Nastavno-pedagoška praksa

(VII. – X. semestar) 


Trajanje: VII. – X. semestar

 

Cilj: Razviti praktične aspekte nastavničke kompetencije kroz osobno iskustvo poučavanja nastave povijesti u osnovnoj i srednjoj školi; povezati teorijske spoznaje iz relevantnih kolegija s konkretnim primjerima nastavne prakse; razviti osjećaj profesionalnosti i profesionalne odgovornosti; razviti sposobnost za samoprocjenu nastavničke kompetencije.

 

Struktura: Nastavna se praksa realizira kroz hospitiranje i držanje nastave u školama, individualni samostalni rad studenta, te kroz praktikum (vidi: Radionica kreativne nastave povijesti) i obvezne individualne konzultacije s predmetnim nastavnikom na Filozofskom fakultetu.

 

Nastavno-pedagoška praksa podijeljena je na dva dijela:

 • Prvi dio prakse odvija se tijekom VII. i VIII. semestra i u funkciji je nastave u okviru predmeta Didaktika povijesti. U VII. semestru studenti/ studentice dužni su hospitirati na 20 sati nastave (10 sati u osnovnoj i 10 sati u srednjoj školi). U VIII. semestru dužni su održati 3 nastavna sata (2 pripremna i 1 ogledni sat).
 • Drugi dio prakse – koji ujedno čini glavninu nastavno-pedagoške prakse tijekom nastavničkog studija – odvija se tijekom IX. i X. semestra. Obuhvaća 15 sati hospitiranja i 14 sati održavanja nastave u osnovnoj školi te 15 sati hospitiranja i 14 sati održavanja nastave u srednjoj školi (ukupno 30 sati hospitiranja i 28 sati održavanja nastave).

Broj bodova: 10 (2 u VII. i VIII. semestru te 8 u IX. i X. semestru)

    Opterećenje studenta u radnim satima
  Hospitacije 120 radnih sati
  Držanje nastave 150 radnih sati
  Individualne konzultacije 30 radnih sati
  Sastavljanje portfolija 10 radnih sati
 

 


Hospitacije (50 nastavnih sati u osnovnim i srednjim školama) uključuju promatranje nastave koju izvode nastavnici u školama-vježbaonicama, te drugi studenti koji školsku praksu izvode u određenoj školi. Svakom satu prethodi uvodni razgovor i analiza nakon promatrane nastave. Također uključuju studentov uvid u cjelokupni pedagoški život škole (upoznavanje škole, prisustvovanje sjednicama, upoznavanje različitih nastavničkih zaduženja, rad s učenicima s posebnim potrebama, upoznavanje s radom povijesne skupine itd.), što iznosi dodatnih 10 nastavnih sati. Studenti/ studentice tijekom hospitacija vode dnevnik nastavno-pedagoške prakse. Ukupno opterećenje u ovom dijelu prakse iznosi 120 radnih sati.

 

Samostalno održavanje nastave. Student/ica tijekom školske prakse održava ukupno 30 nastavnih sati: 15 sati u osnovnoj školi i 15 sati u srednjim školama (gimnazije i srednje strukovne škole), kako bi stekao/la iskustvo poučavanja povijesti na različitim razinama i u različitim uvjetima odgojno-obrazovnog proces. Barem 5 sati treba realizirati u istom odjeljenju kako bi stekao/la uvid u razvojne aspekte procesa nastave i učenja te razvio/la osjećaj profesionalne odgovornosti za učenike koje poučava. Studentovo održavanje nastave sustavno nadgleda i ocjenjuje mentor, a ocjena je dio ukupne ocjene predmeta. Studenti/ studentice će na pripremu i analizu jednog sata kojeg samostalno izvode trošiti u prosjeku pet radnih sati. Ukupno studentovo opterećenje u ovom dijelu prakse iznosi 150 radnih sati.

 

Individualne konzultacije: Student/ica je dužan/na tijekom prakse pohađati individualne konzultacije te dogovarati se s predmetnim nastavnikom na Filozofskom fakultetu tijekom pripremanja nastave. Ukupno studentovo opterećenje u ovom dijelu prakse iznosi 30 radnih sati.

 

Sastavljanje portfolija podrazumijeva prikupljanje dokumenata o razvijanju vlastite nastavničke kompetencije, što uključuje primjerke priprema za nastavne sate s popratnim nastavnim materijalima, mentorove procjene kvalitete studentove nastave, samoevaluaciju postignute nastavničke kompetencije, dnevnik prakse te, kao neobavezan dio, video snimku samostalne nastave. Ukupno studentovo opterećenje u ovom dijelu prakse iznosi 10 radnih sati.


Objavljeno: 16.12.2014.