Untitled Document

Naziv kolegija: Pristup egipatskoj civilizaciji: zbirka Arheološkog muzeja u Zagrebu
Naziv predmeta: POVIJEST STAROG ISTOKA
Semestar: ljetni
Status: izborni za studente Zagrebačkog sveučilišta, prvostupnike i diplomande
ECTS: 3
Jezik: hrvatski
Kvota: 25 (po 7 mjesta za studente povijesti i arheologije, 6 mjesta za studente orijentalistike i etnologije/kulturne antropologije, 12 mjesta slobodno za ostale polaznike)
Nositelj: prof. dr. sc. Boris Olujić; predavači: Igor Uranić mag. egip.; viši asist. dr. sc. I. Vilogorac Brčić
Oblik nastave: 2 sata vježbi na tjedan.
Uvjeti: nema
Cilj: Uvid u staroegipatsku civilizaciju stručno vođenim interdisciplinarnim radom na njezinim produktima, povijesnim izvorima
Uloga kolegija: Obogaćenje nastavne ponude Povijesti Starog istoka različitim temama iz egipatske povijesti, temeljem glasovitih izvora koji radi oskudne satnice nisu obuhvaćeni obvezatnim kolegijima iz predmeta Povijest starog Istoka, a temeljem predmetnih i pisanih izvora koji se čuvaju u Egipatskoj zbirci Arheološkog muzeja u Zagrebu
Korištene metode: Povezivanje sveučilišne nastave s muzejskom institucijom. frontalna nastava, vježba u interpretiranju pisanih i predmetnih izvora. Upoznavanje predmetnih izvora, metodologije njihova čuvanja, održavanja i pohranjivanja. mentorski rad, samostalna interpretacija izvora prema naputcima predavača, rasprava i prezentacija. Diskusija o pitanjima koja se mogu različito tumačiti.

Sadržaj kolegija:

 1. Povijest Egipatske zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu u kontekstu razvitka egiptologije. Arhiv Muzeja: uvid u dokumentaciju o stjecanju i čuvanju reprezentativnih izložaka Zbirke.
 2. Važnost pismenosti u formiranju egipatske civilizacije u 3. tisućljeću prije Krista. Počeci pisma i evolucija znakova. Vladarska imena kao najraniji oblik faraonova kulta u diferencijalnoj kronologiji arhajskog doba (1.-2. dinastija). Kraljevske liste: Torinski kanon i Kamen iz Palerma.
 3. Tjedan: Egiptoloških pojmovi i nazivlje. Evolucija egipatskih pisama (hijeroglifsko, hijeratsko i demotsko pismo) i jezika (stari, srednji i kasni staroegipatski jezik, demotski i koptski jezik). Dešifriranje egipatskog pisma: Kamen iz Rozete.
 4. Tjedan: Tri vrste znakova u egipatskom pismu. Značajke egipatskog jezika.
 5. Tjedan: Graditelji velikih piramida u onovremenim i kasnijim zapisima. Priče Keopsovog doba datirane u vrijeme Novog kraljevstva. Žrtvene formule iz mastaba Starog kraljevstva.
 6. Tjedan: Ptahotepovi savjeti i društvo Starog kraljevstva. Fragmenti iz savjeta Merikarea, Đedefhora i Ankhšešonka.
 7. Tjedan: Tri teksta iz ranog Srednjeg kraljevstva (Nefertijevo proročanstvo, Savjeti Amenemhata sinu Sesostrisu i Životopis princa Sinuhea). Obiteljske pogrebne stele Srednjega kraljevstva (Arheološki muzej u Zagrebu, dalje AMZ)
 8. Tjedan: Povijesna svjedočanstva Drugog međurazdoblja: dvije Kamoseove stele. Pogrebne stele Kaija, Mentuhotepa i Nakhtmina (AMZ).
 9. Tjedan: Tutmozis IV. i Sfinga tekst sa stele ispred velike Sfinge u Gizi. Mitsko i političko značenje teksta. Magične riječi i izričaji: Papirus Zagreb 601 (AMZ)
 10. Tjedan: Pisani izvori iz Amarne; Himna Atonu. Šauabti (primjerci iz AMZ).
 11.  Tjedan: Zidovi hramova kao medij starog vijeka. Ramzes II – faraon koji je gradio karijeru na propagandi. Brisanje imena, značenje imena u magijskom i političkom smislu. Imena bogova. Imena faraona kao svete riječi. Skarabeji srca (primjerci iz AMZ).
 12. Tjedan: Egipatski izvori o Narodima s mora: zapisi s hramova u Karnaku i Medinet Habuu, Stela Izraela. Fragment Pairkapove statue i kubni kip Đed-Ptah-jufanka s natpisima (AMZ)
 13. Tjedan: Priča o Sedam gladnih godina s otoka Sehela i kult faraona Đosera gotovo 25 stoljeća nakon njegovog doba. Sarkofazi i pogrebna oprema s natpisima (AMZ)
 14. Tjedan: Priče iz kasnog razdoblja Egipatske države. Priča o Setni. Papirus Zagreb 605 (AMZ).
 15. Tjedan: Priča o Peteeseu. Demotski papirus (AMZ). Egiptologija 20. stoljeća. Rezime i diskusija na temu uporabe pisane riječi u faraonskom Egiptu.

Literatura:

A) Obvezatna
Herodot, Povijest, prir. i prev. D. Škiljan, Zagreb: Matica hrvatska 2000.
Petar Selem, "Slaganje slike: Vizualno priopćavanje u ranom Egiptu"; "Nebeska drugovanja: Tekstovi piramida";"Zla vremena: Ipu-Ur i Tekstovi beznađa"; "Žalopojka jadikovka: Upozorenje jednoga egipatskog mudraca" u Helena u Egiptu, Zagreb: ArTresor 2006, 9 - 50, 53 - 86
Igor Uranić, Stari Egipat, Zagreb: Školska knjiga, 2002.
Igor Uranić, Aegyptiaca Zagrabiensia, Arheološki muzej, Zagreb 2007.

B) Dopunska

J. H. Breasted, Ancient Records of Egypt, Chicago: University of Chicago Press, 1907.
M. Bunson, The Encyclopedia of Ancient Egypt, New York: Facts on File 1991.
S. Donadoni, The Egyptians, Chicago: University of Chicago Press 1997.
R. O. Faulkner, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Oxford: Clarendon Press 1969.
Ch. Hobson, Exploring the World of Pharaohs, London: Thames and Hudson, 1990.
F. Janot, Z. Hawas, Kraljevske mumije. Besmrtnost u starom Egiptu. Varaždin: Naklada Stanek, 2009.
Lexikon der Ägyptologie, Band I-VII, ed. W. Helck, Wiesbaden: Harrassowitz 1975-1992.
M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature I-III, London, Berkeley, Los Angeles: University of California Press2 2006 (1975)
Plutarh, O Izidi i Ozirisu, prev. Lj. Živković, Zagreb: CID 1993.
W. K. Simpson, R. O. Faulkner, E. F. Wente, The Literature of Ancient Egypt, London, New Haven: Yale University Press 1972.
Petar Selem, "Izidin trag" u Lica bogova [Izabrana djela Petra Selema sv. 1], Zagreb: Matica hrvatska 2008, 14 - 253.
The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, edd. I. Shaw, P. Nicholson, London: British Museum 1997.
Način polaganja ispita:
Naćin praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: povratna informacija od polaznika preko anonimne ankete


Objavljeno: 16.12.2014.