POVIJEST RANIH CIVILIZACIJA

Predavači:

dr. sc. Boris Olujić,
Jasmina Osterman


Šifra predmeta:
PO1002 i PO1077 (jednopredmetni studij)
PO1027 i PO1028 (dvopredmetni studij)


Kratica predmeta:
SPI1 i SPI12 (jednopredmetni studij)
SPI1D i SPI1D2 (dvopredmetni studij)


ECTS bodovi:
Jednopredmetni – 7 (4 predavanje + 3 seminar)
Dvopredmetni – 4 (predavanja+seminar) ili 2 (samo predavanja)


Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski)
Status: obavezan za jednopredmetne, za dvopredmetne obvezatna samo 2 sata predavanja, a seminar izborni, alternativno s drugim kolegijima ponuđenima iz stare povijesti
Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata seminara na tjedan
Uvjeti: nema
Ispit: pismeni


Sadržaj:
Kolegijem se komparativno, dijakronijski i sinkronijski, prati povijesni razvitak nekoliko najstarijih civilizacijskih žarišta, poput Egipta, Mezopotamije, Sirije, Irana, Anadolije i istočnog Sredozemlja. Naglasak nije na faktografskom pregledu, već na razumijevanju povijesnih procesa, promjena, kontinuiteta i diskontinuiteta čovjekovog trajanja u prostoru. Predavanja daju pregled međusobno povezanih pojava, poput tehnološkog razvitka, urbanizacije, prometnog povezivanja, nastajanja globalnih imperija, problema etniciteta i etničkog identiteta, konceptualizacije religijskog i mitološkog svijeta i dr. Seminar tematski prati predavanja i ujedno ih problematizira. Seminar omogućuje praktičan rad na razumijevanju i intepretaciji različitih literarnih i arheoloških izvora, a pretpostavlja i promišljanje mogućih metodoloških pristupa i teorijskih modela. U izvođenju nastave predviđena je i terenska nastava (rad u Arheološkom muzeju i Muzeju Mimara u Zagrebu, u NSK, posjet prigodnim, tematski bliskim izložbama i sl.)


Cilj:
Cilj je kolegija da osposobi studente za razumijevanje najvažnijih procesa u dugom povijesnom trajanju prostora, na kojem nastaju prva organizirana društva. Kolegijem ih upoznajemo s osnovnom terminologijom i kronologijom, ali i suvremenim paradigmama i mogućim teorijskim i praktičnim pristupima u istraživanju najstarije povijesti čovječanstva.


Literatura:

  • Povijest svijeta (The Times), Zagreb 2002, Hena Com, 16-67;

  • F. BOURBON, Drevne civilizacije. Velike kulture svijeta, Zagreb 2002, Mozaik knjiga, 92-268;

  • A. SILIOTTI, Egipat. Hramovi, bogovi, ljudi, Zagreb 1999, Mozaik knjiga;

  • S. KOCHAV, Izrael. Zemlja i njezin sjaj, Zagreb 2000, Mozaik knjiga;

  • B. KUNTIĆ-MAKVIĆ, B. OLUJIĆ, Mali pojmovnik stare povijesti: Ispitno pomagalo, Zagreb 2004, FF Press


Dopunska literatura:

  • The Cambridge Ancient History 1-3, Cambridge 2002, Cambridge University Press (odabrana poglavlja);

  • H. Crawford, Sumer and Sumerians, Cambridge 1994, University Press;

  • Herodot, Povijest (prev. D. ŠKILJAN), Zagreb 2000, Matica Hrvatska (odabrana poglavlja)Objavljeno: 16.12.2014.