Untitled Document

PRAVILNIK O DIPLOMSKOM RADU NA DIPLOMSKOM STUDIJU POVIJESTI1. Određivanje teme i mentorstva


Polaznik diplomskog studija mora najkasnije do početka 3. semestra diplomskog studija najaviti temu diplomskoga rada voditelju modula ili istraživačkog smjera koji studira.

            Diplomandi koji studiraju samo nastavnički modul mogu pisati diplomski rad ili u sklopu predmeta Didaktika povijesti ili na nekom od istraživačkih smjerova diplomskoga studija.

Ako žele pisati rad na istraživačkome smjeru, moraju pribaviti odobrenje voditelja nastavničkoga modula i voditelja željenoga istraživačkog smjera.
U daljnjem postupku za odobrenje teme u tom će ih slučaju zastupati voditelj toga istraživačkog smjera.

            Diplomandi integriranog nastavničkog studija povijest – geografija pišu jedan diplomski rad, po izboru ili na studiju povijesti (prema pravilima iz prethodnog članka) ili na studiju geografije na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu prema tamošnjim pravilima.

Vijeće Odsjeka za povijest na prijedlog voditelja modula ili smjera odobrava temu i naslov rada i imenuje mentora, a po potrebi i komentora.


2. Mentor i komentor

Mentor i komentor u načelu se imenuju između nastavnika koji predaju na smjeru koji diplomand studira.

Mentorom i komentorom može se po potrebi imenovati i stručnjak koji ne predaje na ovome diplomskom studiju povijesti  ako udovoljava općim zakonskim uvjetima za nastavnika diplomskog studija.

Znanstveni novak – asistent može biti imenovan komentorom ako je stekao stupanj magistra znanosti ili ako je položio ispit koji ga kvalificira za stjecanje doktorata znanosti.


3. Ograničavanje, prekid i promjena mentorstva


Vijeće Odsjeka za povijest može zbog broja studenata i kvalitete nastavnog procesa ograničiti broj mentorstava po pojedinom nastavniku.

Nastavnik koji mentorira diplomande, a planira se koristiti slobodnom studijskom godinom mora na vrijeme obavijestiti voditelja modula ili smjera na kojemu predaje hoće li tijekom slobodne studijske godine nastaviti obavljati dio svojih mentorskih dužnosti ili će zatražiti da prestanu sve njegove obveze mentora ili komentora. Ako na slobodnu studijsku godinu odlazi voditelj modula ili smjera, o tome obavještava pročelnika Odsjeka za povijest.
Nastavnik koji će se koristiti slobodnom studijskom godinom dužan je planirati organizaciju ili zamjenu mentorstava koja su u tijeku. Vijeće Odsjeka za povijest odobrava plan organizacije ili zamjene nastavnikovih mentorstava tijekom studijske godine.
Nastavnik je dužan na vrijeme obavijestiti studente kojima je mentor ili komentor da odlazi na studijsku godinu i kako će se u tom razdoblju obavljati mentorski poslovi.

Tijekom slobodne studijske godine nastavnik se smije imenovati za novo mentorstvo samo iznimno, uz izričit vlastiti pristanak ili zahtjev.

Vijeće Odsjeka za povijest može razriješiti mentora ili komentora i imenovati novoga temeljem pisanog i obrazloženog zahtjeva za promjenu mentora.
Zahtjev za promjenu mentora može se podnijeti do kraja 3. semestra diplomskoga studija. Može ga podnijeti mentor ili student. Zahtjev za promjenu komentora može podnijeti mentor, komentor ili student.


4. Način rada, obveze mentora i studenta

           
Diplomand piše rad uz konzultacije s mentorom i pod njegovim nadzorom.

Imenovani mentor obvezan je u svim fazama izrade diplomskog rada surađivati s diplomandom i kontinuirano pratiti njegov rad.
Mentor u dogovoru s diplomandom određuje broj i ritam njegovih individualnih konzultacija.
Ako je imenovan i komentor, mentor je s njime dužan dogovoriti područje i opseg konzultacija koje će diplomand obavljati sa svakim od njih i točno o tome uputiti studenta.
Mentor i komentor vode posebnu evidenciju o konzultacijama sa svojim diplomandima.
Student je obvezan osobno i samostalno izrađivati svoj diplomski rad. Za vlastito autorstvo i izvornost rada snosi punu i isključivu odgovornost.
Diplomski rad bit će odbijen, a protiv studenta će se pokrenuti disciplinski postupak kod nadležnog fakultetskog tijela utvrdi li se
- da je prepisao dijelove tuđih radova ili tuđe radove u cjelini;
- da se koristio rezultatima iz radova drugih autora, a nije ih citirao;
- da je kao korištene citirao radove koje nije stvarno pročitao;


5. Diplomski rad

Diplomski rad kojim se stječe titula magistra struke ima obilježja znanstvenog rada i mora biti napisan na osnovi odgovarajućih neobjavljenih i objavljenih izvora i literature.

Opseg osnovnog teksta diplomskog rada zajedno s bilješkama može biti najmanje 60 (šezdeset), a najviše 80 (osamdeset) kartica.
Kartica je stranica s površinom teksta od 1.800 slovnih mjesta računalnoga sloga.
Diplomski rad sa znatno većim ili znatno manjim opsegom osnovnog teksta s bilješkama može biti prihvaćen isključivo uz suglasnost i obrazloženje mentora.

Diplomski rad mora biti opremljen kritičkim aparatom, sažetkom na engleskom, popisom korištenih izvora i bibliografijom.
Obvezatni dijelovi diplomskoga rada, uz osnovni tekst s bilješkama, još su:
- bibliografija koja obuhvaća popis kratica, popis neobjavljenih izvora ili izdanja izvora i popis literature, uključujući i one elektroničke provenijencije.
- sažetak na engleskom jeziku.

Neobvezatni dijelovi diplomskoga rada mogu biti svrhoviti grafički i tablični prikazi, grafikoni, karte, slike i dr., te reprodukcije, čitanja i prijevodi odabranih izvora ili izvornih mjesta, kojima diplomand odluči opremiti rad, osobito ako je radio na građi koja još nije bila objavljena. Provenijencija neobvezatne opreme mora se u radu iskazati korektno, po pravilima za citiranje literature.
Radovi s nesvrhovitom, nefunkcionalnom i nekorektno citiranom neobvezatnom opremom bit će odbijeni.
Bibliografija i neobvezatni dijelovi diplomskoga rada ne ubrajaju se u očekivani opseg temeljnoga teksta s bilješkama.
Dijelovi diplomskoga rada nižu se i uređuju kako slijedi:
1. Osnovni tekst s bilješkama na dnu stranice, u koji na prikladnim mjestima mogu biti uvršteni neki elementi neobvezatne opreme (karte, slike, tablice, grafikoni...) s pripadnim legendama.
2. Sažetak na engleskome jeziku
3. Bibliografija
4. Prilozi (isključivo neobvezatna oprema).


6. Predaja i ocjena

Prije no što preda diplomski rad propisanoga opsega i oblika, diplomand je dužan osigurati da on bude jezično i pravopisno ispravan.

            Mentor i komentor utvrđuju da diplomand smije predati rad.

Diplomski rad predaje se u četiri uvezana primjerka računalnog ispisa i u elektroničkom obliku. (1800 znakova po kartici).

Vijeće Odsjeka za povijest imenuje tročlano povjerenstvo za ocjenu i obranu rada. Mentor i komentor su članovi povjerenstva.

Povjerenstvo ocjenjuje rad i zajedničkim pisanim izvještajem utvrđuje ocjenu.
Ako ocjena nije jednoglasna i pozitivna, rad se vraća diplomandu na doradu.
Ako je ocjena jednoglasna i negativna, povjerenstvo se o tome obvezatno očitovati vijeću Odsjeka za povijest koje će uz suglasnost mentora i u skladu sa zakonom preporučiti pristupniku daljnje korake.
Ako je ocjena jednoglasna i pozitivna, predsjednik povjerenstva zakazuje obranu rada.


7. Obrana

Tijekom obrane pod vodstvom predsjednika povjerenstva
- diplomand ukratko izlaže o predmetu diplomskog rada, o metodama koje je primijenio i o rezultatima koje je postigao;
- članovi povjerenstva ispituju diplomanda;
- povjerenstvo nasamo utvrđuje je li kandidat obranio rad i s kojim uspjehom;
- predsjednik objavljuje odluku povjerenstva.
Predsjednik povjerenstva vodi zapisnik o postupku obrane koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

Diplomand je završio diplomski studij povijesti kad je pred povjerenstvom uspješno obranio prethodno pozitivno ocijenjeni diplomski rad.
Uspješnom obranom stječe pravo na ECTS bodove koji su planom i programom diplomskog studija u posljednjem semestru predviđeni za kolegij Magistarska/diplomska  radionica.


Objavljeno: 16.12.2014.