Untitled Document

dr. sc. BORISLAV GRGIN, redoviti profesor

 

Srednjovjekovna Venecija

syllabus

 

ECTS-bodovi: 2
Šifra kolegija: PO 1075
Kratica: SREDVEN
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (ljetni)
Status: izborna nastava
Oblici provođenja nastave: 30 sati predavanja
Uvjeti: nema
Sadržaj: Temeljne povijesne pojave, strukture i procesi mletačke srednjovjekovne povijesti. Gospodarstvo, društvo, politika i kultura u Veneciji u srednjem vijeku. Organizacija i izgled grada. Demografska kretanja u Veneciji u srednjem vijeku.  Uloga Venecije kao pomorske i trgovačke sile na prostoru Jadrana i čitavoga Sredozemlja, poglavito njegova istočnog dijela. Upravna organizacija, organi i tijela vlasti i odlučivanja u Veneciji. Privredne djelatnosti; obrt, lokalna, regionalna i međunarodna trgovina, bankarstvo, manufakture. Društvena uloga i značaj bratovština i korporacija. Likovna umjetnost, arhitektura, graditeljstvo, školstvo, znanost i filozofija u srednjovjekovnoj Veneciji. Međunarodni odnosi Mletačke Republike u srednjem vijeku.
Kompetencije: Stjecanje znanja o mletačkoj povijesti srednjega vijeka, o njenim temeljnim pojavnostima, društvenim strukturama i procesima. Bolje poznavanje povijesti jadranskog i sredozemnog bazena kao širega konteksta hrvatske srednjovjekovne povijesti. Osposobljenost u većoj mjeri za komparativni pristup povijesti Hrvatske i zemalja u okruženju u razdoblju srednjega vijeka. Poticaj razvoju kulture povijesnog mišljenja te uklanjanju stereotipa, neutemeljenih predodžbi i mitskih predodžbi o ulozi Mletačke Republike u oblikovanju društvenih struktura i procesa hrvatske srednjovjekovne povijesti.
Način rada: Nastava će se odvijati kroz predavanja. Studenti će povremeno kao zadaću dobiti čitanje sekundarne literature s Interneta te njenu prezentaciju na satu.
Raspored nastave:

 1. predavanje: Srednjovjekovna Venecija: periodizacija povijesti. Venecija u ranom srednjem vijeku: gospodarstvo, društvo, kultura. Izgled grada. Naselja u okolici Venecije.
 2. predavanje: Demografska kretanja u srednjovjekovnoj Veneciji. Društveni slojevi i klase. Pomorstvo, pomorska trgovina i piraterija. Razdoblje duždeva iz obitelji Kandijan i Orseolo. Pomorsko ratovanje i uloga Venecije u Prvom križarskom ratu. Venecija na Sredozemlju i u Jadranu u 12. stoljeću.
 3. predavanje: Venecija u Trećem i Četvrtom križarskom ratu. Razvoj i struktura mletačke trgovačke i ratne flote, pomorstva i pomorske trgovine.
 4. predavanje: Gospodarska povijest Venecije u 13. stoljeću. Borba za Ferraru početkom 14. stoljeća. Borba za monopol u Jadranu i za prevlast na istočnom Sredozemlju u 14. stoljeću.
 5. predavanje: Genova – najveći sredozemni takmac Mlečana. Prvi mletačko-đenoveški ratovi. Putovanja Marka Pola.
 6. predavanje: Strukture političke moći, vlast i uprava u Veneciji. Politička uloga kulta sv. Marka. Mitovi o Veneciji, njenom političkom i državnom uređenju. Uloga dužda, skupštine i različitih vijeća u političkom i upravnom životu Mletačke Republike. Hijerarhijska piramida vlasti u Veneciji. Sastav i uloga Sinjorije.
 7. predavanje: Strukture vlasti i uprave na mletačkim posjedima izvan grada. Oblikovanje aristokratske uprave Venecijom. Obrt i trgovina u Veneciji, nastanak bratovština i korporacija. Procedura izbora mletačkih magistrata i vijećnika.
 8. predavanje: Staleško zatvaranje mletačkog Velikog vijeća. Urota Querini-Tiepolo. Promjene u mletačkom pomorstvu i pomorskoj trgovini u 13. i 14. stoljeću. Pravci i organizacija trgovačkih konvoja.
 9. predavanje: Promjene u kopnenoj i pomorskoj trgovini Venecije tijekom 14. stoljeća. Nove metode i tehnike poslovanja mletačkih trgovaca. Uloga vlasti u regulaciji pomorstva, pomorske trgovine i drugih oblika poslovanja tijekom 14. stoljeća.
 10. predavanje: Razvoj bankarstva, mjeničnog poslovanja i davanja zajmova u kasnosrednjovjekovnoj Veneciji. Mletački novac i mjere. Porezni sustav. Struktura stanovništva Venecije prema imovinskom kriteriju. Pravne kategorije stanovništva. Društvena uloga tzv. velikih bratovština. Manufakturna proizvodnja u kasnosrednjovjekovnoj Mletačkoj Republici.
 11. predavanje: Gospodarska i društvena uloga mletačkog Arsenala. Struktura i djelovanje mletačkih korporacija. Mletački mornari i pomorci. Treći đenoveški rat.
 12. predavanje: Mletačka politička povijest sredinom i u drugoj polovici 14. stoljeća. Urota dužda Marina Faliera. Četvrti đenoveški rat do pada Chioggie u ruke Genove i saveznika.
 13. predavanje: Nastavak i završetak Četvrtog đenoveškoga rata. Širenje Venecije na prekomorske posjede i zaleđe krajem 14. i početkom 15. stoljeća. Crkvena i svjetovna arhitektura i graditeljstvo u Veneciji u srednjem vijeku.
 14. predavanje: Mletačko slikarstvo 15. stoljeća. Obrazovanje, filozofija i znanost, sveučilište u Padovi. Venecija kao tiskarsko središte.
 15. predavanje: Renesansna umjetnost u Veneciji 15. stoljeća. Politički odnosi Venecije i susjednih sjevernotalijanskih gradova i država. Mir u Lodiju 1454. godine. Odnosi Venecije i Osmanskog Carstva u drugoj polovici 15. stoljeća.

Način polaganja ispita i provjere znanja:Završna ocjena donosit će se na temelju pojedinačnoga sudjelovanja u nastavi (20%) te na temelju ocjene iz pismenoga ispita (80%) koji će se provesti po završetku nastave.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Uspjeh na ispitu se javno oglašava, a na kraju ispitnog roka provodi se evaluacija od strane studenata.
Obvezatna literatura:
Charles Diehl, Mletačka Republika, Tipex, Zagreb 2006, str. 7-112, 124-134.
Dopunska literatura:
Frederic Chapin Lane, Povijest Mletačke Republike, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb 2007.
Lovorka Čoralić, U gradu svetoga Marka: povijest hrvatske zajednice u Mlecima, Golden marketing, Zagreb 2001.
Lovorka Čoralić, Hrvatski prinosi mletačkoj kulturi: odabrane teme, Dom i svijet, Zagreb 2003.
Lovorka Čoralić, Kraljica mora s lagunarnih sprudova: povijest Mletačke Republike, Meridijani, Samobor 2004.
www.fordham.edu/halsall/source/dogesvenice.html
www.fordham.edu/halsall/source/1198popevenz.html
www.fordham.edu/halsall/basis/villehardouin.html


Objavljeno: 16.12.2014.