SYLLABUS

 

Naziv studija : povijest

 

Predavač: prof. dr. sc. Nenad Moačanin

 

Naziv kolegija: Turska Hrvatska

 

Šifra kolegija:

 

Kratica kolegija: TH RNV

 

ECTS-bodovi: 3 ECTS Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave. Pohađanje donosi jedan ECTS bod, aktivnost na satu i rad u nastavi donosi 1 ECTS bod. Završni ispit donosi 1 ECTS bod. 

 

Jezik: hrvatski

 

Trajanje: jedan semestar (zimski)

 

Status: izborni

 

Oblici provođenja nastave: 2 sata predavanja tjedno

 

Cilj kolegija: Upoznati studente sa strukturama, procesima i fenomenima ranonovovjekovne povijesti hrvatskih zemalja u sklopu Osmanskoga Carstva u širem regionalnom kontekstu.

 

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: kolegij je jedna od sastavnica ukupne tematike poznavanja hrvatske povijesti u Ranom Novom vijeku.

 

Korištene metode: Predavanja su koncipirana kao pregledna izlaganja odabranih tematskih cjelina, odnosno kao uvod u najvažnije strukture i procese ranonovovjekovne povijesti hrvatskih zemalja u sklopu Osmanskoga Carstva. Predavanje ne isključuju komunikaciju između nastavnika i studenata.  

 

Sadržaj kolegija:

 

 1. Uvod: objašnjenje načina rada, obrazloženje odabira tema i koncepcije predavanja.
 2. Pregled relevantne historiografije.
 3. Osmanska osvajanja i upravna podjela. Tipologija prostorne organizacije.
 4. Turska krajina: neujednačenost ustroja i izostanak teritorijalizacije.
 5. Turska krajina: panonski i dinarski prostor.
 6. Vlasi: konstante i varijable.
 7. Migracije.
 8. Islamizacija, uzroci, interpretacije.
 9. Položaj kršćanskih crkava.
 10. Društvene strukture i gospodarstvo.
 11. Gradovi, trgovina i obrti.
 12. Grad sa svim funkcijama: turska Požega.
 13. Grad kao prometni i poslovni centar: turski Osijek.
 14. Dinamika društvenih konflikata. Osamnaesto stoljeće u Bosni.
 15. Zaključci.

 

Način polaganja ispita: Student može dobiti potpise i ocjenu ako sakupi sve tražene bodove (vidi rubriku ECTS-bodovi). Ukupna ocjena formira se na osnovu ocjene rada u nastavi te na osnovu pismenog ispita u omjeru 50:50%. Pismeni ispit znanja izvodi se na kraju semestra, u predviđenim ispitnim rokovima. Pitanja za ispit znanja bit će koncipirana na osnovu ispitne literature i predavanja. 

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Nastavnik kontinuirano prati i vrednuje rad svakog studenta. Uspješnost izvedbe nastavnika provjerava se anonimnom anketom, koja se među studentima provodi na kraju semestra.

 

Ispitna literatura:

Nenad Moačanin, Turska Hrvatska, Zagreb 1999, 211 str.

Nenad Moačanin (koautorstvo sa Željkom Holjevcem), Hrvatsko-slavonska Vojna Krajina i Hrvati pod vlašću Osmanskoga Carstva u Ranome Novom vijeku, Zagreb 2007., 108-176; 180-186.


Objavljeno: 16.12.2014.