OBRADA I PREZENTACIJA STAROEGIPATSKIH PREDMETA U

MUZEJSKIM ZBIRKAMA:

Uvod u egiptološke studije

dr. sc. Mladen Tomorad 

 

Naziv predmeta: Obrada i prezentacija egipatskih predmeta u muzejskim zbirkama: uvod u egiptološke studije

 

ECTS-bodovi: 3

 

Jezik: hrvatski

 

Trajanje: 1 semestar; ljetni

 

Vrijeme održavanja: ponedjeljak 8:00-9:30 A-202

 

Status: izborni predmet (fakultetska ponuda)

 

Predmet je prvenstveno namijenjen studentima povijesti, arheologije i muzeologije.

 

Oblik nastave: 2 sata predavanja na tjedan. P = 30 sati.

 

Uvjeti: nema

 

Ispit: Vrednovanje prisutnosti i stečenih znanja tijekom pohađanja nastave: pismeni ili usmeni ispit.

 

Sadržaj predavanja:

  1. Što je egiptologija i čime se bavi. Nastanak i razvoj egiptologije. Povijest najvažnijih egiptoloških istraživanja.
  2. Izvori za staroegipatsku povijest. Najvažnije tiskane zbirke izvora. Kapitalna egiptološka literatura.
  3. Kronologija i datacija.
  4. Klasifikacija predmeta.
  5. Terminologija i nazivlje (hrvatski i međunarodni egiptološki tezaurus).
  6. Jezik i pismo. Osnove pisanje hijeroglifa.
  7. Pregled staroegipatskih lokaliteta (Gornji Egipat, Donji Egipat).
  8. Najvažnije staroegipatske muzejske zbirke u svijetu i Hrvatskoj.
  9. Metode analize, obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta. Muzejska dokumentacija. Primjeri domaćih muzejskih zbirki (projekt Croato-Aegyptica Electronica).
  10. Egiptološki web portali. Baze podataka egiptoloških zbirki u svijetu i Hrvatskoj.

 

Ciljevi:

Upoznavanje studenata s razvojem jedne od najmlađih povijesnih znanosti – egiptologijom.

Osnovna znanja i vještine: rad s digitalnim slikovnim i audio-vizualnim izvorima, bazama podataka na Internetu; rad s izvorima, literaturom i predmetima u muzejskim zbirkama; znanja o nastanku i razvoju egiptologije, velikim muzejskim zbirkama i brojnim lokalitetima. Primjena stečenih znanja u istraživanjima i pri radu s muzejskim zbirkama.

 

Literatura:

Tomorad M., Egipat u Hrvatskoj, Barbat - Zagreb 2003.

Tomorad M., Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskih zbirkama u Hrvatskoj, doktorska disertacija, Zagreb 2006.

Tomorad M., Croato-Aegyptica Electronica – Model obrade i analize staroegipatskih predmeta u muzejskih zbirkama u Hrvatskoj, Muzeologija, 41.-42. (2004./2005.), Zagreb 2007., 218-239

Tomorad M., Staroegipatska civilizacija, Meridijani - Zagreb (rukopis; u pripremi za tisak)

 

Web portali:

www.egyptology.com

www.ccer.nl

www.globalegyptianmuseum.com

www.petrie.ucl.ac.uk

www.croato-aegyptica.hr

http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk


Objavljeno: 16.12.2014.