SYLLABUS

 

Naziv: Povijest međunarodnoga komunističkog pokreta

 

Predavač: Dr. sc. Ivo Banac, red. prof.

 

Šifra predmeta:

 

Kratica predmeta:

 

ECTS-bodovi: 5

 

Jezik: hrvatski

 

Trajanje: 1 semestar (zimski)

 

Status: izborni

 

Oblik nastave: 4 sata tjedno (3 sata predavanja  i 1 sat seminara)

 

Uvjeti: nema 


Sadržaj: Povijest komunističkog pokreta od marksističkih izvorišta, ruskog revolucionarnog modela i stvaranja Treće internacionale (Kominterne) do raspada komunizma kao svjetskog sustava. Naglasak je na međunarodnom pokretu, ne toliko na povijesti pojedinih komunističkih režima, na ideologiji lenjinizma-staljinizma u međunarodnim okvirima, utjecaju velikodržavlja i nacionalizma, te posljedicama policentrizma i destaljinizacije.  


RASPORED RADA: 


1. tjedan

Predavanja: Uvod u problematiku. Izvori marksizma i socijalistički pokret.

Seminar: Dogovor oko seminarskih obveza.

 

2. tjedan

Predavanja: Ruski revolucionarni pokret, lenjinizam i Ruska revolucija.

Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.

 

3. tjedan

Predavanja: Kominterna u razdoblju revolucionarnog uzleta (1919.-1920.).

Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.

 

4. tjedan

Predavanja: Rascjepi u europskom socijalizmu i jedinstvena fronta (1921.-1923.).

Seminar: Analiza relevatnih tekstova. Komentar i rasprava.

 

5. tjedan

Predavanja: Razdoblje “relativne stabilizacije” i trockistički izazov (1924.-1928.).

Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.

 

6. tjedan

Predavanja: Zaobilaženje kapitalizma u Trećem svijetu: “nacionalno i kolonijalno pitanje”. “Klasa protiv klase”: staljinizacija Kominterne i uspon fašizma (1929.-1933.).

Seminar: Kolokvij

 

7. tjedan

Predavanja: Pučka fronta i Španjolski građanski rat (1934.-1939.). Čistke u SSSR-u.

Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.

 

8. tjedan

Predavanja: Pakt Ribbentrop-Molotov, “Drugi imperijalistički rat”, napad na SSSR, Velika koalicija i raspuštanje Kominterne.

Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.

 

9. tjedan

Predavanja: Komunistički otpor, Jugoslavenska revolucija i “narodne demokracije” Istočnoj Europi (1941.-1953.).

 

10. tjedan

Predavanja: Revolucije u Kini i Vijetnamu; Korejski rat.

Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.

 

11. tjedan

Predavanja: Destaljinizacija, Mađarska revolucija i sovjetsko-kineski rascjep.

Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.

 

12. tjedan

Predavanja: “Revolucija u revoluciji”: dugi marš Fidela Castra. Vijetnam, Kulturna revolucija i nova ljevica.

Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.

 

13. tjedan

Predavanja: Reformni komunizam u Istočnoj Europi: Čehoslovačka, Mađarska i Jugoslavija. Kriza komunističkog sustava.

Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.

 

14. tjedan

Predavanja: Četiri modernizacije i perestrojka. Kontrarevolucija i revolucija: od Tijananmena do Kolovoške revolucije (1989.-1991.)

Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.

 

15. tjedan

Predavanja: Komunizam i nacionalizam. Komunistički stil.

Seminar: Kolokvij  


Način polaganja ispita: Od studenata se očekuje redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastavnog rada. Pismeni ispiti polažu se u seminarskim kolokvijima. Kopnačna ocjena temeljit će se na evaluaciji individualnog rada i na rezultatima pismenog ispita. 


Popis ispitne literature:

Robert V. Daniels, ur., A Documentary History of Communism and the World. (dijelovi)

Karl Marx i Friedrich Engels, Komunistički manifest.

V.I. Lenjin, Što da se radi?

V.I. Lenjin, Dječja bolest “ljevičarenja” u komunizmu.

J.V. Staljin, O osnovama lenjinizma.

Mao Zedong, Kineska nova demokracija.

Georgi Dimitrov, The Diary of Georgi Dimitrov (Dnevnik Georgi Dimitrova).

Juan M. del Aguila, Cuba: Dilemmas of a Revolution (Kuba: Dileme revolucije).

George Orwell, Homage to Catalonia (Kataloniji u čast).


Objavljeno: 16.12.2014.