Predmet: Srednjovjekovni latinski jezik I 

 

 


Jezik: hrvatski

 

Trajanje: jedan semestar (7., zimski)

 

ECTS-bodovi: 6

 

Status: obvezatni za usmjerenje, izborni za ostale studente

 

Oblik nastave: 30 sati predavanja i seminara

 

Uvjeti: predznanje iz latinskog jezika na razini općega gimnazijskog predmeta ili položen tečaj iz latinskog jezika na fakultetu

 

Ispit: pismeni i usmeni

 

Sadržaj: Srednjovjekovni latinski jezik I podrazumijeva teoretsko upoznavanje i praktično svladavanje latinskoga jezika kojim su pisani srednjovjekovni izvori za hrvatsku povijest od IX. do XII. stoljeća. Hrvatski srednjovjekovni latinitet odlikuje se osobitostima i ima određena nacionalna obilježja kao i kod drugih naroda. Jezik je to epigrafičkih spomenika i diplomatičke građe. Kroz čitanje, prevođenje i analizu izabranih najvažnijih dokumenata stječe se vještina razumijevanja i korištenja tih povijesnih vrela. Osnovne teme: diplomatička građa (vladarske isprave i kartulari), epigrafički spomenici.  

 

Kompetencije: Studenti će dobiti osnovna znanja iz srednjovjekovnog latiniteta kojim su pisani dokumenti koji predstavljaju povijesna vrela za hrvatsku srednjovjekovnu povijest. U okviru predmeta steći će se teoretsko znanje kao i praktično svladavanje latinskog jezika koji se koristio od IX. do XII. stoljeća na hrvatskim povijesnim prostorima.

 

Način rada: Nastava se odvija kroz predavanja i seminarski rad odnosno praktične vježbe, po mogućnosti i u arhivu.

 

Način polaganja ispita i provjera kvalitete: Konačna ocjena donosi se na temelju redovitosti pohađanja nastave (20%), aktivnosti u nastavi (20%) i usmenog ispita (60%)

 

Način praćenja kvalitete i uspješnost izvedbe predmeta: Uspjeh na ispitu se javno oglašava, a na kraju ispitnog roka provodi se evaluacija od strane studenata.

 

Popis literature potrebne za polaganje ispita: U pripremi su skripta i udžbenik.

 

TEKAVČIĆ, Pavao, Uvod u vulgarni latinitet (s izborom tekstova), Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1970.

Supetarski kartular - Chartulare sancti Petri (Jura sancti Petri de Gomai). Uredio i popratio uvodnim arheološkim, historijsko-topografskim, paleografskim, diplomatičkim i hronološkim studijama Viktor NOVAK. Lingvistička analiza Petar SKOK, (Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 43), Zagreb 1952., str. 246-251.

PERIĆ, Olga, Jezični slojevi Trpimirove darovnice, Živa antika, god. XXXIV, sv. 1-2, Skopje 1984. 

MANTELLO, F. A. C. – RIGG, A. G., Medieval Latin. An Introduction and Bibliographical Guide, Washington 21999.

Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae – Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Sabrali Jakov Stipišić i Miljen Šamšalović, izd. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, sv. I, Zagreb 1967. (izbor tekstova)

 

 


Priručnici:

Lexicon latinitatis medii aevi Iugoslaviae, sv. I-II, Zagreb 1973-1978.

DU CANGE, Charles du Fresne, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Graz 1954. (anastatsko izdanje)

BARTAL, Antonius, Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hungariae, In aedibus B. G. Teubneri, Lipsiae-Budapestini 1901.

BELLOSZTENECZ, Joannis, Gazophylacium seu Latino-Illyricorum onomatum aerarium, Typis Joannis Baptistae Weitz, Zagrabiae 1740. (reprint: 1972. i 1998.)

 
 
 
 

Tjedni raspored:

1.) Uvod

2) Literatura

3) Nastanak i glavne karakteristike srednjovjekovnog latiniteta

4) Franački anali i kronike

5) Pisma pape Ivana VIII.

6) Trpimirova isprava

7) Trpimirova isprava II. dio

8) Zvonimirova zavjernica

9) Kartular samostana sv. Marije

10) Kartular samostana sv. Marije II. dio

11) Kartular samostana sv. Petra

12) Kartular samostana sv. Petra II. dio

13) Saborski zaključci iz X. st.

14) Fundacijska listina samostana splitskih benediktinki

15) Fundacijska listina samostana splitskih benediktinki II. dio


Objavljeno: 16.12.2014.