Mletačka Republika: imperijalna baština

  
Jezik: hrvatski
Trajanje: 1 semestar
Status: obvezatni za znanstveno i nastavničko-znanstveno usmjerenje i izborni za prediplomski i diplomski studij
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat seminara/praktikuma tjedno
Sadržaj: Proučavanje mletačke imperijalne baštine nužno je za poznavanje i razumijevanje temeljnih problema policentrično strukturirane ranonovovjekovne povijesti Mediterana i Jugoistočne Europe, kako u regionalnom tako i u nacionalnom kontekstu. Zbog toga će težište znanstvenonastavnog interesa biti podjedanko na središnjim strukturama vlasti i moći Mletačke Republike, kao i na strukturalnim osobitostima njene imperijalne periferije koju čine dvije osnovne cjeline: mletačko kopneno zaleđe (Terraferma) i mletački prekomorski posjedi (Stato da Mar). U formi multi- i transkulturalnih studija te primjenom komparativnohistorijske metode bit će obuhvaćena sljedeća problematika: odnosi Venecije i njenih posjeda u kontekstu ranonovovjekovnog opadanja moći Mletačke Republike i prilagodbi novim političkim i ekonomskim okolnostima; civilizacijske i kulturološke interferencije u mletačkim periferijama; kontinuiteti i promjene sociodemografskih i etnokonfesionalnih struktura; imperijalna sučeljavanja i oscilacije u «istočnoj politici» Venecije; kulturno nasljeđe Venecije i njezin utjecaj na domicilne (grčke, albanske, «ilirske») kulture.
Oblici provođenja nastave: Problemska predavanja, seminarski rad, upoznavanje s  osnovnim pravilima pisanja i kritike stručnog i znanstvenog članka (seminarskog rada), power-point prezentacije, rad na objavljenim i neobjavljenim izvorima, izrada problemskih bibliografija.
Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina): Upoznavanje studenata s recentnim spoznajama iz povijesnih istraživanja mletačke imperijalne baštine. Razvijanje sposobnosti znanstvenopovijesnog promišljanja i razumijevanja temeljnih problema hrvatske povijesti ranoga novog vijeka (fenomeni, strukture, procesi) uklopljenih u šire kontekste regionalne (mediteranske/balkanske) povijesti s težištem na imperijalnom nasljeđu Mletačke Republike.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe nastave: Nastavnik će kontinuirano pratiti i vrednovati rad i zalaganje svakog pojedinog studenta kako na predavanjima tako i na seminaru odnosno praktikumu. Kvaliteta i uspješnost nastave provjeravat će se primjenom anonimnih anketa koje će studenti ispunjavati krajem semestra. 
ECTS-bodovi: 5. Aktivno sudjelovanje u nastavi te izvršavanje radnih obveza na seminaru i praktikumu donosi 3 boda, pismeni ispit donosi 2 boda.
Način polaganja ispita i način provjere znanja: Predviđen je pismeni ispit u formi testa znanja. Konačna ocjena temeljit će se na ocjeni pojedinačnih doprinosa u nastavi (60%) i na ocjeni iz testa znanja (40%).
Popis ispitne literature
Braudel, Fernand. Sredozemlje i sredozemni svijet u doba Filipa II. Zagreb, 1998., 18-117; Braudel, Fernand. Vrijeme svijeta. Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV. do XVIII. stoljeća. Zagreb, 1992., 130-154; Diehl, Charles.  Mletačka republika. Zagreb, 2005. (u tisku), odabrana poglavlja; Proccaci, Giuliano. Povijest Talijana. Zagreb, 1996., 65-181; Roksandić, Drago. «Dio I. Predmet, pristupi metode.» Triplex Confinium ili o granicama i regijama hrvatske povijesti 1500.-1800. Barbat, 2003., 1-50.
Popis dopunske literature
Bracewell, Catherine Wendy. Senjski uskoci. Piratstvo, razbojništvo i sveti rat na Jadranu u šesnaestom stoljeću. Zagreb, 1997; Čoralić, Lovorka. Venecija. Kraljica mora s lagunarnih sprudova. Povijest mletačke republike. Samobor, 2004., 49-159; Stanojević, Gligor. Jugoslovenske zemlje u mletačko-turskim ratovima XVI.-XVIII. vijeka. Beograd, 1970. (ćir.); NB: Ostala dopunska literatura bit će objavljena na web stranicama Odsjeka za povijest.


Objavljeno: 16.12.2014.