Untitled Document

 

Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka

dr. sc. Borislav Grgin, redoviti profesor
dr. sc. Hrvoje Gračanin, docent
Ivan Botica, znanstveni novak

ECTS bodovi
Jednopredmetni – 8
Dvopredmetni – 7 (predavanja i seminar) ili 5 (samo predavanja)

 

Jezik: hrvatski

Trajanje:
jedan semestar (2., ljetni)

Status:
obvezatni predmet

Oblik nastave:
30 x 2 sata predavanja i 15 x 2 sata seminara = 60+30 = 90 sati predavanja i seminara

Uvjeti:
upisan drugi semestar

Sadržaj:
Periodizacija srednjovjekovne povijesti. Najznačajniji datumi i događaji srednjovjekovne povijesti u najvažnijim europskim državama. Analiza srednjovjekovnih društvenih struktura. Analiza različitih društvenih slojeva; plemstva, svećenstva, građanstva i seljaštva. Religija i crkva u srednjovjekovnim društvima; redovništvo, samostani, biskupije i papinstvo. Procesi kristijanizacije i urbanizacije, karolinška renesansa, renesansa 12. stoljeća, napredak u poljoprivredi i obradi zemlje, tehnološki razvoj, razvoj školstva, sveučilišta, znanosti i umjetnosti, promjene u stanovanju, odjeći i prehrani. Analiza razvoja ideja, osjećajnosti i mentaliteta srednjovjekovnih ljudi.
Rad u seminaru na ključnim pisanim izvorima za europsku srednjovjekovnu povijest. Rad na tiskanim izvorima i građi dostupnoj na Internetu. Upoznavanje s jezikom, stilom i mentalitetima autora te sa sadržajem, strukturom i posebnostima pojedinih tekstova.

Kompetencije:
Upoznavanje studenata sa srednjovjekovnom europskom poviješću pristupom suvremene historijske znanosti. Naglasak na razumijevanju temeljnih pojmova, struktura i procesa. Kod studenata potaći izgradnju suvremene kulture povijesnog mišljenja. Osposobljavanje za samostalno promišljanje europske srednjovjekovne povijesti, pružanjem referentnog okvira za kretanje kroz područja specijalističkog istraživanja ili druge povijesne epohe i sadržaje. Osposobljavanje za samostalno služenje relevantnom izvornom građom i literaturom, što omogućuje da studenti sami produbljuju i dopunjavaju stečena znanja.

Način rada: 
Nastava će se odvijati u obliku predavanja i seminara. Na seminarima će studenti kao zadaću dobiti izradu bibliografije vezane uz neki uži problem te usmenu analizu jednog teksta na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ispit će se sastojati od pismene provjere znanja o temama koje su predavane.

Način polaganja ispita:
Ispit je pismeni i može se polagati odmah po završetku nastave.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
: Uspjeh na ispitu se javno oglašava, a na kraju ispitnog roka provodi se evaluacija od strane studenata.

Obvezatna literatura:

Ivo Goldstein – Borislav Grgin, Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku, Novi liber, Zagreb 2006, 535 str.

Dopunska literatura:

Miroslav Brandt, Srednjovjekovno doba povijesnog razvitka, Školska knjiga, Zagreb 1995.
Johan Huizinga, Jesen srednjega vijeka, Naprijed, Zagreb 1991.
Jacques Le Goff, Civilizacija srednjovjekovnog Zapada, Golden marketing, Zagreb 1998, str. 29-491.
Roberto Lopez, Rođenje Evrope: st. V-XIV, Školska knjiga, Zagreb 1978.
Internet Medieval Sourcebook na web-stranici www.fordham.edu/halsall/sbook.html

Predviđa se hrestomatija izvora za europsku povijest srednjeg vijeka.


Objavljeno: 16.12.2014.