Untitled Document

ŽIVOT ZAGREBAČKIH GRAĐANA U ZRCALU ARHIVSKE GRAĐE 17. I 18. STOLJEĆA I.

Nastavnik: dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline, docent
ECTS bodovi: 4
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski), 30 sati
Status: izborni
Oblik nastave: predavanja
Uvjeti za upis kolegija: Osnove latinskog jezika. Upisan najmanje 3. semestar

Cilj kolegija:
Uvesti studente u rad s izvorima, kroz blisku im tematiku povijesti Zagreba. Uvesti studente u aspekte i mogućnosti rada na zavičajnoj povijesti kao disciplini. Potaknuti studente na svladavanje barijere koju u funkcionalnom radu s izvorima predstavlja latinski jezik i rukopisni tekst ranoga novog vijeka.

Korištene metode:
Frontalna nastava, tekstualna analiza, samostalan rad, rasprava, rad na izvorima, s čitanjem i prevođenjem

Sadržaj kolegija:
Izborni kolegij Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I u zimskom semestru čini cjelinu s kolegijem Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća II u ljetnom semestru, ali se može slušati i odvojeno. Na predavanjima će elementi gradske svakodnevice biti predstavljeni kroz dokumente, npr. kupoprodajne ugovore, cehovske privilegije, oporuke itd. Kolegij je dogovoren u suradnji s Državnim arhivom u Zagrebu. Ondje će se početkom semestra održati terenska nastava, a arhivska građa bit će rezervirana za samostalni istraživački zadatak studenata, čiji će rezultati biti prezentirani na kraju semestra.

Rraspored rada:
1.Uvod u rad kolegija, dogovor o terenskoj nastavi u Državnom arhivu u Zagrebu
2. Zagreb u 17. i 18. stoljeću – popisi stanovništva
3. – 4.  Knjiga zagrebačkih građana
5. Uprava i sudstvo
6. – 7. Sudski proces vještici
8. Gradečki i kaptolski cehovi
9. – 10. Djetićka pravila
11. Materijalni uvjeti života – stanovanje, imovina
12. – 13. Imovinski inventari
14. – 15. Smrt u Zagrebu: Oporuke. Prezentacija samostalnih istraživačkih zadataka

 

Obvezatna literatura:
Rad kolegija zasniva se prvenstveno na izvorima. Kao dopunska literatura poslužit će opsežna literatura o Zagrebu u ranom novom vijeku te o raznim aspektima života i društva u to doba.

Dopunska literatura (izbor):
BUNTAK, F., Povijest Zagreba. Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske 1996.
DOBRONIĆ, L., Biskupski i kaptolski Zagreb. Zagreb: Školska knjiga, 1991.
DOBRONIĆ, L., Slobodni i kraljevski grad Zagreb. Zagreb: Školska knjiga 1992.
HERKOV, Z., Naše stare mjere i utezi. Zagreb: Školska knjiga 1973.
HERKOV, Z., Povijest zagrebačke trgovine, Građa za gospodarsku povijest Hrvatske 21. Zagreb: JAZU 1987.
KAMPUŠ, I. / KARAMAN, I., Tisućljetni Zagreb. Zagreb: Školska knjiga 1994.
KAMPUŠ, I. (ur.). Zagrebački Gradec 1242-1850 (Zbornik radova). Zagreb: Grad Zagreb, 1994.
OD SVAGDANA DO BLAGDANA, barok u Hrvatskoj. (Katalog izložbe). Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt, 1993.
ŠERCER, M., Stari zagrebački obrti. Zagreb: Povijesni muzej Hrvatske, 1991.
I drugo, prema dogovoru.

Način polaganja ispita:
Budući da kolegij predviđa intenzivan rad na satu i samostalno izvođenje zadatka odlaskom u arhiv, klasični ispit nije predviđen. Ocjenjuje se aktivno sudjelovanje na satu, napredak u čitanju izvora, izvršavanje postavljenih zadataka u okviru grupe, bilo radom na izvorima ili na literaturi, izvršenje samostalnog istraživačkog zadatka i njegova prezentacija na kraju semestra.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:
Rad studenata pratit će se tokom semestra prema gore navedenim parametrima. Uspješnost rada studenata kao i nastavnice pokazat će kvaliteta studentskih radova te anonimna anketa provedena među studentima na kraju semestra.


Objavljeno: 16.12.2014.