography of the Military Border”, u organizaciji Hrvatskog instituta za povijest – Podružnice za povijest Slavonije, Srijema I Baranje (u suradnji s Odsjekom za povijest Filozofskog fakulteta u zagrebu i Gradskom knjižnicom iz Slavonskog Broda)

 

27-29. 06. 2014. Bochum, Ruhr Universität Bochum

Izlaganje “Violence as a Job: Habsburg-Ottoman Border in Croatia in the 16th and 17th Centuries“ na međunarodnom znanstvenom skupu “Workshop: Economies of Violence“ u organizaciji Forschergruppe Gewaltgemeinschaften, Ruhr Universität Bochum 

 

30. 05. 2014. Cetingrad

Izlaganje “Cetinski sabor iz dana u dan“ na znanstvenom skupu "Povijest i današnjica Cetina i cetingradskoga kraja“ održanom povodom 487. obljetnice Hrvatskog državnog sabora održanog na Cetinu 01. siječnja 1527. u organizaciji Općine Cetingrad i Udruge Cetin - 1527.

 

22-23. 05. 2014. Budimpešta,  Történettudományi Intézet,  Magyar Tudományos Akadémia

Izlaganje “Peasant Uprising from 1573 in Croatian Historiography and Public Memory. How Ambroz or Matija Gubec Died by Dózsa’s Death?” na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji “Revolt, Violence and Memory: Peasant Uprisings in Late Medieval and Early Modern Europe“ u organizaciji Centra za humanističke znanosti Instituta za povijesne znanosti Mađarske akademije znanosti.

 

6-7. 12. 2013. Hrvatski povijesni institut, Zagrebu - Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu

Izlaganje “Vjerska politika u habsburškim zemljama u drugoj polovici 16. stoljeća“ na znanstvenom skupu “Tridentska baština: katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim  zemljama“ u organizaciji Hrvatskog instituta za povijest, Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta Družbe Isusove, Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Odsjek za kroatistiku, Odsjek za povijest) te Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

 

16. 11. 2013. Kloštar Ivanić

Izlaganje “Izvješća o obrambeno-građevinskim zahvatima na području Ivanićke kapetanije u 16. stoljeću“ na znanstvenom skupu "Pogled u prošlost: 920 godina povijesti Otoka Ivanicha" u organizaciji Hrvatskog instituta za povijest, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatske franjevačke provincije v. Ćirila i Metoda, Zagrebačke županije, Općine Kloštar Ivanić, Grada Ivanić Grada i Općine Križ

 

25-27. 04. 2013. Vijećnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Izlaganje “Sacral Buildings on Aristocratic Estates in the Croatian-Slavonian Kingdom during Reformation” na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji “The Reformation in the Croatian Historical Lands: Research Results, Challenges, Perspectives” u organizaciji Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Biblijskog instituta u Zagrebu, Evangeličkog teološkog fakulteta u Osijeku Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb i Slowenisches Wissenschaftsinstitut, Wien

 

1-5. 10. 2012. Zagreb, Filozofski fakultet u Zagrebu

Izlaganje “Karta slavonske krajine iz 1587. godine“ na IV. Kongresu hrvatskih povjesničara u organizaciji Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti 

 

18-20. 05. 2011. Beč, Wiener Stadt- und Landesarchiv

Izlaganje ”Typology of Uprisings in the Kingdoms Dalmatia, Croatia and Slavonia (16th-18th Centuries)“ na međunarodnoj konferenciji “Die Stimme der ewigen Verlierer? Aufstände, Revolten und Revolutionen in den „österreichischen“ Ländern (ca. 1450-1815)“. Organizatori: Institut für österreichische Geschichtsforschung, Institut für Geschichte Universität Wien, Wiener Stadt- und Landesarchiv. 

 

06-07. 10. 2010. Palača Zrinskih, Muzej Međimurja, Čakovec

Uvodno izlaganje "Struktura posjeda u Međimurju i okolici u 16. stoljeću" na znanstvenom skupu s međunarodnim sudjelovanjem "Politička, kulturna i društvena djelatnost Zrinskih i Frankopana u Hrvatskoj". Organizatori: Zrinska garda Čakovec, Matica Hrvatska Ogranak Čakovec, Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja", Muzej Međimurja Čakovec, Hrvatsko vojno učilište "Petar Zrinski" Zagreb. 

 

01-03. 10. 2009.  Universität Salzburg

Izlaganje "Institutional Control of Violence: Imperial Peace and Local Wars on the Slavonian Border in the Second Half of the 16th Century" na međunarodnoj konferenciji  "Frieden und Konfliktmanagement in interkulturellen Räumen: Das Osmanische Reich in Europa (16.-18. Jh.)". Organizatori: Fachbereich Geschichte der Universität Salzburg; Projektgruppe „Osmanischer Orient und Ostmitteleuropa“ am Geisteswissenschaftlichen Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) der Universität Leipzig.

 

24-25. 09. 2009. Zagreb, Institut za etnologiju i folkloristiku

Izlaganje "Granica, krajina, kraljevstvo: putopis nekoliko ranonovovjekovnih koncepata po Hrvatskoj i Slavoniji" na znanstvenoj konferenciji s međunarodnim sudjelovanje "Od mjesta do ne-mjesta: interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture". Organizator: Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 

 

16. 06. 2009. Leipzig, GWZO

Predavanje "Habsburg-Ottoman Clash and the State-Making Process in the Croatian-Slavonian Kingdom , (16th-17th Centuries)" u seriji "Projektvorträge des GWZO," kao gost projekta " Osmanischer Orient und Ostmitteleuropa. Vergleichende Studien zu Perzeptionen und Interaktionen in den Grenzzonen (16.-18. Jh.)".   

 

13. 01. 2009. Budimpešta, Magyar Tudományos Akadémia

Izlaganje "The Courts of the Family Zrinyi/Zrinski in the 16th and 17th Centuries" na međunarodnoj konferenciji "Reneszánsz a 16. századi Kelet-Közép-Európában". Organizator: MTA Történettudományi Intézete / Mađarska akademija znanosti, Institut za povijest.

 

23-25.10. 2008. Leipzig, GWZO

Izlaganje "Negotiating with the Archenemy: Border Ethics of Croatian and Slavonian Nobility in the 16th and the 17th Centuries" na međunarodnoj konferenciji "Anti-Ottoman Wars and the Culture of Nobility in East Central Europe, 16–18th Century." Organizator: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas

 

15-17. 10. 2008. Beč

Izlaganje "Die Reformation bei den Kroaten" na međunarodnom simpoziju "Die Reformation in Mitteleuropa. Internationales wissenschaftliches Symposium anlässlich des 500. Geburtstages von Primus Truber." Organizatori: Slowenisches Wissenschaftsinstitut in Wien, Collegium Hungaricum – Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Österreich – Österreichische Akademie der Wissenschaften, Zentrum Mittelalterforschung, Institut für Byzanzforschung – Slowakisches Institut – Tschechisches Zentrum  – Wissenschaftliches Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften

 

01-05. 10. 2008. Supetar-Split

Izlaganje"StatutaValachorum iz 1630. godine i habsburška vjerska politika u regiji od 1570ih do 1630ih godina” na trećem kongresu hrvatskih povjesničara s tematikom "Religija u društvenom i kulturnom kontekstu hrvatske povijesti". Organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu. 

 

10-14. 10. 2007. Budimpešta, Magyar Tudományos Akadémia

Izlaganje "Zrinski Family in the Historiographic Discourse: Supplements to the Construction of Croatian National Identity" na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Militia et litterae. Ungarnbilder und historisches Selbstverständnis in der europäischen Geschichte, Literatur und bildenden Kunst am Beispiel der beiden Nikolaus Zrínyi". Organizatori: Humboldt-Kolleg in Budapest i Mađarska akademija znanosti.

 

04-08. 05. 2005. Filozofski fakultet u Zagrebu

Uvodno predavanje "Croatian-Slavonian and Austrian Estates in Central and South-East European Regional Context" na međunarodnoj konferenciji studenata povijesti "Europe and Islam." Organizator: ISHA

 

08-09. 11. 2004. Zagreb, Palača Matice hrvatske

Izlaganje "Prihodi i naseljenost vlastelinstava obitelji Zrinski (oko 1550-1610)" na znanstvenom simpoziju "Povijest obitelji Zrinski. U povodu 340. obljetnice smrti Nikole Zrinskog."

 

29. 09. – 3. 10. 2004. Pula, Filozofski fakultet

Izlaganje "Sabor u Brucku na Muri i hrvatsko-slavonski staleži (1578)" na Drugom kongresu hrvatskih povjesničara pod nazivom "Hrvatska i Europa – Integracije u povijesti". Kongres je organizirao Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti u suradnji s Filozofskim fakultetom u Puli Sveučilišta u Rijeci, a sponzorirali su ga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Istarska županija i Grad Pula.

 

22-25. 09. 2004. Beč, Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Universität Wien

Izlaganje "Demographic Changes and Everyday Life on the Habsburg-Ottoman Border in Slavonia (cca. 1550-1650). Muster rolls from 1577 and 1630" na međunarodnom kongresu "Das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie in der Neuzeit." Konferenciju je na Sveučilištu u Beču organizirao Institut für Österreichische Geschichtsforschung povodom 150 godišnjice svoga rada.

 

05-12. 09. 2004. Krakov, Collegium Maius, Uniwersytet Jagielloński 

Izlaganje "The Diet in Bruck an der Mur (1578) and the Estates on the Croatian, Slavonian and Kanisian Military Border" na međunarodnoj konferenciji pod nazivom "The Empires of Central and Eastern Europe. Mechanisms of Intergration and Subjection (16th-20th century)". Konferenciju su organizirali Internationales Zentrum für Wissenschaftliche Zusammenarbeit, Eberhard Karls Universität Tübingen, Jagelonsko Sveučilište iz Krakova te Sveučilište u Kopenhagenu uz sponzorstvo Fritz Thyssen Foundation.

 

26-27. 06. 2004. Budimpešta, Central European University

Izlaganje "Teaching Southeast European History in Croatia: Challenges and Prospects for the Future" na trećem godišnjem skupu Southeast European History Network (CEP) održanom pod nazivom "Beyond the National: Re-thinking the History of Southeastern Europe from a Transnational Perspective". Susret je organizirao Center for Historical Studies "Pasts, Inc.", a sponzorirala Academic Network Initiative, Civic Education Project Budapest.

 

25-27. 03. 2004. Padova, Dipartimento di Storia, Università degli Studi di Padova

Izlaganje "Contested Ground, Gomirje, 1570-1670" na četvrtoj međunarodnoj konferenciji Triplex Confiniuma "Tolerance and Intolerance on the Triplex Confinium. Religions, Cultures, Societies, Political Structures of the 'Other' in the Eastern Adriatic (15th-19th Centuries)." Konferenciju je kao četvrtu međunarodnu konferenciju „Triplex Confiniuma“ organizirao Odsjek za povijest Sveučilišta u Padovi koji je većim dijelom i sponzorirao konferenciju.

 

05-09. 04. 2003. Cambridge, Faculty of Law & London (SSEES)

Izlaganje pod nazivom "Pergošić's Translation of the 'Tripartitum' into Slavonian" na međunarodnoj konferenciji "Werboeczy Custom and Hungarian Law". Konferenciju su sponzorirali British Academy i Central European University Budapest (Department of Medieval Studies), a organizaciju su pomogli Faculty of Law of Cambridge University, Corpus Christi College, Centre for the Study of Central Europe (SSEES, UCL), Faculty of Laws, University College London.

 

26-28. 06. 2002. Križevci, Gradska vijećnica

Izlaganje "Defense Systems on the Slavonian Border in the 16th Century: Quantitative and Historical Research" na prvoj međunarodnoj konferenciji istraživačkog projekta 'Podravska višegraničja'  "Ethno-confessional Changes on the territory of the Križevci County and Varaždin Generalate in the Early Modern Period (c. 1450-1800)."

 

10-12. 12. 2001. Zagreb, Vijećnica Filozofskog fakulteta

Izlaganje proisteklo iz timskog rada pod nazivom "Problems of Computerized Interpretation of Protostatistical Data on Militarization of the Karlovac Generalate in the Middle of the 18th Century" na međunarodnoj konferenciji Zavoda za hrvatsku povijest "Historical Research, Study of History and Computerization."

 

03-07. 05. 2000. Zadar, Filozofski fakultet

Izlaganje "The Wood Trade in the Triplex Confinium or How to Procure Cash from the Senj Woodlands (c. 1600-1630)?" na trećoj međunarodnoj konferenciji Triplex Confiniuma "Eco-history of the Triplex Confinium  (c. 1500-1800)", koju su sponzorirali European Cultural Foundation Amsterdam i CEU History Department Budapest.

 

29. 10. 1999. Zagreb, Hrvatski državni arhiv

Izlaganje "Kartografske obavijesti o gradovima na širem prostoru Triplex Confiniuma, 1550. - 1700." Na znanstvenom kolokviju projekta Triplex Confinium "Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma."

 

09-12. 12. 1998. Universität Graz, Abteilung für Südosteuropäische Geschichte

Izlaganje sa Sanjom Lazanin "Habsburg Military Conscription and Changing Realities of the Triplex Confinium (16th-18th Centuries" na drugoj međunarodnoj konferenciji istraživačkog projekta Triplex Confinium "Plan and Practice. How to Construct a Border Society? The Triplex Confinium c. 1700-1750."

   

 

Javna predavanja - izbor

4. 12. 2002. London, School of Slavonic and East European Studies (UCL).

Pozivno predavanje pod naslovom "A Noble on the 'Antemurale Christianitatis'" u sklopu serije predavanja "Lunch Time Series of the Centre for South East European Studies, SSEES, UCL."

 

28. 04. 2006., Vrbovec, Narodna knjižnica

Izlaganje "Od Gradišća do Jadrana – obitelj Zrinski u drugoj polovici 16. stoljeća" (u ime autorice pročitala Aleksandra Đurić) na okruglom stolu povodom obilježavanja 335. Obljetnice pogibije Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana pod nazivom "Značaj obitelji Zrinski u hrvatskoj povijesti" u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec i TZ grada Vrbovca.

 

17. 11. 2007. Gimnazija Tituša Brezovačkog-Galerija Klovićevi dvori

Uvodno predavanje "Na granici triju carstava. Dalmatinska zagora u ranom novom vijeku ili obrasci svakodnevnog života na imperijalnoj tromeđi" na skupu nastavnika povijesti srednjih i osnovnih škola grada Zagreba i Zagrebačke županije.

 

23. 04. 2008. Dvor

Izlaganje pod naslovom "Zrinska ranonovovjekovna baština u Pounju" na okruglom stolu o oživljavanju i obnovi kulturne baštine općine Dvor u organizaciji Konzervatorskog odjela u Sisku, Filozofskog fakulteta u Zagrebu i općine Dvor.

 

09. 04. 2011. Gimnazija Čakovec

Predavanje “Obitelj Zrinski između ratnih izazova i plemićke svakodnevice (c. 1550.-1630.)“ u organizaciji Međužupanijskog stručnog vijeća za povijest nastavnika povijesti Međimurske i Varaždinske županije.

 

30. 04. 2013. Čakovec, Centar za kulturu

Izlaganje “Obitelj Zrinski kroz povijest: mučenici ili duga uspješna priča“ na svečanosti obilježavanja Dana Međimurske županije, odnosno 20-te obljetnice Međimurske županije. Vidi također: List Međimurje br. 3034 ( http://www.medjimurje.hr/clanak/3034/2013-06-18/zrinski-moramo-li-svi-misliti-isto ).

 

08. 06. 2013. Gimnazija Slavonski Brod

Predavanje „Povijest obitelji Zrinski – nastavne teme i interpretacije“ u organizaciju Županijskog stručnog vijeća nastavnika povijesti Brodsko-posavske županije

 

14. 12. 2013. Gimnazija Karlovac

Predavanje za nastavnike povijesti osnovnih i srednjih škola pod naslovom ”Obitelj Zrinski u 16. i 17. stoljeću - kontekst, metodologija, pristupi“, u organizaciju nastavnika povijesti Karlovačke županije

 

03.02.2015. Osnovna škola Julija Kempfa, Požega

Predavanje za nastavnike povijesti osnovnih I srednjih škola pod naslovom “Zrinski: povijest hrvatske plemićke obitelji u europskom kontekstu”, u organizaciji Županijskog stručnog vijeća Požeško-slavonske županije

 

 

Izbor iz stručnih aktivnosti

 

  • Od travnja 2015. godine voditeljica je udruge građana, Društvo “Terra banalis”, koje okuplja znanstvene i stručne djelatnike i entuzijaste s ciljem promicanja i revitalizacije kulturne baštine Banovine (vidi: http://terrabanalis.wix.com/terrabanalis)
  • Sudjelovala je u uredništvima nekoliko časopisa, a od 2008. godine članica je uredništva Historijskog zbornika
  • Sudjelovala je u izradi materijala za manfesitaciju Noć muzeja u starom gradu Zrinskih na Uni, u Hrvatskoj Kostajnici (siječanj 2014.), a vezano uz povijest obitelji Zrinski. Sodjelovala u izradi turističkih letaka za promicanje povijesti tog kraja.
  • Od 2007. do 2015. godine sudjelovala je u osmišljavanju scenarija i prikupljanju audiovizualnih materijala za dokumentarno-animirane filmove o Stojanu Jankoviću, senjskim uskocima i Zrinskima (Voditelj projekta: prof. dr. Isao Koshimura, Tokyo Zokei University, Japan).
  • Sudjelovala je u organiziranju i radu međunarodnih volonterskih kampova s edukatvnim i revitalizacijskim sadržajima u Kuli Stojana Jankovića (16.-23.07.2006; 29.06.-09.07.2007.).
  • Koncipirala je postavu ranonovovjekovnog dijela izložbe "Dalmatinska zagora - nepoznata zemlja" održane u Klovićevim dvorima od 04.09. do 21.11.2007. te surađivala u postavljanju tog dijela izložbe.
  • Od 2004. do 2008. osmišljavala je i održavala "Triplex Confinium" web stranice ( www.ffzg.hr/pov/zavod/triplex )
  • Do travnja 2008. bila je članica Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije (osnovan 2001. godine pri ZHP, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet u Zagrebu).

 

Nastavna djelatnost

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu

  • Od 2001. godine izvodila je seminara na predmetu "Hrvatska povijest od 16. do 18. stojeća" voditelja prof. dr. sc. Nenada Moačanina. Akademske godine 2005/6. osmislila je "Opis predmeta" i "Syllabus" za obvezni predmet "Hrvatska povijest ranoga novog vijeka". Od akademske godine 2006/7. do danas su-voditelj je istog predmeta.
  • Od 2001/2. do 2007/8. akademske godine bila je su-voditeljica (sa dr. sc. Sanjom Lazanin) izbornog kolegija "Uvod u njemačku paleografiju". Od 2004/5. do 2006/7. akademske godine vodila je izborni kolegij "Hrvatski i slavonski staleži u 16. i 17. stoljeću u komparativnoj perspektivi." Od 2007/8. Akademske godine vodi izborni predmet "Plemstvo na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru u regionalnom I europskom kontekstu". Od akademske godine 2009/10. vodi i izborni kolegij "Uvod u istraživački rad. Obrada i vizualizacija izvora za hrvatsku ranonovovjekovnu povijest."
  • Od akademske godine 2008/9. voditelj je jezgrenog predmeta "Hrvatsko i europsko ranonovovjekovlje: društva, ekonomije i kulture" na Poslijediplomskom doktorskom studiju ranoga novog vijeka.

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu

  • Akademske godine 2006/7. bila je voditelj obveznog predmeta "Hrvatska povijest ranoga novog vijeka".

Odsjek za povijest Filozofoskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

  • Akademske godine 2014/15. bila je nositelj obveznog predmeta “Novovjeka povijest Hrvatske, 16.-18. stoljeće”

Objavljeno: 07.01.2016.