dr. sc. Galović, Tomislav, docent
Untitled Document

 

KRATKI ŽIVOTOPIS

 

Profesor povijesti i diplomirani arhivist. Rođen je 1979. godine u Novoj Gradiški, a od 1984. živi u Malinskoj na otoku Krku. U Bogovićima završava osnovnu školu, a srednju u Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji. Studij povijesti upisuje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998., a zatim na istom fakultetu usporedno studira od 2001. arhivistiku na Odsjeku za informacijske znanosti i od 2004. latinski jezik i rimsku književnost na Odsjeku za klasičnu filologiju.
Povijest je diplomirao 5. veljače 2003. (diplomski rad Crkvene prilike na otoku Krku od V. do XII. stoljeća), a arhivistiku 1. srpnja 2004. godine (diplomski rad Problematika datiranja isprava u I. svesku Supplementa Codicis diplomatici Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae). Studij latinskoga jezika i rimske književnosti apsolvirao je 2008. godine. Bio je stipendist Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (za studij povijesti), te Općine Malinska-Dubašnica (za studij arhivistike).
Od 2003. zaposlen je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na projekt Hrvatska društva u razvijenom i kasnom srednjem vijeku, pod vodstvom akademika Tomislava Raukara, primljen je u prosincu 2003. u statusu znanstvenoga novaka, a od siječnja 2007. prijavljen je na projektu Monumenta mediaevalia varia, čiji je voditelj prof. dr. sc. Neven Budak.
Akademske godine 2003/2004. upisuje poslijediplomski (kasnije doktorski) studij hrvatske povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Taj je trogodišnji doktorski studij s užom specijalizacijom iz srednjovjekovne povijesti završio 20. srpnja 2010. godine obranom disertacije Libellus Policorion – Rogovski kartular (diplomatičko-povijesna analiza) koja je izrađena pod mentorstvom prof. dr. sc. Mirjane Matijević Sokol. Time je stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijesti, znanstvene grane pomoćnih povijesnih znanosti te hrvatske i svjetske srednjovjekovne povijesti.  
Od akademske godine 2004/2005. uključen je u nastavu (seminar) iz predmeta Pomoćne povijesne znanosti kod prof. dr. sc. Mirjane Matijević Sokol na Odsjeku za povijest Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Suradnik je Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu na projektu Hrvatska enciklopedija. Proučava hrvatsku srednjovjekovnu povijest i pomoćne povijesne znanosti te posebice povijest otoka Krka.
Sudjelovao je tijekom akad. god. 2010./2011. u izradi novog diplomskog studija Pomoćnih povijesnih znanosti Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Od 2011. član je stručne radne skupine za povijest pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
Na izbornoj skupštini 25. studenog 2010. izabran je na dužnost tajnika Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (HNOPZ).
U svome opusu broji dvije autorske i dvije koautorske knjige, nekoliko uredničkih knjiga i zbornika te tridesetak znanstveno-stručnih članaka. Izvršni je urednik znanstvenog časopisa Krčki zbornik Povijesnog društva otoka Krka. Sudjelovao s referatom na 20 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.
Dobitnik je Državne nagrade za znanost za 2004. koju dodjeljuje Hrvatski sabor i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Oženjen i otac dva djeteta.
U registru znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske upisan je pod br. 272886. U zvanju višeg asistenta je od 1. rujna 2010., dok je u stupanj znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – znanstvenom polju povijesti izabran 29. veljače 2012. godine.

 

BIBLIOGRAFIJA

  MONOGRAFIJA:

  Libellus Policorion – Rogovski kartular (diplomatičko-povijesna analiza), sv. I., doktorska disertacija, mentor prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, Zagreb: Poslijediplomski doktorski studij hrvatske povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010., 477 str. (rasprava)

  Libellus Policorion – Rogovski kartular (diplomatičko-povijesna analiza), sv. II., doktorska disertacija, mentor prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, Zagreb: Poslijediplomski doktorski studij hrvatske povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010., 239 str. (faksimil i kritičko izdanje izvornika)

   

  KNJIGE:

  O Dubašnici i njezinim ljudima. Prinosi za povijest dubašljanskoga kraja na otoku Krku
  , Rijeka: Općina Malinska-Dubašnica, Malinska – Izdavačka kuća Adamić, Rijeka – Povijesno društvo otoka Krka, Krk (Krčki zbornik, sv. 48., Posebno izdanje Povijesnog društva otoka Krka, sv. 42.), 2004., 272 str.

  Krčki zbornik 50. jubilarni svezak. Pregled rada Povijesnog društva otoka Krka i bibliografija Krčkog zbornika, Krk: Povijesno društvo otoka Krka – Liber d.o.o. Rijeka, 2006., 416 str.

   

  KNJIGE U KOAUTORSTVU:

  Plovanska crikva svetoga Apolinara (150 godina dubašljanske župne crkve u Bogovićima)
  , Malinska: Župa sv. Apolinara b. m. – Dubašnica, Bogovići i Općina Malinska-Dubašnica, Malinska; izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka, 2008., 160 str. /koautor Perica Dujmović/       

  Paulus Diaconus, Historia Langobardorum – Pavao Đakon, Povijest Langobarda, priredili i preveli Robert Šćerbe i Hrvoje Šugar, komentar i popratne tekstove napisali Tomislav Galović, Ivo Goldstein, Hrvoje Gračanin, Zagreb: Nakladni zavod Globus (Biblioteka Orbis Latinus), 2010., 406 str. – T. Galović je autor studije o piscu i djelu (str. 303-338; 376-385), koautor komentara (206-282), jedan od urednika i pokretača biblioteke Orbis Latinus.

  Evangeliarium Spalatense, transcripserunt et digesserunt Mirjana Matijević Sokol et Tomislav Galović, Spalati: Archidioecesis metropolitana Spalatensis-Makarskensis et Cenaculum litterarum Spalatense, MMXIII. (u pripremi)

   

  BROŠURE:

  Stoljeće i pol župne crkve sv. Apolinara u Bogovićima (1857 – 2007)
  , Malinska: Župa sv. Apolinara b. m. – Dubašnica, Bogovići i Općina Malinska-Dubašnica, Malinska (izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka), 2007., 24 str. (Riassunto; Summary; Zusammenfassung) /koautor Perica Dujmović/

  Privilegia fundationis monasterii sanctae Mariae Czriqueniczae – Fundacijske isprave samostana svete Marije u Crikvenici, Crikvenica: Grad Crikvenica (izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka), 2008., 20 str. /koautori prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol i Ivan Botica/

  Privilegia fundationis monasterii sanctae Mariae Czriqueniczae – Fundacijske isprave samostana svete Marije u Crikvenici, II. izdanje, Crikvenica: Grad Crikvenica (izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka), 2011., 20 str. /koautori prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol i dr. sc. Ivan Botica/

   

  RASPRAVE I ČLANCI:

  • Izvori i literatura o srednjovjekovnim crkvenim objektima Sv. Martinu i Sv. Apolinaru na otoku Krku, Croatica Christiana periodica XXVI (2002) 50: 29-49. (Summary: Sources and literature about ecclesiastical edifices of St. Martin and St. Apolinarius on the island of Krk) /koautor Perica Dujmović/
  • Biobibliografski prilog o dr. Josipu Nagyu (1884 – 1981), Arhivski vjesnik XLV (2002): 227-265. (Zusammenfassung: Ein biobibliographischer Beitrag über dr. Josip Nagy /1884 – 1981/)
  • Kako je Ivan Milčetić prikazao prošlost svoga rodnoga kraja (ili 'Arkeologično-istorične crtice s hrvatskih otoka' i Dubašnica u njima), Historijski zbornik LV/2002 (2003): 237-245. (How Ivan Milčetić presented the history of the area of his birt)  
  • Inventar i stanje glagoljskih rukopisa u arhivu župe Sv. Apolinara mučenika – Dubašnica na otoku Krku, Arhivski vjesnik XLVI (2003): 209-220. (Zusammenfassung: Gegenwärtiger Zustand der glagolitischen Handschriften im Pfarrarchiv des Märtyrers St. Apollinarius – Dubašnica /Insel Krk/ und dazu vorhandene Findhilfsmittel)
  • Pregled povijesti Dubašnice na otoku Krku/ Dubašnica – Land und Leute, Panonski ljetopis – Pannonisches Jahrbuch 2004 – Pannon Ėvkönyv 2004 – Panonski letopis 2004, Pinkovac – Güttenbach: Pannonisches Institut, 2004., str. 345-352. 
  • Sedam desetljeća Društva krčkih Hrvata u Zagrebu (1936 – 2006), Krčki kalendar 2006. (2005): 158-161.
  • Crkvena povijest na stranicama Krčkog zbornika (sv. 1/1970. – 49/2004.) – bibliografski prikaz, Riječki teološki časopis XIII (2005) 2/26/: 493-517. [Ecclesiastic history on the pages of “Krk collected papers” – bibliography review]
  • Kronološki aspekti hrvatske integriranosti u srednjovjekovnoj Europi, Historijski zbornik LVIII/2005 (2006): 39-52. (Zusammenfassung: Chronologische Aspekte der Integration Kroatiens ins mittelalterliche Europa)
  • 150 godina župne crkve sv. Apolinara u Bogovićima (1857 – 2007), Krčki kalendar 2007. (2006): 57-61. (koautor Perica Dujmović)   
  • Branko Fučić i Dubašnica, Riječki teološki časopis XV (2007) 1/29/: 219-233. (Zusammenfassung: Branko Fučić und Dubašnica)
  • Krčki kalendar 1938 – sedam desetljeća od tiskanja prvoga godišta Krčkoga kalendara, Krčki kalendar 2008. (2007): 88-91.  
  • Inscriptiones Latinae Croatorum: Natpis u župnoj crkvi sv. Apolinara u Bogovićima na otoku Krku (sign. ILC BOG1), Nuntius – časopis Hrvatskoga društva klasičnih filologa XVII/2007 (2008) 30/1/: 8-13. /koautor Perica Dujmović/
  • Prilog bibliografiji radova o heraldici (s posebnim osvrtom na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu), Arhivski vjesnik LI (2008): 161-226. (Summary: Contribution to the bibliography of works on heraldry – with special respect to Croatia and Bosnia and Herzegovina) /koautor Emir O. Filipović/
  • Otok Krk u očima putopisca Alberta Fortisa, Krčki kalendar 2009. (2008): 113-117.
  • Osnivanje ''Društva krčkih Hrvata u Zagrebu'' 1936. i njegova djelatnost do 1941. godine (s dodatkom društvenih Pravila, odobrenih 1937. god.), Studia lexicographica II (2008) 2/3/: 127-156. (Summary: Founding of the ''Association of Croats from Krk in Zagreb'' in 1936 and its Activity until 1941 (with the supplement of the Association's Rules approved in 1937)   
  • Dubašljanski Porat na otoku Krku – od prvih svjedočanstava života do suvremenih dana (skica namjesto pogovora), u: Augustin Šabalja, Porat i Portani u 19. i 20. viku, Porat: Općina Malinska-Dubašnica i Turistička zajednica općine Malinska, 2009., str. 59-66. i Izbor iz izvora i literature, str. 69-71.
  • Benediktinci – izvorište hrvatske trojezične i tropismene kulture u srednjem vijeku, u: Humanitas et litterae. Zbornik u čast Franje Šanjeka, ur. Lovorka Čoralić i Slavko Slišković, Zagreb: Dominikanska naklada Istina (Dominikanska baština, knj. 6) i Kršćanska sadašnjost (Analecta Croatica Christiana, sv. 40), 2009., str. 777-786. (Summary: Benedictines – fountain of tri-lingual and tri-literal culture of Croatia in the Middle Ages)
  • Hrvatska heraldička periodika: Vitezović i Glasnik heraldike, Arhivski vjesnik LII (2009): 81-127. (Summary: Croatian Heraldic Periodicals: Vitezović and Glasnik heraldike /Heraldry Bulletin/)
  • Izbor iz bibliografije akademika Branka Fučića, u: Branko Fučić 1920. – 1999., Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Razred za likovne umjetnosti (Spomenica preminulim akademicima, sv. 147), 2009., str. 23-31. [Tiskarskom omaškom ime priređivača bibliografije nije otisnuto!]
  • Bartolijev zbornik (Collectanea Bartoliana) – dragocjeno vrelo za povijest grada i otoka Krka, Krčki kalendar 2010. (2009): 83-89.
  • Parčićev zemljovid otoka Krka iz 1865. godine, Krčki kalendar 2011. (2010): 111-114.
  • Fučićevi rani tekstovi, Studia lexicographica III/2009 (2010[2011]) 1-2/4-5/: 77-97. (Summary: Early Texts of Branko Fučić)
  • Od slike do pisma: bio-bibliografski prilog o Branku Fučiću (1920. – 1999.), Zbornik Nikše Stančića, ur. Iskra Iveljić, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za povijest i Zavod za hrvatsku povijest – FF-press, 2011., str. 343-359. (Summary: From the Wall Paintings to the Glagolitic Script: Contribution to Bio-Bibliography of Branko Fučić /1920-1999/)
  • Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića, u: „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa  o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – Conference Papers from theInternational Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999), priredio / edited by Tomislav Galović, Malinska – Rijeka – Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Općina Malinska-Dubašnica, 2011., str. 161-174. (Summary: From Work on the Comprehensive Bibliography of Branko Fučić’s Writings) /koautor Ivan Botica/
  • Miho Barada kao nastavnik pomoćnih povijesnih znanosti i profesor hrvatske povijesti, Povijesni prilozi XXX (2011) 40: 45-61 (Summary: Miho Barada as a teacher of auxiliary historical disciplines and professor of Croatian history)
  • Bibliografija radova Mihe Barade, Povijesni prilozi XXX (2011) 40: 81-93. (A bibliography of the work of Miho Barada)
  • Vjesnik Staroslavenske akademije u Krku (1912 – 2012), Krčki kalendar 2012. (2011): 43-47.
  • Profesor Jakov Stipišić (1920. – 2010.), Historijski zbornik, god. LXIV, br. 1, Zagreb 2011., str. 287-297. – životopis s bibliografijom /koautorica Mirjana Matijević Sokol/
  • Fra Petar Runje – povjesničar franjevaštva i istraživač hrvatskog glagoljaštva, u: Petar Runje, Prema izvorima II. Rasprave i članci o hrvatskim franjevcima trećoredcima glagoljašima, Krk – Zagreb: Povijesno društvo otoka Krka (Krčki zbornik, sv. 68. Posebno izdanje, sv. 61.) i Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša (Biblioteka Novaja i vethaja, knj. 9), 2012., str. 241-263. /koautor Ivan Botica/
  • Crikvenička fundacijska listina – isprava Nikole IV. Frankapana, u: 600 godina od prvog spomena imena Crikvenica i izložba Czriquenicza 1412 – život i umjetnost Vinodola u doba pavlina (Poseban prilog Novog lista, Rijeka, 13. VIII. 2012.), Rijeka 2012., str. 2-3. /koautorica Mirjana Matijević Sokol/ (tekst preuzet iz brošure: Mirjana Matijević Sokol – Tomislav Galović – Ivan Botica, Privilegia fundationis monasterii sanctae Mariae Czriqueniczae – Fundacijske isprave samostana svete Marije u Crikvenici, Crikvenica: Grad Crikvenica i Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić /izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka/, 2011., str. 3-4, 16-19).

   

  ČLANCI U ENCIKLOPEDIJI I LEKSIKONSKI ČLANCI:

  Hrvatska enciklopedija, sv. 7 (Mal – Nj), ur. August Kovačec, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2005., s.v. Müller, David Heinrich von; Nuber, Karlo Franjo; Numizmatika – časopis; numizmatika.

  Hrvatska enciklopedija, sv. 8 (O – Pre), ur. Slaven Ravlić,  Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2006., s.v. opistograf; orao; Palermski kamen; Paoli, Caesare; Papebroch, Daniel; papir (I); para; pečat; pečat (Salamunov); pedigre; pensa; pentagram; perper; perpera; pfenig; pijaster; piktografija; piktogram; Pillauer, Zvonimir; pistol (pistola); poluustav (poluustavno pismo); povoštene tablice.

  Hrvatska enciklopedija, sv. 9 (Pri – Sk), ur. Slaven Ravlić, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2007., s.v. real; registratura; revers; Ročki misal; rune; Saint-Denis; Schiaparelli, Luigi; sekser; sestercij; sfragistika (sigilografija, pečatoslovlje); Sickel, Theodor von; sirijsko (sirsko) pismo; skarabej.

  Hrvatska enciklopedija, sv. 10 (Sl – To), ur. Slaven Ravlić, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008., s.v. solid; sou; sovereign; spomenica; stater; škuda; štambilj; Šundrica, Zdravko; tahigrafija; talent; talik; talir; Tanodi, Zlatko (Aurelio); tinta; Tischendorf, Constantin (Lobegott).

  Hrvatska enciklopedija, sv. 11 (Tr – Ž), ur. Slaven Ravlić, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009., s.v. ustav; Valunska ploča; varijanta; veksilologija; viktorijat; vjedro; votiv; zastavica; Zmajić, Bartol.

  Leksikon hrvatske heraldike – Hrvatski heraldičari (1): Bartol Zmajić (1907.–1984.) / The Croatian Heraldry Lexicon – Croatian Heraldists (1): Bartol Zmajić (1907–1984), Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva VI (svibanj 2012) 11: 3-4.

   

  SKRIPTA:

  Miho Barada – odabrani radovi (skripta), sv. I-II, prir. Mirjana Matijević Sokol i Tomislav Galović, Zagreb: Katedra za pomoćne povijesne znanosti i metodiku nastave povijesti Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2007.

  Srednjovjekovni latinski – Latinitas medii aevii (skripta za predmet Srednjovjekovni latinski jezik I. i II. na diplomskom studiju povijesti: istraživačko usmjerenje – modul ''Srednji vijek''), prir. Mirjana Matijević Sokol – Tomislav Galović, Zagreb: Katedra za pomoćne povijesne znanosti i metodiku nastave povijesti Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2008.

   

  ZNANSTVENI I ORGANIZACIJSKI ODBORI:

  • III. kongres hrvatskih povjesničara, Split – Supetar, 1. – 5. X. 2008., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu (član Organizacijskog odbora)
  • „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999), otok Krk, Dubašnica, Malinska, 30. i 31. siječnja i 1. veljače 2009., organizatori: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut u Zagrebu, Sveučilišna knjižnica u Rijeci i Općina Malinska-Dubašnica (inicijator i predsjednik Organizacijskog odbora)
  • IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. – Sloboda, Zagreb, 1. – 5. X. 2012., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem održan pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske (predsjednik Organizacijskog odbora) 
  • Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom okruženju, međunarodni znanstveni skup, organizatori: Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša, Zagreb (predsjednik Organizacijskog odbora)

   

  UREDNIŠTVA:
  - knjige i zbornici

  • Dragutin Nežić, Iz istarske crkvene povijesti, izd. Josip Turčinović d.o.o. i Pazinski kolegij – klasična gimnazija, Pazin 2000., 240 str. (član Uređivačkog kolegija)
  • Spomenica Filipa Potrebice, ur. Mirjana Matijević Sokol, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za povijest – FF-press – Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje – Slavonski Brod, 2004., 524 str. (stručni suradnik u Uredničkom odboru)
  • „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999) – Raspored rada i sažetci izlaganja / Schedule of Proceedings and Summaries of Contributions, priredio / prepared by Tomislav Galović, Malinska – Dubašnica: Općina Malinska-Dubašnica, 2009., 120 str. / pp. (urednik)
  • Augustin Šabalja, Porat i Portani u 19. i 20. viku, Porat: Općina Malinska-Dubašnica i Turistička zajednica općine Malinska, 2009., 76 str. (član Uredničkog kolegija)
  • Gordana Gržetić, Svićica, Rijeka: Vlastita naklada, 2009., 169 str. (književno djelo, urednik)
  • Ljerka Schiffler, Matthaeus Ferchius Veglensis – Mattheo Ferchio Veglense – Matija Frkić Krčanin (1583. – 1669.), Krk – Rijeka: Povijesno društvo otoka Krka (Krčki zbornik, sv. 66. Posebno izdanje, sv. 61.) – Povijesno društvo Rijeka – Verba d.o.o. Rijeka, 2010., 123 str. (član Uredničkog odbora/izvršni urednik)
  • Biblioteka Orbis Latinus, knj. 1: Paulus Diaconus, Historia Langobardorum – Pavao Đakon, Povijest Langobarda, priredili i preveli Robert Šćerbe, Hrvoje Šugar, komentar i studije Tomislav Galović, Ivo Goldstein, Hrvoje Gračanin, Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2010., 406 str. (član Uredništva)
  • „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa  o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – Conference Papers from theInternational Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999), priredio / edited by Tomislav Galović, Malinska – Rijeka – Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Općina Malinska-Dubašnica, 2011., 844 str./pp. (zbornik radova s međunarodnom recenzijom)
  • Petar Runje, Prema izvorima II. Rasprave i članci o hrvatskim franjevcima trećoredcima glagoljašima, Krk – Zagreb: Povijesno društvo otoka Krka (Krčki zbornik, sv. 68. Posebno izdanje, sv. 61.) i Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša (Biblioteka Novaja i vethaja, knj. 9), 2012., 294 str. (urednik i priređivač)
  • IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. – Sloboda. Zbornik sažetaka, ur.  Tomislav Galović i Željko Holjevac, Zagreb: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012., 196 str.

   

  - periodičke publikacije

  • Naši zvoni – glasilo Općine Malinska–Dubašnica (ISSN 1331-6176), Malinska, otok Krk (od 2007., god. X., br. 37. član Uredništva)
  • Krčki zbornik (ISSN 1333-2287), Povijesno društvo otoka Krka, Krk (od prosinca 2009. član Uredničkog odbora i izvršni urednik)

   

  RECENZIJE I IZVJEŠĆA, PRIKAZI I BILJEŠKE:

  • Monografija o Branku Fučiću (Josip Žgaljić, Branko Fučić. Od Dubašnice do Dubašnice, Glosa d.o.o. Rijeka i Istarsko književno društvo ''Juraj Dobrila'' Pazin, Rijeka 2001.), Vijenac IX (4. listopada 2001) 198: 6.
  • Treći svezak Hrvatske enciklopedije, Kvarnerski vez V (2001) 11/56/: 20.  
  • Mirko Marković, Kartograf Ivan Klobučarić i Rijeka. Rijeka i kvarnersko primorje na starim zemljopisnim kartama s naročitim obzirom na doprinos hrvatskog kartografa Ivana Klobučarića, izd. Adamić – Naklada Benja – Povijesno društvo otoka Krka (Krčki zbornik), Rijeka 2002., 197 str. + prilog I-XII, Croatica Christiana periodica XXVII (2003) 52: 209-213.
  • Košljunotočić na otoku. Povodom objavljivanja monografije: Petar Strčić, Košljun i franjevački samostan. Povijesni pregled s izborom literature, (Drugo, dopunjeno izdanje), edicija: Krčki zbornik sv. 43., Posebno izdanje Povijesnog društva o. Krka sv. 38., izdavači: Adamić, Franjevački samostan Košljun, Povijesno društvo otoka Krka, Rijeka – Košljun – Krk, 2001., str. 175, Croatica Christiana periodica XXVIII (2004) 53: 231-234. Antun Hek, ur. Josip Grbac i Sergije Jelenić, izd. ''Josip Turčinović'' d.o.o., Pazin i Pazinski kolegij - klasična gimnazija – Pazin, Pazin 2003., 160 str., Croatica Christiana periodica XXVIII (2004) 53: 237-240.
  • 900 godina Bašćanske ploče (1100. – 2000.) – radovi sa znanstvenog skupa, gl. ur. P. Strčić, Krčki zbornik sv. 42 - pos. izd. 36, Baška 2000., 348 str., Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 34-35-36/2001-2004 (2004): 307-311.
  • Krčka biskupija danas i u prošlosti – Dioecesis Veglensis. Autor teksta: Franjo Velčić. Autor koncepta i fotografija: Petar Trinajstić, izd. Biskupski ordinarijat Krk, Krk 2002., 84 str., Croatica Christiana periodica XXVIII (2004) 54: 195-196.

   

  • Novi pregled povijesti Kršćanstva i Crkve u razdoblju staroga i srednjega vijeka (Slavko Kovačić, Kršćanstvo i Crkva u staromu i srednjemu vijeku, Manualia Universitatis studiorum Spalatensis – Udžbenici Sveučilišta u Splitu, izd. Verbum, Split 2004., 256 str.), Riječki teološki časopis XIII (2005) 1/25/: 295-298.
  • Josip Žgaljić, Pet stoljeća hrvatske nafte, Glosa, Rijeka 2003, 174. str., Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 37 (2005): 455-458.
  • Snježana Marija Marčec – Marta Jašo – Petar Strčić, Bratovštinska knjiga Sv. Antuna Padovanskoga iz Krasa (Dobrinjština, o. Krk; 1666.-1669, 1742.-1807.), sv. 1. Glagoljski rukopis (1666.-1669.) 1742.-1770., izd. Župni ured Kras – Povijesno društvo otoka Krka – Liber, Rijeka, Kras – Krk 2004., 175 str., Croatica Christiana periodica XXIX (2005) 56: 228-229.
  • Ivan Črnčić 1897. – 1997. Povodom 100. obljetnice smrti, ur. Zdravko Jelenović, izd. Adamić i Primorsko-goranska županija, Rijeka 1999., 157 str., Croatica Christiana periodica XXIX (2005) 56: 229-232.
  • Cijena slobode u Srednjoistočnoj Europi. Piotr Stefan Wandycz (2004), Cijena slobode. Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega vijeka do danas, Zagreb: Srednja Europa, str. I-XII; 1-420, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 38 (2006): 354-356.
  • Mirjana Matijević Sokol – Vladimir Sokol, Hrvatska i Nin u doba kneza Branimira, II. dopunjeno izdanje, izd. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (Biblioteka Croatica, knj. 1.), Zagreb, 2005., 114 str., Povijesni prilozi XXV (2006) 30: 230-234.  
  • Georgije Ostrogorski, Povijest Bizanta 324. – 1453., (II. dopunjeno izdanje), preveli Marina i Kiril Miladinov, stručni redaktor i priređivač Hrvoje Gračanin, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb 2006., 608 str.,Nuntius – časopis Hrvatskoga društva klasičnih filologa XVI/2006 (2007) 28/1/: 116-119.  
  • Zbornik u čast našega profesora i akademika Tomislava Raukara – Raukarov zbornik. Zbornik u čast Tomislava Raukara, ur. N. Budak, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu/Odsjek za povijest – FF-press, 2005. [2006.], Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 39 (2007): 320-323.
  • Enciklopedija ''svetomjestopisa'' Hrvatske – Anđelko Badurina, Hagiotopografija Hrvatske, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti i Kršćanska sadašnjost, 2006. (CD izdanje), Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 39 (2007): 328-333.
  • Ranko Starac, Ranokršćanski crkveni kompleks u šumi Cickini u Malinskoj na otoku Krku i Franjo Velčić, 555. obljetnica frankopanske darovnice (1451 – 2006). Kapela Sv. Vida (izvršni izdavač: ''Glosa'' d.o.o., Rijeka, Malinska, 2006.), Croatica Christiana periodica XXXI (2007) 60: 143-145.   
  • Časopis za povijest Zapadne Hrvatske (gl. ur. Vesna Munić, godina I., svezak 1., Rijeka, 2006., str. 1-254), Croatica Christiana periodica XXXI (2007) 60: 164-166.        
  • Gotovo nepoznato londonsko izdanje Fučićeve studije o hrvatskoj glagoljskoj epigrafici iz 1999. godine (Branko Fučić, Croatian glagolitic epigraphy, published by Stephen Osborne, London, 1999, IV + 43), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33/2007 (2008): 491-493, također i u: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 40 (2008): 277-278.
  • U Dubašnici svečano obilježena osma godišnjica smrti Branka Fučića (1920. – 1999. – 2007.), Riječki teološki časopis XVI (2008) 1/31/: 289-293.
  • Terminološki rječnik latinskoga pisma (Vocabularium parvum scripturae Latinae, ediderunt Juraj Šedivý et Hana Pátková, Bratislava – Praha: Vlastita naklada, 2008, 111 str.), Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 40 (2008): 310-312, također i u: Nuntius – časopis Hrvatskoga društva klasičnih filologa XVIII/2008 (2009) 32/1/: 138-139. 
  • Pozvana recenzija: Milan Radić, Voljenoj vali. Razvoj turizma u Malinskoj, Malinska: Općina Malinska-Dubašnica i Turistička zajednica općine Malinska (izvršni nakladnik Glosa d.o.o., Rijeka), 2009., 152 str.
  • Pozvana recenzija: dr. sc. Ante BIRIN i Tomislav ŠARLIJA, prof., Povijest 2 – udžbenik za 2. razred gimnazije, Zagreb: Alfa, 12009., 243 str.
  • Časopis za povijest Zapadne Hrvatske, (gl. ur. Vesna Bauer Munić, godina II.-III./2007.-2008., svezak 2. i 3., Rijeka 2008., str. 1-286), Croatica Christiana periodica XXXIII (2009) 63: 237-239.        
  • „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić“, Međunarodni i interdisciplinarni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.), Malinska, Dubašnica, otok Krk, 30. i 31. siječnja te 1. veljače 2009., Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 41 (2009): 509-513, također i u: Rijeka XIV (2009) 2: 211-215.
  • Pozvana recenzija: Ivan Kirinčić, prof., Socijalno-geografska transformacija Općine Malinska-Dubašnica (diplomski rad za objavljivanje, Zagreb 2009.)
  • Uz svečano obilježavanje 100. obljetnice organiziranog turizma u Malinskoj (1909-2009) – Milan Radić, Voljenoj vali. Razvoj turizma u Malinskoj, Malinska: Općina Malinska-Dubašnica i Turistička zajednica općine Malinska; izvršni nakladnik Glosa d.o.o., Rijeka, 2009, 152 str., Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 41 (2009): 526-528.
  • O stotoj obljetnici utemeljenja Katedre [za pomoćne povijesne znanosti] (1908. – 2008.), Pro tempore. Časopis studenata povijesti VI (2009) 6-7: 362-365. – dostupno i na: www.ffzg.hr
  • Svečana akademija Branku Fučiću u spomen (1920. – 1999. – 2007.), Problemi sjevernog Jadrana 10 (2009): 204-207.
  • 700 godina Lastovskog statuta – 700 Jahre des Statuts von Lastovo – 700 Years of the Statute of Lastovo (popratni tekst u deplijanu uz prigodnu poštansku marku Republike Hrvatske 700 godina Lastovskog statuta), Hrvatska pošta d.d., Zagreb, 8. siječnja 2010., str. 2-4. – dostupno i na: www.hp.hr
  • Veksilološke bilješke: Hrvatska enciklopedija i veksilologija / Vexillologic notes: Croatian Encyclopaedia and Vexillology, Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva IV (svibanj 2010) 7: 12-13.
  • Kronika međunarodnog i interdisciplinarnog znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) – „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić“, Malinska, Dubašnica, otok Krk, 30. i 31. siječnja te 1. veljače 2009., Croatica Christiana periodica XXXIV (2010) 65: 209-216. /koautor Perica Dujmović/ 
  • Profesor Tomislav Raukar laureat ''Nagrade Anton Gindely'', Historijski zbornik LXIII (2010) 1: 315-317. (koautorica Mirjana Matijević Sokol); dostupno i na: www.croatia.org/crown
  • Ljerka Schiffler, Matthaeus Ferchius Veglensis – Mattheo Ferchio Veglense – Matija Frkić Krčanin (1583. – 1669.), Krk – Rijeka: Povijesno društvo otoka Krka (Krčki zbornik, sv. 66. Posebno izdanje, sv. 61) – Povijesno društvo Rijeka – Verba d.o.o., 2010., str. 123., Historijski zbornik LXIII (2010) 2: 618-620. /prigodna riječ na predstavljanu knjige u Gradskoj vijećnici grada Krka, 3. prosinca 2010. godine, u organizaciji Povijesnog društva otoka Krka i Grada Krka/
  • Hrvatska heraldička baština – Croatian Heraldic Heritage, Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva V (studeni 2011) 10: 16-17.
  • Recenzent udžbenika za djecu s posebnim potrebama: Daniela Jugo-Superina, prof. – Nera Malbaša Kovačić, prof., Put u prošlost. Udžbenik s radnom bilježnicom iz povijesti za 5. razred (prvo izdanje), Zagreb: Alka script, 2012., 225 str.
  • Recenzent udžbenika za djecu s posebnim potrebama: Daniela Jugo-Superina, prof. – Nera Malbaša Kovačić, prof., Put u prošlost. Udžbenik s radnom bilježnicom iz povijesti za 6. razred (prvo izdanje), Zagreb: Alka script, 2012., 248 str.
  • Recenzent rukopisa knjige: fra Petar Runje, Putovima sv. Franje. Rasprave i članci o hrvatskim franjevcima trećoredcima-glagoljašima (185 str. teksta + slikovni i drugi prilozi) – objavljeno kao: Petar Runje, Prema izvorima II. Rasprave i članci o hrvatskim franjevcima trećoredcima glagoljašima, Krk – Zagreb: Povijesno društvo otoka Krka (Krčki zbornik, sv. 68. Posebno izdanje, sv. 61.) i Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša (Biblioteka Novaja i vethaja, knj. 9), 2012.
  • Kao pozvani recenzent (vanjski) recenzirao znanstvene priloge u međunarodnim znanstvenim časopisima: Slovo – časopis Staroslavenskog instituta u Zagrebu (Marcello Garzaniti); Povijesni prilozi – časopis Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu (Ante Birin, Irena Benyovsky Latin, Ana Plosnić Škarić, Milko Brković); Vrhbosnensia – časopis za teološka i međureligijska pitanja Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu /pridružena članica Univerziteta u Sarajevu/.

   

  SUDJELOVANJE U RADU ZNANSTVENIH PROJEKATA:

  • Hrvatska društva u razvijenom i kasnom srednjem vijeku, voditelj: akademik Tomislav Raukar, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, br. 0130466, (u statusu znanstvenoga novaka od prosinca 2003. do siječnja 2007.).
  • Monumenta mediaevalia varia, voditelj: prof. dr. sc. Neven Budak, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, br. 130-1300620-0641 (u statusu znanstvenoga novaka od siječnja 2007.)

   

  ZNANSTVENI SKUPOVI:

  • II. kongres hrvatskih povjesničara, Pula, 29. IX. – 3. X. 2004., Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti – Zagreb i Filozofski fakultet u Puli Sveučilišta u Rijeci (referat: Kronološki aspekti hrvatske integriranosti u srednjovjekovnoj Europi)
  • Svečana akademija akademiku Branku Fučiću u spomen (1920. – 1999.)/ Dubašnica 31. siječnja 1999. – 2007., Osnovna škola ''Fran Krsto Frankopan'' Krk, Područna škola ''Dubašnica'' – Bogovići, Župa sv. Apolinara – Dubašnica, Općina Malinska-Dubašnica, Bogovići, 31. siječnja 2007. (referat: Branko Fučić i Dubašnica)
  • Miho Barada (1889.–1957.) – Znanstveni skup povodom 50. godišnjice smrti, Hrvatski institut za povijest u Zagrebu i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 20. studenog 2007. (referat: Miho Barada kao nastavnik pomoćnih povijesnih znanosti i profesor hrvatske povijesti)
  • III. kongres hrvatskih povjesničara, Split – Supetar, 2. – 4. IX. 2008., Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti – Zagreb i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu (referat: Benediktinci – izvorište hrvatske trojezične i tropismene kulture u srednjemu vijeku)
  • „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999), Malinska – Dubašnica, 30. I. – 1. II. 2009., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut u Zagrebu, Sveučilišna knjižnica u Rijeci i Općina Malinska-Dubašnica (uvodni referat i referat: Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića, u suradnji s Ivanom Boticom)
  • Academia Ragusina: On the Survival of Culture from the Fall of the Western Roman Empire to the Invention of Printing / Kulturna kretanja od pada Zapadnog Rimskoga Carstva do pronalaska tiska (Dubrovnik, April 13-18 2009 / 13. – 18. travnja 2009.). Organizatori: Euroclassica, Hrvatsko društvo klasičnih filologa, Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Institut Latina et Graeca, Biskupijska klasična gimnazija ''Ruđera Boškovića'' u Dubrovniku, Klasična gimnazija u Zagrebu i Gimnazija Dubrovnik. (Lecture / Predavanje: Scriptura Beneventana – Example of European Calligraphic Script in the Middle Ages / Scriptura Beneventana – primjer kaligrafskog pisma europskog srednjovjekovlja)
  • Academia Ragusina secunda: Postclassical Inheritance of Classical Languages – Humanisme on the Threshold of the Renaissance / L'humanisme au seuil de la renaissance / Humanizam na pragu renesanse (Dubrovnik, 26th – 30th April 2011 / 26. – 30. travnja 2011.). Organizatori: Euroclassica, Hrvatsko društvo klasičnih filologa, Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Agencija za odgoj i obrazovanje, Institut Latina et Graeca, Gimnazija Dubrovnik i Biskupijska klasična gimnazija ''Ruđera Boškovića'' u Dubrovniku (Lecture and Workshop / Predavanje i radionica: Dubrovačka epigrafička baština renesansnog doba / The Epigraphic Heritage of the Renaissance Period in Dubrovnik/ Patrimoine epigraphique de la Renaissance a Dubrovnik)
  • Krbava i Udbina: baština, istraživanja, perspektive, okrugli stol, Udbina, Crkva hrvatskih mučenika, 15. rujna 2011. Organizatori: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić i Hrvatski institut za povijest, Zagreb (referat: Codex Corbaviensis, koautor referata dr. sc. Ivan Botica)
  • Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst, međunarodni znanstveni skup, Split, Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU, 26. i 27. rujna 2011. u okviru manifestacije Knjiga Mediterana 2011. (Split, 25. rujna – 1. listopada). Organizatori: Književni krug Split i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu pod pokroviteljstvom Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Vatikan (referat: Sv. Dujam i sv. Anastazije u hagiotopografiji Hrvatske, koautor referata dr. sc. fra Anđelko Badurina, znanstveni savjetnik u m. Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu)
  • "Stjepan Tomašević (1461. – 1463.): slom srednjovjekovnog Bosanskog Kraljevstva'', međunarodni znanstveni skup, Jajce, Bosna i Hercegovina, 11. – 12. studenog 2011. Organizatori: Hrvatski institut za povijest, Zagreb i Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo /pridružena članica Univerziteta u Sarajevu/ (referat: “Ego a puero baptizatus fui et litteras Latinas didici…“ – prilog proučavanju latinske pismenosti u srednjovjekovnoj Bosni /s posebnim osvrtom na 15. stoljeće/)
  • IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. – Sloboda, Zagreb, 1. – 5. X. 2012. Organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (referat: Rogovska opatija u srednjem vijeku)
  • IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. – Sloboda, Zagreb, 1. – 5. X. 2012. Organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (referat: Collectanea Bartoliana I.)
  • Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju, međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. – 6. X. 2012. Organizatori: Staroslavenski institut (Zagreb), Krčka biskupija (Krk) i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (referat: Hrvatskoglagoljski notarijat u europskom kontekstu, koautor referata dr. sc. Ivan Botica, znanstveni suradnik Staroslavenskog instituta u Zagrebu)
  • Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju, međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. – 6. X. 2012. Organizatori: Staroslavenski institut (Zagreb), Krčka biskupija (Krk) i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (referat: Tko je OPATЪ PETARЪ ROGOVSKI iz kalendara-nekrologa glagoljične Regule sv. Benedikta?)
  • Skradin i Hrvatska u doba bana Pavla Šubića / Skradin and Croatia in the Times of Ban Paul Šubić, međunarodni znanstveni skup, Skradin, 9. – 10. XI. 2012. Organizatori: Grad Skradin, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu i Odsjek za povijesne znanosti HAZU u Zagrebu (referat: Posjedi Rogovske opatije na skradinskom području)
  • Glagoljica na biogradskom području, znanstveni skup, Biograd na Moru, 17. XI. 2012. Organizatori: Grad Biograd na Moru, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Sveučilište u Zadru (referat: Benediktinci i benediktinke u Biogradu u ranom srednjem vijeku)
  • Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti, znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Slavonski Brod, 23. – 24. XI. 2012. Organizatori: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje (Slavonski Brod), Hrvatski državni arhiv (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Gradska knjižnica Slavonski Brod (referat: Josip Matasović kao profesor pomoćnih povijesnih znanosti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)

   

  PREDAVANJA:

  • Predstavljanje knjige – dr. Dragutin Nežić, Iz istarske crkvene povijesti. O knjizi govorili: msgr. Antun Hek, Josipa Cvelić, Tomislav Galović. Voditelj: Perica Dujmović. Organizator: župa Dubašnica i Općina Malinska-Dubašnica, kapela Sv. Nikole u Malinskoj, 6. siječanja 2001. (referat: Krčani i Krčka biskupija u knjizi biskupa Nežića)
  • Tribina o prof. Ivanu Milčetiću (Milčetići, 1853. – Varaždin, 1921.). Predavači: mr. Sanja Zubčić, dr. Milan Radić, Tomislav Galović. Voditelj: Perica Dujmović. Organizatori: župa Sv. Apolinara m. – Dubašnica, Općina Malinska-Dubašnica i Povijesna udruga otoka Krka, kapela Sv. Nikole u Malinskoj, 2. ožujka 2002. (referat: Prof. Ivan Milčetić-Matina i prošlost Dubašnice)
  • Svečana akademija akademiku Branku Fučiću u spomen (1920. – 1999.) – Dubašnica 31. siječnja 1999. – 2007., organizatori: Osnovna škola ''Fran Krsto Frankopan'' Krk, Područna škola ''Dubašnica'' Bogovići, Župa sv. Apolinara – Dubašnica, Općina Malinska-Dubašnica, Bogovići 31. siječnja 2007. (referat: Tko je Branko Fučić)
  • Svečana akademija povodom obilježavanja 150. obljetnice posvete župne crkve sv. Apolinara u Dubašnici, Župa sv. Apolinara – Dubašnica, Bogovići, ponedjeljak 30. travnja 2007. (referat: Stoljeće i pol župne crkve sv. Apolinara u Bogovićima /1857 – 2007/)
  • Sjećanje na don Mihu Baradu (1889 – 1957) – skup povodom 50. godišnjice smrti, Muzej grada Trogira i Grad Trogir, Trogir, 10. ožujka 2008. (referat: Miho Barada kao nastavnik pomoćnih povijesnih znanosti i profesor hrvatske povijesti)
  • Academia Ragusina: On the Survival of Culture from the Fall of the Western Roman Empire to the Invention of Printing / Kulturna kretanja od pada Zapadnog Rimskoga Carstva do pronalaska tiska (Dubrovnik, April 13-18 2009 / 13. – 18. travnja 2009.). Organizatori: Euroclassica, Hrvatsko društvo klasičnih filologa, Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Institut Latina et Graeca, Biskupijska klasična gimnazija ''Ruđera Boškovića'' u Dubrovniku, Klasična gimnazija u Zagrebu i Gimnazija Dubrovnik. (Workshop / Radionica: Scriptura Beneventana – Example of European Calligraphic Script in the Middle Ages / Scriptura Beneventana – primjer kaligrafskog pisma europskog srednjovjekovlja)
  • Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka, Zagreb, 16. II. 2012. (predavanje: Društvo krčkih Hrvata u Zagrebu)
  • Tribina Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva (HGZD), Zagreb, Društvo zagrebačke Klasične gimnazije, 19. VI. 2012. (predavanje: Hrvatski heraldički zbornici)
  • Krk u Zagrebu – ciklus predavanja u organizaciji Društva Krčana i prijatelja otoka Krka, Zagreb, Knjižnica i čitaonica ''Bogdan Ogrizović'', 22. XI. 2012. (uvodno izlaganje uz projekciju filma: Krk, najveći i najnapučeniji otok Jadranskog mora, 1938.)

   

  IZLOŽBA:

  • Heraldica nostra Croatica. Županije, gradovi, obitelji. Izložba u organizaciji Katedre za arhivistiku, Odsjeka za informacijske znanosti i Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod mentorstvom dr. M. Matijević Sokol. Zagreb, prostorije Filozofskog fakulteta, lipanj 2003. (suradnik u organizaciji izložbe) 

   

  NASTAVNA DJELATNOST:

  • od akad. god. 2004/2005. uključen u nastavu (seminar) iz predmeta Pomoćne povijesne znanosti kod prof. dr. Mirjane Matijević Sokol na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
  • od akad. god. 2005/2006. (ljetni semestar) samostalno drži seminar iz Pomoćnih povijesnih znanosti I. (po novom „Bolonjskom“ programu) te od akad. god. 2006/2007. (zimski semestar) samostalno drži seminar iz Pomoćnih povijesnih znanosti II. (po novom „Bolonjskom“ programu)  
  • Od akademske godine 2006./2007. u suradnji s asist. Ivanom Boticom uvodi novi izborni predmet pod nazivom: Hrvatska epigrafija i paleografija I. (zimski semestar 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012) na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od akad. god. 2012/2013 s dr. sc. Ivanom Boticom, znanstvenim suradnikom iz Staroslavenskog instituta u Zagrebu, izvodi istu izbornu nastavu (predmet) pod nazivom: Hrvatska epigrafija i paleografija I. (zimski semestar).
  • od akad. god. 2006/2007. pomaže asist. Ivanu Botici u izvođenju nove izborne nastave (predmet) pod nazivom: Hrvatska epigrafija i paleografija II. (ljetni semestar 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012) na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od akad. god. 2012/2013 s dr. sc. Ivanom Boticom, znanstvenim suradnikom iz Staroslavenskog instituta u Zagrebu, izvodi istu izbornu nastavu (predmet) pod nazivom: Hrvatska epigrafija i paleografija II. (ljetni semestar).
  • od akad. god. 2010/2011. sudjeluje u radu Diplomske radionice I. i II. (nositelj prof. dr. sc. Neven Budak) na diplomskom studiju povijesti (smjer srednji vijek) na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
  • od akad. god. 2011/2012. (ljetni semestar) zajedno s prof. dr. sc. Mirjanom Matijević Sokol drži novi izborni predmet pod nazivom Hrvatska heraldička baština za diplomski studij na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
  • na Odsjeku za povijest akad. god. 2010./2011. i 2011./2012. zadužen za koordinaciju između zajedničkog studija Povijest – Geografija / Geografija – Povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

   

  TERENSKA NASTAVA:

  • ''Nin – Zadar'', 10. V. 2006. (unutar predmeta Metodika nastave povijesti)  
  • ''Otok Krk – putovima hrvatske glagoljske pismenosti'', 11. V. 2007. (unutar predmeta Hrvatska epigrafija i paleografija I-II; Dokumenti za hrvatsku srednjovjekovnu povijest I-II; Heraldika I-II)       
  • ''Hrvatskim zagorjem i njegovom kulturnom baštinom'', 16. V. 2007. (unutar predmeta Hrvatska epigrafija i paleografija I-II; Dokumenti za hrvatsku srednjovjekovnu povijest I-II; Heraldika I-II)  
  • ''Od Skradina do Knina'', 8. V. 2008. (unutar predmeta Hrvatska epigrafija i paleografija I-II i Latinska epigrafija srednjega i novoga vijeka I-II)        
  • ''Vinodolom do Senja'', 27. V. 2008. (unutar predmeta Hrvatska epigrafija i paleografija I-II i Latinska epigrafija srednjega i novoga vijeka I-II)       
  • ''Senj – Krk'', 7. VI. 2011. (unutar predmeta Hrvatska epigrafija i paleografija I-II i Latinska epigrafija srednjega vijeka I)
  • ''Otok Krk'', 26. V. 2012. (sa studentima Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)

   

  STIPENDIJE/USAVRŠAVANJA I ISTRAŽIVANJA U INOZEMSTVU:

  • Central European University (CEU) – Summer University, Budimpešta/Mađarska (program: Conflict and the Law in Medieval Europe), 18-29. srpnja 2005. (dvotjedna stipendija dobivena od CEU-a)
  • Centro italiano di studi sull'alto medioevo (CISAM), Spoleto/Italija (program: LIV Settimana di studio ''Olio e vino nell'alto medioevo''), 20-26. travnja 2006. (jednotjedna stipendija dobivena od Fondazione CISAM)

  STIPENDIJE/USAVRŠAVANJA I ISTRAŽIVANJA U HRVATSKOJ:

  • Državni arhiv u Zadru 
  • Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu - International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages University of Zagreb (IRCLAMA), Skradin – Bribir (program/radionica: Rasuta baština Bribira i Skradina – identificiranje, obrada, evidencija i stanje resursa), 18-28. lipnja 2008. (stipendija dobivena od MIC-a za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu)

     

  NAGRADE I PRIZNANJA:

  • Državna nagrada za znanost za 2004. za znanstvene novake, Hrvatski sabor i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (znanstveno područje: humanističke znanosti; znanstveno polje: povijest; znanstvena grana: hrvatska povijest).

   

  ČLANSTVO U UDRUGAMA:

  - Povijesno društvo otoka Krka, Krk
  - Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Zagreb
  - Matica hrvatska – Odjel za povijest, Zagreb
  - Društvo za hrvatsku povjesnicu, Zagreb
  - Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije – Stanak

   

Objavljeno: 16.12.2014.