EUROPSKA I SVJETSKA POVIJEST 19. STOLJEĆA (1789-1918)


Predavači:


dr. sc. Damir Agičić, izv. profesor


Šifra predmeta:PO1015 i PO1016 (jednopredmetni studij)
PO1041 i PO1042 (dvopredmetni studij)


Kratica predmeta:
EUR19


ECTS bodovi:
Jednopredmetni – 7 (predavanja i seminar) ili 6 (samo predavanja)
Dvopredmetni – 6 (predavanja i seminar) ili 3 (samo predavanja)


Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (ljetni)
Status: obvezatna predavanja; izborni seminar
Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno, ukupno 60 sati
Uvjeti: položen ispit iz predmeta Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka te upisan četvrti semestar
Ispit: pismeni


Sadržaj: Predmet obuhvaća povijest tzv. "dugoga 19. stoljeća", tj. razdoblja od Francuske revolucije (1789) do Prvoga svjetskog rata (1914-1918). Težište rada je na europskoj povijesti s komparativnim interpretacijama povijesti drugih dijelova svijeta. Gradivo obuhvaća vrste izvora i pojedine izvore za europsku i svjetsku povijest 19. stoljeća, metode njihovog kritičkog vrednovanja, temeljne podatke o osobama koje su bitno utjecale na zbivanja u tom vremenu, kao i o događajima i procesima u europskoj i svjetskoj povijesti 19. stoljeća. Neke od osnovnih tema koje će biti obrađivane jesu: industrijska revolucija; modernizacijski procesi u Europi; Francuska revolucija i Napoleon; društvene ideologije i doktrine (liberalizam, konzervativizam i socijalizam); rani nacionalizam i nacionalni preporodi; revolucija 1848; imperijalizam i kolonijalizam; postanak novih europskih sila i počeci blokovske politike; europske krize i ratovi na prijelazu stoljeća; promjene u načinu života, odijevanju, stanovanju, prehrani, radu, odmoru, zabavi itd. U predavanjima će se ukazati i na temeljne probleme te najvažnije događaje u razvoju drugih dijelova svijeta u 19. i na početku 20. stoljeća.


Oblici provođenja nastave: Predavanja, pisanje kratkih studentskih radova (npr. prikaza knjiga) i izrada kratkih prezentacija na zadanu temu. Seminarski rad s neobjavljenim i/ili objavljenim izvorima, izrada problemskih bibliografija, uvježbavanje postavljanja istraživačkog pitanja i strukturiranja stručnog rada te izrada seminarskog rada.


Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina): Cilj je objasniti studentima temelje suvremenog svijeta, tj. vrijeme postanka modernog industrijskog društva, razvoj nacionalnih ideja i političkih, gospodarskih, društvenih i kulturnih promjena u Europi i svijetu u 19. stoljeću. U predavanjima i osobito u seminaru radit će se na razvijanju kritičkog načina mišljenja studenata i razvoja njihove povijesne svijesti. Pozornost će biti usmjerena i na razvijanje vještina diskutiranja, govorenja i pisanja manjih studentskih radova; na seminaru će se razvijati sposobnost pisanja stručnih radova.


Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Pratit će se prisustvovanje studenata na nastavi, njihovo sudjelovanje u raspravama, priprema i izvršavanje seminarskih obveza te sve ostale aktivnosti na predmetu. Studenti će na kraju semestra moći u anonimnoj anketi ocijeniti rad nastavnika te iznijeti prijedloge za promjene i eventualna poboljšanja.


Način polaganja ispita i način provjere znanja: Na kraju nastave provodit će se pismeni ispit znanja. Na konačnu ocjenu utjecat će i zalaganje studenata u nastavi, te – ukoliko pohađaju seminar – aktivnost i uspješnost u izvršavanju seminarskih obveza.


Obvezna literatura:

  • Povijest svijeta od početka do danas, Naprijed, Zagreb [1976], str. 533-615 / (2. izdanje, Zagreb 1990)
  • Roberts, J. M., Povijest Europe, AGM, Zagreb 2002., str. 345-525


Dopunska literatura:

  • Hobsbawm, E., Doba revolucije, Školska knjiga – Stvarnost, Zagreb 1987.

  • Hobsbawm, E., Doba kapitala, Školska knjiga – Stvarnost, Zagreb 1989

  • Agičić, D., Podijeljena Poljska 1772.-1918., Srednja Europa, Zagreb 2004.

  • Carpentier, J. – Lebrun, F., Povijest Francuske, Barbat, Zagreb 1999.

  • Sellers, Ch. – May, H. – McMillen, N. R., Povijest Sjedinjenih Američkih Država, Barbat, Zagreb 1996.

  • podrobniji popis dodatne literature, kao i literature za seminarske radove u konzultacijama s nastavnikom


Objavljeno: 16.12.2014.