Predmet: Latinska paleografija

 
 

Jezik: hrvatski

 

Trajanje: jedan semestar (8., ljetni)

 

ECTS-bodovi: 3

 

Status: obvezatni za usmjerenje, izborni za ostale studente

 

Oblik nastave: 30 sati  predavanja i vježbi

 

Uvjeti: položen Srednjovjekovni latinski I

 

Ispit: pismeni i usmeni

 

Sadržaj:

U okviru ovoga predmeta obrađuje se povijest i razvoj latinskoga pisma odnosno latinska paleografija čije poznavanje predstavlja temelj za izučavanje srednjovjekovlja općenito, pa tako i hrvatskoga. U okviru predmeta obrađuju se osnovni pojmovi, naglasak je na samom svladavanju praktičnih vještina što podrazumijeva rad na povijesnim vrelima. Uvod. Pojam, cilj i metoda latinske paleografije. Postanak i razvoj latinske paleografije, osobito u Hrvata. Materija rukopisa, oblik rukopisa. Razvoj latinskog pisma. Klasifikacija i opća periodizacija latinskog pisma. Pisma rimskog razdoblja. Srednjovjekovna pisma. Kratice. Beneventana. Karolina. Gotica. Humanistika.

 


Kompetencije: Studenti će dobiti uvid u mogućnosti korištenja dokumenata kao relevantnih povijesnih vrela, upoznat će se s najvažnijom literaturom i metodologijom znanstveno-stručne interpretacije uz svladavanja paleografije kao praktične vještine i stjecanje teoretskog znanja. Predviđeno je praktično svladavanje (transkribiranje) odabrane građe, rad u arhivima, bibliotekama i sl.

 

Način rada: Nastava se odvija kroz predavanja i seminarski rad odnosno praktične vježbe, po mogućnosti i u arhivu.

 

Način polaganja ispita i provjera kvalitete: Konačna ocjena donosi se na temelju redovitosti pohađanja nastave (20%), aktivnosti u nastavi (20%) i usmenog ispita (60%)

 

Način praćenja kvalitete i uspješnost izvedbe predmeta: Uspjeh na ispitu se javno oglašava, a na kraju ispitnog roka provodi se evaluacija od strane studenata.

 


 


Popis literature potrebne za polaganje ispita:

STIPIŠIĆ, Jakov, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi: latinska paleografija, opća diplomatika, kronologija, rječnik kratica, izd. Školska knjiga, Zagreb 31991. (ili izdanja: iz 1972. i 21985.)

ŠANJEK, Franjo, Osnove latinske paleografije hrvatskog srednjovjekovlja, izd. Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1996.

NOVAK, Viktor, Latinska paleografija, Univerzitet u Beogradu, izd. Naučna knjiga, Beograd 1952. (ili druga izdanja 1966., 1980., 1987., 1991.)

NOVAK, Viktor, Scriptura Beneventana s osobitim obzirom na tip dalmatinske beneventane. Paleografijska studija, izd. Tisak Tipografije d.d., Zagreb 1920.

CAPPELLI, Adriano, Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature latine ed italiane. Usate nelle carte e codici specialmente del medio-evo riprodotte con oltre 14000 segni incisi: con l'aggiunta di uno studio sulla brachigrafia medioevale, un prontuario di Sigle Epigrafiche, l'antica numerazione romana ed arabica ed i segni indicanti monete, pesi, misure, etc., izd. Ulrico Hoepli, Milano 1996. (pretisak izdanja iz 1929. g.)

 


 


Tjedni raspored:

1.Uvod.

2. Pojam, cilj i metoda latinske paleografije.

3. Postanak i razvoj latinske paleografije, osobito u Hrvata.

4. Materija rukopisa.

5. Oblik rukopisa.

6. Razvoj latinskog pisma.

7.Klasifikacija  i opća periodizacija latinskog pisma.

8. Pisma rimskog razdoblja.

9. Srednjovjekovna pisma.

10. Kratice. 

11. Beneventana.

12. Karolina.

13. Gotica.

14. Humanistika.

15. Arhiv

 


Objavljeno: 16.12.2014.