SYLLABUS

 
Poljska u doba podjela (1772-1918)
 


Predavač: prof. dr. Damir Agičić

 

ECTS-bodovi: 3 boda

 

Šifra kolegija: …………..

 

Kratica: PDP

 

Jezik: hrvatski

 

Trajanje: jedan semestar; 30 sati (zimski semestar 2007/2008.)

 

Status: izborni za studente preddiplomskog studija povijesti i poljskoga jezika i književnosti (do 20 studenata povijesti i do 10 studenata poljskoga; ukupno 30 studenata)

 

Oblici provođenja nastave: 2 sata tjedno predavanja

 

Uvjeti: nema

 

Način rada: Predavanja.

 

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina): Svrha predmeta je proširiti spoznaje studenata o povijesnom razdoblju u kojemu je privremeno prestala postojati poljska država, a Poljaci su živjeli podijeljeni u tri velesile: Habsburškom Carstvu, Rusiji i Pruskom kraljevstvu. Bit će prikazan nacrt temeljnih problema srednjo-istočnoeuropske povijesti u 19. stoljeću, kao i pitanja razvoja nacionalnih ideja i borbe za nacionalnu i državnu samostalnost Poljaka.

 

Sadržaj kolegija: Razdoblje od posljednje četvrtine 18. do početka 20. stoljeća donijelo je niz promjena u poljskoj povijesti – od podjela, širenja nacionalne ideje na sve slojeve društva, ustanaka za oslobođenje od strane vlasti, jačanja i razvoja političkih stranaka do ponovne uspostave države 1918. godine. Te promjene nisu bile samo promjene granica ili političke promjene; radilo se i o demografskim, gospodarskim, vjerskim, kulturnim i drugim promjenama. U predavanjima će se dati osnovni pregled političke povijesti Poljske od razdoblja podjela potkraj 18. stoljeća do ponovne uspostave države na kraju Prvoga svjetskog rata 1918. godine. Ukazat će se na nastojanja Poljaka da se tijekom 19. stoljeća oslobode vlasti djelitelja, na postanak modernih političkih stranaka i na najvažnije aktere tih zbivanja. U nastavi će se ukazivati i na mjesto Poljske u regionalnim i širim okvirima, kao i na bitne elemente hrvatsko-poljskih odnosa.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Nastavnik će tijekom semestra pratiti i vrednovati napredovanje studenata putem kratkih kolokvija i ispita znanja. Uspješnost izvedbe nastave provjeravat će se anonimnom anketom koju će studenti ispunjavati na kraju semestra.

 

Način polaganja ispita i provjere znanja: Od studenata se očekuje redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastavnog rada. Na kraju semestra polaže se pismeni ispit. Konačna ocjena temeljit će se na evaluaciji prethodnih kolokvija i kratkih ispita znanja te rezultatima pismenog ispita. 


 

RASPORED RADA: 1. tjedan 

Uvod u problematiku. Poljsko-Litvanska Unija u ranom novom vijeku 

 


2. tjedan  
Stoljeće kriza. Prva podjela Poljske 

 


3. tjedan  
Pokušaji reformi. Ustav Trećeg svibnja. Druga podjela Poljske

 

4. tjedan 
Ustanak Tadeusza Kościuszka i treća podjela Poljske

 

5. tjedan  
Poljaci u doba Napoleonovih ratova. Varšavsko Vojvodstvo 

 


6. tjedan

Poljska nakon Bečkog kongresa. Poljsko Kraljevstvo 


7. tjedan 
Studenački ustanak. Velika emigracija 


8. tjedan 
Poljske zemlje i revolucija 1848./1849. 


9. tjedan 
Siječanjski ustanak 


10. tjedan 
Poljsko Kraljevstvo na prijelazu stoljeća 


11. tjedan 
Galicija u doba autonomije 


12. tjedan 
Poljaci u Pruskoj/Njemačkom Carstvu

13. tjedan 
Poljske zemlje u Prvom svjetskom ratu

 

14. tjedan  
Povratak nezavisnosti

 

15. tjedan  
Završno predavanje
 

 


Popis ispitne literature:

Damir Agičić, Podijeljena Poljska (1772-1918), Zagreb 2004. (www.historiografija.hr)

Michał Tymowski, Kratka povijest Poljske, Zagreb 1999. (dio koji se odnosi na 19. stoljeće)

Piotr S. Wandycz, Cijena slobode, Zagreb 2004. (dio koji se odnosi na 19. stoljeće)

Daria Nałęcz – Tomasz Nałęcz, Józef Piłsudski – vojskovođa i državnik nezavisne Poljske [1998] 


Popis dopunske literature: Popis dopunske literature zainteresirani studenti će dobiti naknadno.


Objavljeno: 16.12.2014.