Untitled Document

Istra u srednjem vijeku


Nastavnik: Miroslav Barun, znanstveni novak
ECTS-bodovi: 3
Jezik: Hrvatski
Trajanje: 30 sati
Status: Izborni
Oblici provođenja nastave: Predavanja s izradom i izlaganjem seminarskog rada
Uvjeti: nema preduvjeta pohađanju
Šifra:
Kratica:
 
Cilj kolegija: Pobliže upoznavanje s glavnim problemima u srednjovjekovnom razvitku Istre

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij ima poslužiti produbljivanju i boljem razumijevanju osobitosti i značaja prošlosti Istre za nacionalnu, regionalnu i europsku  povijest hrvatskog povijesnog prostora. Uslijed svog zasebnog povijesnog razvitka van državopravnog okvira glavnine hrvatskog korpusa povijest Istre predstavlja za suvremenu povijesnu znanost u Hrvatskoj osobitu potrebu i izazov istraživačima nacionalne povijesti. U tom integrativnom smislu ovaj izborni kolegij nadopunjuje se s predmetima Hrvatska srednjovjekovna povijest, Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka te Europske regije i hrvatska povijest.

Korištene metode: Nastava se odvija kroz izlaganja, zajednički rad te dikusije odabranih tema

Sadržaj: Predmet obuhvaća pretres i sagledavanje odabranih, kronološki poredanih tema istarske povijesti u razdoblju 500-1500. Pristup ponuđenim temama bit će u osnovi opći i informativan, kritičko bavljenje otvorenim pitanjima vršit će se po potrebi. Korišteni izvori i literatura biti će na hrvatskom, ali se zbog prirode materije pretpostavlja najosnovnije poznavanje latinskog jezika te pozdravlja znanje talijanskog, njemačkog i/ili slovenskog jezika.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Konačnu ocjenu činit će redovito pohađanje nastave (20%), aktivno učešće i usmeno izlaganje preuzetog seminarskog rada (30%) te završna evaluacija (50%) koja može biti izvedena kao usmeni ili pismeni ispit ili ispitni rad. Uspjeh se na kraju kolegija javno oglašava nakon čega se provodi evaluacija nastave od strane studenata.

Raspored rada: nastavnik, na temelju uočenih potreba i interesa studenata, zadržava pravo promjene rasporeda tijekom semestra. Odabir i raspodjela seminarskih radova obavit će se najkasnije s trećim terminom.


1) tjedan
Uvodna riječ, pitanja organizacije, dogovor oko radova
2) tjedan
Storia, zgodovina, povijest Istre- struka o struci
3) tjedan
Kasna antika na području sjevernog Jadrana
4) tjedan
Seoba naroda i pojava Slavena u Istri
5) tjedan
Rižanski placit
6) tjedan
Istra u odnosu na Hrvatsku
7) tjedan
Istra u sastavu Svetog Rimskog Carstva Njemačke Narodnosti
8) tjedan
Istarske obalne komune
9) tjedan
Kontinentalno zaleđe i njegov seoski svijet
10) tjedan
Istarski razvod
11) tjedan
Oblikovanje istarske političke dihotomije: Venecija i Habsburzi
12) tjedan
Umjetnost i kultura Istre                     
13) tjedan
Crkvena povijest Istre
14) tjedan
Demografske i narodnosne mijene 15. i 16. st.
15) tjedan
Zaključna razmatranja

 Obavezna literatura:
Miroslav Bertoša, Istra od 6. do 10. stoljeća, Povijest Hrvata, Prva knjiga, Srednji vijek, glavni urednik Franjo Šanjek, Zagreb: Školska knjiga, 2003, 115-134.
Miroslav Bertoša, Istra: Doba Venecije (XVI.-XVIII. st.), Pula: 1995 (manji dijelovi)
Darko Darovec, Pregled istarske povijesti, Pula: CASH, 1996 (dijelovi)
Ivan Jurković, "Rani srednji vijek", "Razvijeni srednji vijek" i "Kasni srednji vijek", Istarska enciklopedija, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža 2005, 626-628.
Nada Klaić, Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku, Zagreb: Školska knjiga 1971 (drugo izdanje 1975) (relevantna poglavlja)
Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje, Zagreb: Školska knjiga 1997 (relevantni dijelovi)
Peter Štih, Goriški grofje ter njihovi ministeriali in militi v Istri in na Kranjskem, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete 1994 (dijelovi)

Dopunska literatura:
U dogovoru sa studentima ovisno o temi seminarskog rada i osobnim interesima


Objavljeno: 16.12.2014.