Untitled Document

Hrvatska povijest 19. stoljeća (1790.-1918.)


dr. sc. Iskra Iveljić, red. profesor
dr. sc. Mario Strecha, izv. profesor

ECTS bodovi
Jednopredmetni – 9
Dvopredmetni – 6

 

 

Jezik: hrvatski
Trajanje: 1 semestar, ljetni (4. semestar)
Status: obvezatni
Uvjeti: nema
Oblik nastave: 4 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno, ukupno 90 sati nastave
Ispit: pismeni i usmeni

Sadržaj predmeta:
Kasnostaleško društvo u Banskoj Hrvatskoj – protomodernizacijski procesi između 1790. i 1835. godine. Nacionalni pokret u Banskoj Hrvatskoj 1835.-1848./49. Vojna krajina od kraja 18. stoljeća do 1848. Društveni razvoj Istre i Dalmacije u prvoj polovici 19. stoljeća. Pokret 1848. u hrvatskim zemljama. Fragmentarna modernizacija za neoapsolutizma. Razvoj modernog građanskog društva u Banskoj Hrvatskoj u šezdesetim i sedamdesetim godinama 19. stoljeća. Hrvatski i srpski nacionalni pokret u Dalmaciji. Autonomaštvo. Društveni razvoj u Istri do početka preporoda. Hrvatski i slovenski nacionalni pokret u Istri. Vojna krajina 1848.-1881. Osnovni problemi povijesti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini  1878.-1918. Banska Hrvatska u vrijeme Khuenovog režima. Banska Hrvatska, Dalmacija i Istra u razdoblju krize dualizma (1895.-1906.) Hrvatske zemlje uoči Prvog svjetskog rata. Hrvatske zemlje tijekom Prvog svjetskog rata.
Studenti jednopredmetnog studija imaju dodatnu obavezu pisanja dvaju eseja na zadane teme hrvatske povijesti 19. stoljeća.

Cilj:
Cilj predmeta je studentice i studente upoznati s temeljnim procesima hrvatske povijesti 19. stoljeća – modernizaciji i nacionalnoj integraciji u komparativnoj perspektivi, kako regionalnoj (kontekst srednje i jugoistočne Europe), tako i globalnoj (europska i svjetska povijest). Budući da navedeni složeni procesi donose korjenite promjene na svim područjima društvenog života, nastava iz ovog predmeta pružit će uvid u sva relevantna društvena zbivanja u hrvatskim zemljama u 19. stoljeću, te će obuhvatiti ne samo političku, nego i gospodarsku, socijalnu, kulturnu, prosvjetnu povijest. Polaznici seminara poticat će se na samostalno istraživanje i evaluaciju izvora i literature (svaki polaznik morat će samostalno obraditi i prezentirati barem jedan izvor za hrvatsku povijest) kako bi razvijali kritičko mišljenje i mogli oblikovati vlastiti stav o bitnim pitanjima obuhvaćenim predmetom.

Obvezatna literatura:
J. Šidak-D. Šepić-I. Karaman-M. Gross, Povijest hrvatskog naroda 1860-1914., Zagreb, 1968.
Jaroslav Šidak et al., Hrvatski narodni preporod. Ilirski pokret, Zagreb, 1988., 7-41, 92-112, 164-183.
Iskra Iveljić, Banska Hrvatska i Vojna krajina od prosvijećenog apsolutizma do 1848. godine, Zagreb, 2010.
Nikša Stančić: Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću, Zagreb, 2002., str. 71-211.
Mirjana Gross-Agneza Szabo, Prema hrvatskom građanskom društvu, Zagreb, 1992., 77-117.
Povijest Hrvata. sv. 2, Od kraja 15. stoljeća do Prvog svjetskog rata, Zagreb, 2005., 602-616.

Dopunska literatura:
Mirjana Gross, ur., Društveni razvoj u Hrvatskoj  od 16. do početka 20. stoljeća, Zagreb, 1981., str. 231-416.
Mirjana Gross-Agneza Szabo, Prema hrvatskom građanskom društvu, Zagreb, 1992., cijela knjiga.
Igor Karaman, Hrvatska na pragu modernizacije, Zagreb, 2000.
Josip Vrandečić, Dalmatinski autonomistički pokret u 19. stoljeću, Zagreb, 2002.
Nevio Šetić, Istra između tradicionalnog i modernog, Pazin, 1995.


Objavljeno: 16.12.2014.