Untitled Document

Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji


Predavač:
dr. sc. Silvija Pisk


ECTS-bodovi:
4
Šifra kolegija: PO1103
Kratica: SVUHS
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (ljetni)
Status: izborni kolegij
Oblici provođenja nastave:1P/1S, terenska nastava
Uvjeti: nema


Cilj kolegija:

upoznavanje studenata sa srednjovjekovnim utvrdama u Hrvatskoj i Slavoniji, tj. proučavanje spomeničke baštine i poticanje interdisciplinarnih istraživanja


Sadržaj:

Kolegij će se baviti srednjovjekovnim utvrdama u Hrvatskoj i Slavoniji od 13. do 16. stoljeća iz više perspektiva (povijest, arheologija, povijest umjetnosti i književnost), tj. načinom gradnje, ulogom u srednjem vijeku, povješću odabranih utvrda u srednjem vijeku (nastanak, vlasnici, propast) te njihovom kasnijom sudbinom (sadašnje stanje i eventualna arheološka istraživanja). Osim rada na različitim vrstma srednjovjekovnih izvora osvrnuti će se i na spomen u književnosti (putopisi, narodne predaje i legende). Studenti će se u prezentacijama i pisanim radovima baviti utvrdama iz različitih regija Hrvatske.


Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu:

doprinos redovnoj nastavi iz hrvatske i regionalne povijesti srednjeg vijeka, ali i drugim srodnim disciplinama.


Korištene metode:

metoda izlaganja i tumačenja, individualnog rada studenata, terenska nastava.


RASPORED RADA:

1. tjedan:
uvodno predavanje te dogovor o studentskim aktivnostima i temama studentskih radova i prezentacija.
2. tjedan:
srednjovjekovne utvrde od 13-16. stoljeća, opći pregled
3. tjedan:
gost predavač – arheolog, diskusija
4. tjedan:
izabrane utvrde (moslavačke utvrde) – primjer istraživanja nastavnika.
5. tjedan:
arhitektonska obilježja utvrda – zidine, braništa, ulazi, vrata;
prezentacija 1. grupe studenata uz diskusiju.
6. tjedan:
srednjovjekovno oružje, obrambene i napadačke strategije;
prezentacija 2. grupe uz diskusiju.
7. tjedan:
arhitektonska obilježja utvrda – branič kule;
prezentacija 3. grupe uz diskusiju.
8. tjedan:
arhitektonska obilježja utvrda – kapele na utvrdama;
prezentacija 4. grupe uz diskusiju
9. tjedan:
arhitektonska obilježja utvrda - primjena drva u gradnji utvrda;
prezentacija 5. grupe uz diskusiju
10. tjedan:
arhitektonska obilježja utvrda – grijanje na utvrdama;
prezentacija 6. grupe uz diskusiju
11. tjedan:
terenska nastava
12. tjedan:
svakodnevni život u utvrdama;
prezentacija 7. grupe uz diskusiju
13. tjedan:
svakodnevni život u utvrdama – hrana;
prezentacija 8. grupe uz diskusiju
14. tjedan:
terenska nastava
15. tjedan:
zaključna razmatranja te studentska anketa o radu nastavnika


Način polaganja ispita i provjere znanja:

Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na satu i terenskoj nastavi što će se vrednovati u konačnoj ocjeni. Osim toga ocjenjivati će se prezentacija na satu ili pismeni rad, a po potrebi će biti i pismeni ispit.


Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Redovito pohađanje i aktivnost na nastavi, kvaliteta studentskih prezentacija i pismenih radova te studentska anketa o radu nastavnika.


Obvezatna literatura:

·  Günter P. Fehring, Arheologija srednjeg vijeka, Zagreb : Scarabeus 2004., 34-41, 124-186, 277-293.
·  Zorislav Horvat, Grijanje u srednjovjekovnim burgovima kontinentalne Hrvatske : kamini, dimnjaci i kaljeve peći, Prostor 2 (1994) 3-4, 215-240.
·  Zorislav Horvat, Kapele u burgovima 13.-15. stoljeća u kontinentalnoj Hrvatskoj, Prostor 7 (1999) 2, 181-198.
·  Zorislav Horvat, Primjena drva u gradnji burgova od 13. do 15. stoljeća u kontinentalnom dijelu Hrvatske, Prostor 13 (2005) 1, 11-20.
·  Zorislav Horvat, Prozori na burgovima XIII-XV. St. u kontinentalnoj Hrvatskoj, Prostor 5 (1997) 1, 43-60.
·  Zorislav Horvat, Ulazi u burgove 12-15. stoljeća, Prostor 6 (1998) 1-2, 41-66.
·  Zorislav Horvat, Vrata u burgovima kontinentalnog dijela Hrvatske, Prostor 10 (2002) 1, 11-19.
·  Zorislav Horvat, Zidine i braništa na utvrdama kontinentalne Hrvatske 12-15. st., Prostor 4 (1996) 2, 175-200.
·  Gjuro Szabo, Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb: Matica hrvatska 1920.


Dopunska literatura:

- članci i knjige o različitim aspektima mnogobrojnih srednjovjekovnih utvrda hrvatskih i europskih regija po izboru studenata, npr.

 • Ana Bobovec, Grad Moslavina u svjetlu dosadašnjih arheoloških istraživanja, Muzejski vjesnik 16 (1993), 16, 17-21.
 • Ana Bobovec, Pećnjaci Garić grada, Muzejski vjesnik 15 (1992), 15, 19-22 .
 • Tomislav Ðurić, Srednjovjekovni gradovi Slavonskog gorja, Varaždin : NIŠRO Varaždin 1981.
 • Zorislav Horvat, Burg u Brinju i njegova kapela, Peristil 25-26 (1984-1985) 27-28, 41-67.
 • Zorislav Horvat, Graditeljstvo srednjeg vijeka u Požeškoj kotlini, Požega : 1277-1977, 121-157
 • Zorislav Horvat, Stari Zrin, Zrinski zbornik za povijest i obnovu Hrvatskoga Pounja 2 (1997), 75-103.  Nada Klaić, Medvedgrad i njegovi gospodari, Zagreb : Globus 1987.
 • Milan Kruhek, Stari glinski gradovi i utvrde, Zagreb : Mladost 1987.
 • Milan Kruhek, Zorislav Horvat, Stari grad Slunj : od knezova Krčkih-Frankopana do krajiške obrambene utvrde, Zagreb, 1993.
 • Ivan Kukuljević Sakcinski, Grad Veliki Kalnik, Zagreb : Tiskarna Lj. Gaja 1859.
 • Mačković, Romana, Zelingrad - arheološka istraživanja srednjovjekovnog grada, Obavijesti, 35 (2003) 1,146-155.
 • Silvija Pisk, Kolomanov put u Moslavini : prilog poznavanju komunikacija i spomeničke baštine u Moslavini, Historijski zbornik 58 (2005), 29-38.
 • Mladen Radić, Zvonko Bojčić, Srednjovjekovni grad Ružica, Osijek : Muzej Slavonije 2004.
 • Krešimir Regan, Plemićki grad Veliki Kalnik, Kaj 37 (2004) 3, 83-104.
 • Gjuro Szabo, Kroz Hrvatsko Zagorje, Zagreb : Izdanje knjižare Vasić 1939.
 • Die Burg, herausgegeben von G. Ulrich Grossmann und Hans Ottomeyer,  Dresden: Sandstein,   2010.
 • Burg und Herrschaft, herausgegeben von Rainer Atzbach, Sven Lüken und Hans Ottomeyer, Dresden: Sandstein, 2010.
 • Mythos Burg, herausgegeben von G. Ulrich Grossmann,  Dresden: Sandstein, 2010.

 


Objavljeno: 16.12.2014.