Untitled Document

Naziv predmeta:
ROD KAO SUDBINA: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća.
Studij:
DIPLOMSKI STUDIJ
MODUL MODERNA I SUVREMENA POVIJEST (19. I 20. STOLJEĆE)
Nositelj:
Dr.sc. Božena Vranješ Šoljan, red. prof.
Izvođač:
Dr.sc.Ida Ograjšek Gorenjak, viša asistentica

 

ECTS bodovi: 3
Jezik: Hrvatski
Trajanje: Jedan semestar (ljetni)
Oblici nastave s brojem sati semestralno*: Predavanja (30)
Ispit: pismeno/usmeno
Status (obavezni/izborni):Izborni
Uvjeti za upis kolegija: Upisan diplomski studij povijesti (ili drugih studijskih grupa) na Sveučilištu u Zagrebu
Šifra:
Kratica:

 

Sadržaj kolegija:
Nastava započinje uvodom o razvoju i metodologiji povijesti žena. Nakon toga obrađuju se osnovni problemi koji su obilježili povijest žena kroz 19. i 20. stoljeće. Predavanja su podijeljena u nekoliko tematskih blokova: Privatno i javno; Obrazovanje; Rad; Pravni položaj, Politika; Rat. U prvom tematskom bloku ispituje se granica između pojma privatnog i javnog prostora, problematizira se ideja „separatnih sfera,“ ispituje razvitak i sudbina pojma „profesionalne domaćice“ i sagledava razvoj suvremene percepcije „majčinstva“ u kontekstu razvitka medicine, pedagogije, sociologije i potrošačkog društva. U drugom tematskom bloku prati se razvoj i značaj obrazovnog sustava tijekom 19. i 20. stoljeća te proces otvaranja obrazovnih mogućnosti za žene. Pri tome se fokusira na pitanje uloge obrazovanja u procesu emancipacije, prepreka, te sektora koji se najsporije otvaraju ženskoj participaciji. Treće tematsko područje bavi se utjecajem industrijalizacije društva na rad i zaposlenost žena. Prati se značaj pojave plaćenog rada u javnom sektoru i neplaćenog rada u domu, ulazak žena u zanimanja industrijskog sektora, ali i prodor u zanimanja „bijelih ovratnika,“ te etičke i zakonske izazove ovog procesa. Blok o pravnom položaju žena povlači paralelu utjecaja rimskog prava, običajnog prava i kršćanske ideologije na formiranje odnosa Code civile i ostalih građanskih zakonika prema položaju žena. Prati se utjecaj ovih zakonika na položaj žena tijekom 19. i 20. stoljeća i proces modernizacije pravnog sustava tijekom 20. stoljeća. Blok o politici naznačuje rodnu obilježenost politike i političkih procesa. Pri tome se daje naglasak na tri segmenta suodnosa žena i politike: sudjelovanje žena u političkim procesima i pokretima, „ženska politika“ odnosno ženski pokret i borba za unaprjeđenje položaja žena i politizacija žena- odnosno korištenje rodnih diskursa u procesu legitimizacije vlasti , uspostavljanja autoriteta u državi ili pozicioniranje na političkoj sceni. Blok o ratu ispituje suodnos rata i položaja žena. U njemu se prati utjecaj ratnih zbivanja (posebice Prvog i Drugog svjetskog rata) na položaj žena, problematizira se pojava repatrijarhalizacije društva nakon rata ali i nove mogućnosti koje rat otvara ženama, te sagledava višestruka uloga žena u ratu: žrtve, radnice, ratnice. U obradi svakog bloka posebna pažnja se stavlja na prilike u Hrvatskoj.
Plan nastave po tjednima:

 1. Uvod u povijest žena: povijesni pregled razvoj povijesti žena., metodologija povijesti žena.
 2. Problematična terminologija povijesti žena: spol, rod, ženska povijest, rodna povijest, patrijarhat.
 3. „Separatne sfere“ i pojam privatnog i javnog tijekom 19. i 20. stoljeća.
 4. Ideja profesionalne „kućanice“ i majčinstva tijekom 19. i 20. Stoljeća
 5. Reforma obrazovnog sustava tijekom 19. stoljeća i njezin utjecaj na položaj žena- prodor u srednjoškolsko obrazovanje.
 6. Nove mogućnosti: obrazovanje žena u 20. stoljeću. Feminizacija određenih zanimanja i ograničenja.
 7. Građanski zakonici 19. stoljeća: usporedba srpskog i austrijskog zakonika s obzirom na položaj žena. Položaj muslimanske žene.
 8. Posrnula modernizacija: prepreke i uspjesi modernizacije i unifikacije pravnog sustava Kraljevine Jugoslavije.
 9. Utjecaj industrijalizacije na zaposlenost žena. Prati se stopa zaposlenosti i prodor u određena zanimanja.
 10. Zaposlena žena: problem ili rješenje? Reakcije javnosti na prodor žena u plaćena zanimanja i izazovi dvostruke opterećenosti.
 11. Žene u procesu stvaranja potrošačkog društva. Ženski tisak: novi ciljevi i novi identiteti.
 12. Ženski pokret i borba za pravo glasa. Što se dogodilo s feminizmom za vrijeme socijalizma?
 13. Utjecaj rata na položaj žena: Prvi svjetski rat; Drugi svjetski rat; Domovinski rat.
 14. Položaj žena u socijalizmu.
 15. Istaknute žene 19. i 20. stoljeća. Evaluacija.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija
Upoznavanje s osnovnim pojmovima, problemima i metodologijom povijesti žena.
Širenje znanja o teorijskim pristupa u povijesnom istraživanju.
Razvijanju vještine analitičkog čitanja historiografskih tekstova
Obrađivanje tema rodne povijesti i povijesti svakodnevnice.
Alternativni pogled na povijesne procese 19. i 20. stoljeća.

Oblici provođenja nastave i način provođenja znanja:
Kombinirati će se metoda izlaganja,  grupnog rada na tekstovima, diskusije o određenim temama i individualnog  prezentiranja svojih zaključaka. Znanje se provjerava na osnovu aktivnosti za vrijeme izvođenja nastave, završnog eseja i seminarskog rada.

Praćenje kvalitete i uspješnosti nastave:
Otvorenost ka diskusiji na nastavi i konzultacijama omogućit će studentima i studenticama da upozore na moguće nejasnoće i nastavnici da uvidi eventualne propuste. Na kraju semestra provesti će se anonimna anketa među studentima i studenticama.

Obvezna literatura:

 1. Feldman,  Andrea (ur.). Žene u Hrvatskoj. Ženska i kulturna povijest. Zagreb.2004., str. 157-260
 2. Iveljić, Iskra. Očevi i sinovi. Zagreb, 2007., str. 278-324.
 3. Sklevicky, Lydia.  Konji žene i ratovi. Zagreb, 1996., 25-63; 211-261.

Dopunska literatura:

 1. Duby, Georgesm, Michelle Perrot (ur.) A History of Women in the West IV. Harvrard University Press.1995.
 2. Thébaud, Francosise (ur.). A History of Women in the West V. Harvrard University Press., 1995.

Objavljeno: 16.12.2014.